گروه وکلای رسمی | 09128940952 | نمونه قرارداد داوری

13 /02 /1399
مدیر سایت
مقالات حقوقی
184

نمونه قرارداد داوری
 بسمه تعالی

صورتجلسه تسویه حساب پروژه خانه سازی روستایی...
صورتجلسه حاضر پیرو قراردادهای کتبی پیوست که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک بوده و توافقات شفاهی فی مابین طرفین و در راستای اختلافات حادث شده در مورخ... با حضور آقای سید... به نشانی... و شماره تماس... به عنوان کارفرما (وکیل آقای...) و آقایان... به نشانی... و شماره تماس... و... به نشانی... و شماره تماس... به عنوان پیمانکار و در راستای حل اختلاف و پرداخت صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکاران تنظیم گردید و مبنای حل اختلاف طرفین و لازم الاتباع می باشد. 
لازم به ذکر است کلیه صورت وضعیت های تنظیمی قبل از این صورتجلسه تحت هر عنوان ملغی و فاقد اعتبار است.
1- به موجب توافقات و قرارداد، حق الزحمه پیمانکار بابت انجام خدمات ذیل برای یک واحد کامل، مبلغ ۲۵ میلیون تومان تعیین و قابل پرداخت است که عبارت است از:
 
1- مراحل کاری واحد های اسکلت بتنی
اجرای بتن مگر نقاشی داخل و خارج بر روی سطوح بتنی
آرماتوربندی و قالبندی و بتن ریزی فونداسیون کاشی کاری حمام
آرماتوربندی و قالبندی و بتن ریزی دیوار سیمانکاری کف
شاسی کشی سقف و نصب پنل اجرای تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان
نصب درب و پنچره های داخلی و خارجی اجرای تاسیسات الکتریکی داخل ساختمان
 
 
2- مراحل کاری واحد های اسکلت فلزی
شاسی کشی و نصب پنل تاسیسات برقی داخلی
اجرای مش روی دیوار زیر سازی کف
پرکردن روی تیر تا زیر سقف با سفال ماهیچه کشی لوله ها
پلاستر داخلی و خارجی عایق کاری 
نرمه نما سیمانکاری کف
نصب درب اتاق خواب نصب درب و پنجره upvc 
نصب درب ورودی رنگ نما
تاسیسات آب و فاضلاب داخلی رنگ درب ورودی
 
با عنایت بدین موضوع که در حین اجرای پروژه برابر اعلام نماینده... مستقر در منطقه، کارهای سرامیک کف، گچ کاری، سقف کاذب، اجرای سکوی بالکن واحدهای احداثی به کارهای ساختمانی اضافه گردیده است.همچنین طبق قرارداد میبایست هر قطعه به صورت آواربرداری و تسطیح شده به پیمانکار تحویل می شده است که شوربختانه این امر نیز محقق نشده است. 
طبق توافق مقرر گردید با انجام این امور از سوی پیمانکار هزینه های موصوف که شامل نقشه برداری و موارد مذکور است به موجب توافق طرفین در مورخ ... به صورت جداگانه محاسبه و به پیمانکار پرداخت گردد. 
در این راستا برای کلیه واحدها اعم از کامل و نیمه کاره جمعاً مبلغ... ریال معادل دویست و بیست میلیون و هشتصدهزار تومان هزینه جداگانه تعیین گردید و کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ مذکور می باشد.
هزینه های تسطیح و رگلاژ برعهده کارفرما می باشد و پیمانکار هیچ مسئولیتی برعهده ندارد.
 
2- مطابق توافق مقرر گردید جهت تکمیل واحد های نیمه کاره اسکلت فلزی روستاهای...، مبلغی به میزان ۵ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان با توجه به کارهای انجام شده و تایید نماینده ستاد معین یا بنیاد مسکن سرپل ذهاب پرداخت گردد که تعداد، میزان کار و مبلغ هر کدام به شرح جدول ذیل و جدول شماره 5 است و مورد تأیید طرفین قرار گرفت.
مراحل کاری واحد های تکمیلی
پلاستر تاسیسات برقی داخلی
نرمه گچ و خاک
سرامیک کاری سفید کاری
تاسیسات آب و فاضلاب داخلی
 
3- طبق توافق مقرر گردید بابت خانه های روستای... و مجتمع، طبق مراحل کاری قرارداد مبلغ 18 میلیون تومان، پرداخت گردد. لیکن با عنایت به عدم ارسال مصالح مورد نیاز از سوی کارفرما 2 آیتم کاری باقی ماند که با توجه به جدول صورت کارکرد می بایست مبلغ 16 میلیون تومان بابت امور محوله پرداخت گردد که تعداد و میزان کار آن به شرح جدول ذیل و جدول شماره 5 است و مورد تأیید طرفین قرار گرفت. 
اجرای بتن مگر نقاشی نما بر روی سطوح بتنی
آرماتوربندی و قالبندی و بتن ریزی فونداسیون اجرای شاسی کشی سقف و نصب پنل
آرماتوربندی و قالبندی و بتن ریزی دیوار لوله کشی برق داخل دیوار و فونداسیون
شاسی کشی سقف و نصب پنل اجرای لوله کشی فاضلاب داخل فونداسیون
 
 
4- پرداخت هزینه های خرید مواد و مصالح ساختمانی و هر آنچه که در ساخت مصرف می گردد بر عهده کارفرما بوده است لیکن با توجه به شرایط موجود و به موجب توافقات حاصله مصالح مورد نیازی از سوی پیمانکار... خریداری گردیده است. که عبارت است از مبلغ... ریال معادل دو میلیارد و نهصدو چهارده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزارو صدو هفتاد و پنج هزار تومان، که طبق توافق 3% از مبلغ مندرج در صورت حساب که عبارت است از...  ريال معادل هشتادو هفت میلیون و چهارصدو چهل و سه هزارو هشصد و پنجاه و پنج تومان به ایشان می بایست پرداخت گردد. 
هزینه هایی همچون تجهیزکارگاه، غذای روزانه، کرایه حمل کالا، جرثقیل، کرایه وانت حمل بار، لودر، انبارداری مصالح، حقوق مامور خرید  بر عهده کارفرما می باشد.
 
5- با توجه به مطالب مورد اشاره صورت کارکرد پیمانکاران به شرح جدول ذیل می باشد که مورد توافق کارفرما می باشد. 
روستا صورت کارکرد  پیمانکاران
نوع فعالیت تعداد واحد مبلغ به ریال جمع به ریال
... ساخت خانه های بتنی 49 250,000,000 12,250,000,000
ساخت خانه های فلزی 19 250,000,000 4,750,000,000
... تکمیلی اسکلت فلزی (پلاستر-نرمه-سرامیک کاری-تاسیسات برقی-تاسیسات آب و فاضلاب-گچ و خاک-سفیدکاری) 9 150,000,000 1,350,000,000
تکمیلی اسکلت فلزی (سرامیک کاری) 3 50,000,000 150,000,000
ساخت خانه های بتنی 6 250,000,000 1,500,000,000
... ساخت خانه های بتنی (مانده از مراحل نصب پنل و رنگ نما ) 19 160,000,000 3,040,000,000
تکمیلی اسکلت فلزی (سرامیک کاری-تاسیسات برقی-تاسیسات آب و فاضلاب-گچ و خاک-سفیدکاری) 5 140,000,000 700,000,000
تکمیلی اسکلت فلزی (تاسیسات برقی-تاسیسات آب و فاضلاب-گچ و خاک-سفیدکاری) 24 120,000,000 2,880,000,000
... ساخت خانه های فلزی 1 250,000,000 250,000,000
ساخت خانه های فلزی(مانده از کار سرامیک-سقف کاذب) 1 200,000,000 200,000,000
... ساخت خانه های بتنی (مانده از مراحل نصب پنل و رنگ نما ) 35 160,000,000 5,600,000,000
صالح مطاع ساخت خانه های فلزی 4 50,000,000 200,000,000
... ساخت خانه های فلزی 1 250,000,000 250,000,000
موارد الحاقی نقشه برداری 136 3,000,000 408,000,000
پرداختی بابت سرامیک کاری 1 400,000,000 400,000,000
پرداختی بابت سقف کاذب 1 400,000,000 400,000,000
پرداختی بابت گچ کاری 1 700,000,000 700,000,000
پرداختی بابت سکو 1 300,000,000 300,000,000
جمع 35,678,000,000
 
لازم به ذکر است با توجه به ترک... ادامه کار تحت نظارت و هماهنگی های... صورت پذیرفته و تائیدات هر یک از دو ارگان مورد پذیرش طرفین می باشد.
6- سایر توافقات: 
پیمانکاران، متضامناً متعهد میشوند که اصول مدارک و سایر اسناد مثبته مربوط به پروژه که مربوط به کارفرما می شود را ظرف 10 روز از تاریخ امضای صورتجلسه به کارفرما تحویل دهند است.
این مدارک عبارتند از: 
الف- صورت وضعیت نهایی مربوط به پروژه
ب- اصل صورتجلسه تحویل واحدهای احداثی (اعم از کامل و نیمه کاره) 
پ- اصل فاکتورهای خرید (تعدادی از اصول اسناد و مدارک از جمله صورت حساب ها و فاکتورها به آقای... و آقای... قبلاً تحویل گردیده است)
کارفرما مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ارائه اسناد و مدارک جدید و آنچه در ید ایشان است در صورت وجود هرگونه ابهام در مدارک و مستندات ازجمله حساب های باز و همچنین صورتحساب های ناخوانا و احیاناً مخدوش به صورت کتبی از طریق داور به پیمانکار اعلام نماید، هریک از پیمانکارها عنداللزوم و بر اساس موارد خواسته شده موظفند ظرف مدت نهایت 20 روز نسبت به پاسخ و رفع ابهام به صورت کتبی و شفاف اقدام نمایند. 
کارفرما برای پیگیری این امور نماینده ای معرفی می نماید که می تواند کلیه امور را از طرف ایشان انجام دهد و حضور و امضاء ایشان در کلیه مراحل حتی در جلسه داوری نافذ خواهد بود که ایشان آقای... به نشانی... و شماره تماس... را به عنوان نماینده تام الاختیار خود معرفی نمودند.
درصورت اختلاف در مدارک و مستندات قابل ارائه، نظر داور به صورت کتبی لازم الاتباع است. 
کارفرما مکلف است ضمن امضاء صورتجلسه به صورت علی الحساب مبلغ 2۰۰ میلیون تومان طی 4 فقره چک به شماره های... الی... عهده بانک... به شرح ذیل پرداخت نماید:
الف- 2 فقره چک به مبلغ هر کدام 50 میلیون تومان و جمعاً 100 میلیون تومان مقید به تاریخ... و... در وجه آقای... پرداخت می گردد.
ب- 2 فقره چک به مبلغ هر کدام 50 میلیون تومان و جمعاً 100 میلیون تومان مقید به تاریخ... و...  در وجه آقای... پرداخت می گردد.
پ- 2 فقره چک به شماره های... و... عهده بانک توسعه تعاون به صورت سفید امضاء با دریافت رسید تحویل داور می گردد. چنانچه کارفرما پس از تعیین میزان بدهی به موجب رای داوری ظرف مدت 10 روز از پرداخت استنکاف نماید این اختیار را به داور می دهد که نسبت به درج مبلغ بدهی با تاریخ مقرر در این قرارداد و خسارات ناشی از استنکاف اعم از هزینه داوری، خسارت تأخیر تأدیه، هزینه کارشناسی و... اقدام نماید و با اخذ رسید تحویل پیمانکاران به نسبت سهم نماید.
ت- با توجه به بدهی آقای... به کارفرما به میزان 70 میلیون تومان و ارائه 7 فقره سفته به ایشان، سفته های موصوف با اخذ رسید در ید داور قرار می گیرد و در صورت صدور رای می بایست این مبلغ از حساب کارفرما کسر گردد و سفته ها به آقای... عودت گردد. در صورت بدهکار شدن آقای... به نسبت بدهی سفته ها به آقای... عودت داده می شود. 
طرفین توافق نمودند در صورت احراز بدهکاری کارفرما، نامبرده مبلغ بدهی را با احتساب خسارت تاخیر نسبت به میزان بدهی بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ... لغایت روز پرداخت به تاریخ...، طی 2 فقره چک که در ید داور است در وجه پیمانکاران تسویه نماید. در صورت بدهکار شدن هریک از پیمانکاران مطابق فرمول و شیوه فوق، بدهی خود را به نسبت سهم، حداکثر تا تاریخ ذکر شده به شماره حساب کارفرما به شماره.... عهده بانک... پرداخت نماید. 
بر اساس ادعای کارفرما در خصوص حل اختلاف ایشان با آقای... که تحت رسیدگی در... می باشد چنانچه رای داوری آن اختلاف قبل از تاریخ پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکاران صادر و هریک از طرفین با فرض محکومیت به رای تمکین نموده  حساب پیمانکاران، حال محسوب شده و فوراً بایستی پرداخت شود. 
لازم به ذکر است در فرض محکومیت آقای... و پرداخت ایشان به کارفرما (آقای...) ملاک زمان پرداخت بدهی به پیمانکاران این قرارداد محسوب می گردد.
در صورت تاخیر در پرداخت بدهی از سوی هریک از طرفین، ایشان موظف است بابت هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون تومان به عنوان وجه التزام به طرف مقابل (کارفرما به هر یک از پیمانکاران و هریک از پیمانکاران به کارفرما) پرداخت نماید. عدم تأدیه چک در تاریخ های مذکور نیز شامل وجه التزام مقرر می شود و داور می تواند نسبت به آن رسیدگی و رای صادر نماید.
در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی هریک از طرفین، طرف مقابل ضمن اعلام کتبی به داور، می تواند از انجام تعهدات خود متناسب با موضوع استنکاف نماید.
در صورت حدوث اختلاف نظر داور به صورت کتبی لازم الاتباع است. 
7- حل اختلاف از طریق داوری:
اختلافات طرفین ناشی از موضوع توافق حاضر و همچنین تعهدات طرفین ناشی از توافقات پیرامون صورتجلسه و قراردادهای فی مابین، توافقات و اختلافات ناشی از این صورتجلسه و یا مرتبط وخسارات ناشی از فسخ، انفساخ و یا بطلان عقد بیع واقعه و هرگونه قرارداد مورد اختلاف
داور مرضی الطرفین:
طبق توافق طرفین آقای... وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران- خیابان پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی و شماره تماس... به عنوان داور مرضی الطرفین مشخص گردید.
مدت داوری:
داور می تواند ولوکراراً به اختلافات فی مابین رسیدگی نماید و مدت انشاء رای داوری 3 ماه  از زمان ارجاع کتبی موضوع اختلاف از سوی یکی از طرفین به داور تعیین میگردد، مدت بیش از 3 ماه  با توافق طرفین قابل تمدید می باشد در صورت عدم انشاء و اعلام رای ظرف 3 ماه، رسیدگی به اختلافات با مرجع قضایی خواهد بود مگر تمدید مدت با توافق کتبی طرفین .
صلاحیت داور:
الف) هرگونه اختلاف اعم از:  تفسير، اجرا، فسخ، بطلان، اقاله، ایفا تعهدات قراردادی یا قانونی و خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهد، انفساخ یا بطلان بیع، همچنین عنداللزوم ارجاع امر به ناظر مورد توافق، کارشناس و خبره
ب) حق صلح و سازش از داور سلب گردیده و داوری تنها بر اساس قوانین موجد حق اقدام به صدور رای خواهد نمود.
ابلاغ اوراق داوری:
ابلاغ اوراق از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به طرفین، خواهد بود. بدیهی است در صورت حضور طرفین هنگام تنظیم اوراق، ابلاغ حضوری نیز پذیرفته خواهد بود.
حق الزحمه داوری:
جهت انجام امور مورد توافق در قرارداد از جمله نگهداری چک، سفته و... بدون هرگونه اختلاف مبلغ 2 میلیون تومان توسط هرکدام از طرفین و جمعاً 6 میلیون تومان همزمان با امضاء، پرداخت می شود و در صورت وجود اختلاف حق الزحمه داوری در دعاوی غیرمالی مبلغ پنج میلیون تومان و در دعاوی مالی مبلغ 40 میلیون تومان است. 
سایر موارد:
الف- هزینه های داوری بر عهده خواهان خواهد بود که در ابتدا امر پرداخت می نماید. بدیهی است مبلغ مذکور و خسارات اعم از کارشناسی و... به عنوان خسارات داوری از محکوم علیه (در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت ضمن رای داوری) قابل مطالبه خواهد بود.
ب-  طرفین مکلف به ارائه اصول اسناد استنادی بوده و در صورت عدم ارائه آن ظرف مهلت مقرر از سوی داور، سند مذکور از عداد دلایل خارج خواهد شد.
پ- ادعای تحویل اوراق به داور بدون اخذ رسید مورد پذیرش نمی باشد.
ت- اسناد و مدارک تحویلی از جمله چک و سفته در ید داور امانت است و در صورت توافق یا صدور رای با اخذ رسید به طرفین مسترد می نماید.
ث- داوری فارغ از تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و داور الزامی به رعایت کلیه مقررات مربوطه نخواهد داشت. (رعایت موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی الزامیست)
شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و درهرحال لازم‌الاجرا است.
ج- طرفین توافق نمودند داور می تواند از نظر آقای... به نشانی... و شماره تماس... به عنوان ناظر فنی در خصوص اختلافات تخصصی و عرف قراردادی استفاده نماید در صورت استنکاف ایشان از زمان ارجاع موضوع از سوی داور ظرف مدت 10 استفاده از خبره، کارشناس یا... بر عهده داور خواهد بود.
 
اين قرارداد مشتمل بر 7 بند و 7 صفحه و در چهار نسخه متحد المتن و دارای اعتبار يكسان و واحد، تنظيم، امضاء و مبادله گرديد ولازم‌الاجرا  است. 
 
برچسب ها:
جدید ترین مقالات حقوقی
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره