موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد فروش

وکالت امور قراردادها
1103

قرارداد فروش
قرارداد فروش
برای انعقاد قرارداد فروش یک طرف معامله «بایع» و توسط طرف مقابل «مشتری» مورد قبول واقع می شود.
هر یک از بایع و مشتری می بایست برای انعقاد قرارداد فروش علاوه بر اهلیت قانونی اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را داشته باشند و برای انعقاد عقد بیع «قرارداد فروش» الزامی مبنی بر انجام تشریفات خاصی نیست و به صرف توافق طرفین به وجود می آید ولی در برخی از اقسام بیع علاوه بر توافق برای اعتبار آن به تشریفات نیاز دارد همچون خرید و فروش ملک که نیازمند تنظیم سند رسمی است و...
مطابق با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: «کسی که ملک به او منتقل گردیده است و این انتقال نیز در دفتر اسناد اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام او باشد».
نمونه قرارداد فروش

                                                                                       بنام خدا
                                                                                  قراداد فروش «بيع»
طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ................................................فرزند آقای  ..............دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ............................كه در اين قرارداد به اختصار فروشنده ناميده می شود و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقای :................................فرزند آقای:......................... داراي شناسنامه شماره .............................صادره از ...................متولد .......................ساكن ............................... كه در اين قرارداد به اختصار خریدار ناميده می شود و طرفین با امضاء ذیل این قرارداد ملزم به اجرای تمام مفاد قرارداد حاضر می باشند.

ماده 1: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارت است از انتقال......................... دانگ یک....................................... با پلاک ثبتی به شماره....................... فرعی از............... اصلی...................................... واقـع در بخش................ حوزه ثبتی ................................... به مساحت.................................. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال..................صفحه........................ دفتر..................................... به نام.................................... و به انضمام پارکینگ شماره فرعی.................. و انباری به مساحت..................... طبق سند شماره ...................... دفتر اسناد رسمی .....................  دارای حق اشتراکی آب/برق/گاز اختصاصی: اشتراکی/شوفاژ/کولر/ تلفن/ و....  و به نشانی..........................................................................................

ماده 2: ثمن معامله
ثمن مورد معامله طبق توافق طرفین و به صورت مقطوع........................ ریال معادل.......................... تعیین گردید .

ماده 3: نحوه پرداخت
 همزمان با امضاء ذیل این قرارداد مبلغ................. ریال معادل......................... نقداً به فروشنده پرداخت گردید، و فروشنده نیز اقرار به دریافت نمود.
مبلغ..................ریال معادل.............. همزمان با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده 4: شرایط قرارداد
طرفین قرارداد متعهد شدند نسبت به تنظیم سند رسمی مطابق با قرارداد در مورخ................. در دفتر اسناد رسمی شماره................. حاضر شده و فروشنده نیز متعهد گردید سند را به نام خریدار و یا هر شخصی که خریدار معرفی می نماید انتقال دهد، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین قرارداد برای تنظیم سند رسمی، گواهی عدم حضور سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .
تبصره 1- عدم ارائه مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده و نیز عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور خواهد بود و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور به درخواست طرفین می باشد .

ماده 5: شرایط تسلیم مورد معامله
فروشنده مکلف است مورد معامله را در مورخ........................... با تمامی توابع و ملحقات و منضمات آن که به رویت خریدار رسیده است را تسلیم خریدار نموده و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را تا تاریخ مذکور برطرف نماید .
تبصره 1- چنانچه معلوم گردد مورد معامله به جهت فورس ماژور «قوه قاهره» قابلیت نقل و انتقال قانونی را ندارد و عقد باطل بوده و فروشنده مکلف به مسترد نمودن ثمن دریافتی به همراه خسارت به خریدار می باشد .
تبصره 2- چنانچه کاشف گردد مورد معامله به هر علتی غیر از فورس ماژور همچون رهن، توقیف، غصبی، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و... به صورت قانونـی قابل نقل و انتقــال به خریـدار نباشد فروشنـده مکلف خواهد بود علاوه بر مسترد نمودن ثمن معامله معادل................ ریال بعنوان خسارت به خریدار پرداخت نماید .
تبصره 3- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده خواهد ، مگر اینکه طرفین ضمن همین قرارداد به صورت دیگری توافق نمایند .

ماده 6: آثار قرارداد
فروشنده مکلف و متعهد می گردد برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف اداری و شهرداری و... را از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیات و... را اخذ نماید.
تبصره 1- فروشنده مکلف و متعهد می گردد کلیه بدهی های احتمالی در خصوص ملک از جمله توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نموده و با اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .
تبصره 2- کلیه هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری و... بر عهده فروشنده خواهد بود و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده خریدار می باشد مگر طرفین به صورت دیگری توافق نمایند .
تبصره 3- قیمت مورد تراضی برای معامله در ماده 3 تحت هیچ عنوان قابل تغییر نیست و نخواهد بود و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده و یا خریدار متصور نیست .
تبصره  4- کافه خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه ولو فاحش و افحش به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید .
 تبصره 5- چنانچه عدم اجرای تعهدات مذکور در این قرارداد از سوی فروشنده باشد وی متعهد خواهد بود به ازای هر روز تاخیر مبلغ.................... ریال  بعنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت نماید و چنانچه عدم اجرای تعهدات مذکور در این قرارداد از سوی خریدار باشد وی متعهد خواهد بود به ازای هر روز تاخیر مبلغ................ ریال بعنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت نماید ولیکن وجه التزام مذکور در این ماده علاوه بر خسارت عدم انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 7: حل اختلاف:
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير هر يک از مفاد اين قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد هر یک از طرفين قرارداد می تواند، موضوع را جهت حل اختلاف به خانم /آقاي :....................كه به عنوان داور طرفین انتخاب و تعيين شده است ارجاع نموده و  رأی داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاتباع خواهد بود .

ماده 8: تاریخ قرارداد
این قرارداد در مورخ.............. با 8 ماده و 9 تبصره و در سه نسخه با اعتبار واحد بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید .

امضاء خریدار                                                                                                                   امضاء فروشنده
1- امضاء شهود
2-
3-
4-

قبل از انعقاد هر قرارداد حتماً با وکیل یا وکلای دادگستری مشاوره نمایید و از استفاده از نمونه قرارداد ها به جد پرهیز نمایید چرا که هر قرارداد بایستی با توجه به شرایط خاص خود منعقد گردد و استفاده از نمونه قراردادها امکان ایجاد مشکلاتی را خواهد داشت، پس پیشنهاد ما این است که قبل از انعقاد هر قرارداد به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نمایید یا اجازه بدهید متخصصان در این حوزه یعنی وکلای دادگستری قرارداد شما را تنظیم نمایند، چنانچه تمایل به کسب اطلاعات در خصوص قراردادها و یا نیاز به وکیل متخصص در امور قراردادها می باشید هم اکنون با ما در تماس باشید.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.