موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد پیمانکاری

وکالت امور قراردادها
1165

قرارداد پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری از جمله قرادادهای است که به تازگی پا به عرصه وجودی گذاشته است و بسیاری از اشخاص نسبت به آن بی اطلاع و یا کم اطلاع می باشند.
قرارداد پیمانکاری قراردادی است که بر مبنای آن طرف قرارداد «پیمانکار» مسئولیت عملیات و اجرای مفاد ذکر شده در قرارداد را به نمایندگی از طرف صاحب کار «کارفرما» به عهده می گیرد و هدف از انعقاد قرارداد پیمانکاری تنظیم روابط قانونی میان طرفین قرارداد، برقراری و ایجاد حقوق، مسئولیت ها و انجام دادن وظایفی برای حل اختلافات است.
کارفرما شخصی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند و پیمانکار به کسی گفته می شود که مسئولیت اجرای عملیات موضوع پیمان را بر عهده می گیرد.
قرارداد پیمانکاری بیشتر در رابطه با کارهای ساختمانی، راه سازی و تأسیسات می باشد که به طور مثال پیمانکار ساختن یک بنا یا راه را در مقابل بهای معینی بر عهده می گیرد و پیمانکار چه به تنهایی کار کند و چه به صورت شرکت های بزرگ پیمانکاری، در انجام کارها و فعالیت های خود استقلال دارد و کارگر محسوب نمی شود.
به یاد داشته باشیم این نمونه ای از قراداد است و نسبت به همه موارد مصداق ندارد و در خصوص هر مورد می بایست قرارداد مورد نظر با عنایت به شرایط انعقاد گردد.

                                                                                        به نام خدا
                                                                                  قرارداد پیمانکاری
طرفین قرارداد : خانم / آقای: ......................... فرزند آقای.............. دارای شناسنامه شماره................ صادره از................ به نشانی: ............................ كه در اين قرارداد به اختصار کارفرما ناميده می شود و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقای:........................... فرزند آقای............................ دارای شناسنامه شماره .............................صادره از................... متولد .......................ساكن.................... که در اين قرارداد به اختصار پیمانکار ناميده می شود و از طرف ديگر منعقد گرديده و نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین می باشد و طرفين متعهد به اجرای تمامی مفاد اين قرارداد می باشند و شروط ان فی مابین طرفین لازم الاتباع می باشد : 

ماده 1-  موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام تعمیرات/ بازسازی به منظور اصلاح وب هینه سازی / انجام عملیات ساختمانی شامل: کلیه اقدامات اعم از............ واقع شده در................... که پروانه ساختمانی/ مجوز انجام عملیات ساختمانی از سوی کارفرما اخذ گردیده و در اختیار پیمانکار پس از امضاء همین قرارداد و فی المجلس قرار میگیرد.

ماده 2- شرح عملیات:
شرح عمیات ساختمانی که مورد توافق طرفین قرار گرفت عبارت است از:
1- گود برداری و...
2- آرماتور بندی و زدن 4 سقف بتونی و...
3- کلیه عملیات سفت کاری اعم از دیوار کشی به وسیله سفال و...
4- سفید کاری و نصب در و....
5- نما ساختمان که سنگ می باشد و به شکل و مدل رومی و...
6- و...
تا از سوی پیمانکار بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و مورد توافق در این قرارداد به انجام رسانیده شود.
تبصره- هر گونه تغییر یا اضافه نمودن عملیات موضوع قرارداد یا مبالغ مورد توافق یا شروط مربوطه صرفاٌ با تنظیم قرارداد جدی و با اشاره به این قرارداد و با امضاء کتبی طرفین و حداقل دو شاهد امکان پذیر خواهد بود.

ماده 3- مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت:
مبلغ کل قرارداد عبارت است از............................ که طبق توافق طرفین مقرر گردید بدین گونه  تأدیه و پرداخت شود:
الف: مبلغ..................ریال معادل................ تومان به عنوان پیش پرداخت که از سوی کارفرما بصورت نقداٌ پرداخت می گردد و پیمانکار با امضاء ذیل این قرارداد اقرار به دریافت مبلغ دارد.
ب: مبلغ............... پس از پیشرفت 30 درصد کار به تایید مهندس ناظر ساختمان.
ج: مبلغ.................... پس از پیشرفت 30 درصد بقیه کار به تایید مهندس ناظر.
 د: الباقی مبلغ پس از اتمام کار و انجام کل حساب ها بین طرفین در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.
تبصره- کارفرما می تواند در تمام مراحل، بر کار پیمانکار نظارت داشته باشد در اینصورت پیمانکار نباید ممانعتی برای نامبرده ایجاد نماید و نظارت کارفرما نبایستی به گونه ای باشد که موجب عدم پیشرفت کار را فراهم آورد .
تبصره 1- خریداری و تهیه کلیه مواد اولیه و مصالح مصرفی به عهده شخص پیمانکار خواهد بود که باید بر اساس شرح توافق نسبت به تهیه اقدام کند و در صورت تأخیر ضامن خواهد بود.
تبصره 2- پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به هیچ شخص یا اشخاصی به هیچ عنوانی و تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت مگر در صورت تایید کارفرما.

ماده 4- مدت قرارداد:
مدت این قرارداد عبارت است:
شروع عملیات ساختمانی پس تهیه جواز و نقشه و... و در اختیار گذاشتن اسناد در ید پیمانکار از تاریخ............ لغایت............. که می بایست تا تاریخ مقرر خاتمه و به کارفرما تحویل گردد.
چنانچه پیمانکار به هر دلیل نتواند به تعهدات خود جامعه عمل پوشاند، کارفرما می تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اخذ تأمین دلیل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و پیمانکار برای رفع کلیه موانع قانونی به کارفرما در این خصوص وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم خارج تفویض نموده تا نسبت به تحویل و تصرف وی ممانعت و مانعی ایجاد نگردد.

ماده 5- تعهدات پیمانکار:
1- پیمانکار متعهد گردید نسبت به انجام کلیه عملیات موضوع این قرارداد را مطابق توافق به و مطابق موازین فنی و قانونی به عمل آورد و تابع نظر مهندس ناظر باشد از جمله در هنگام گود برداری، شمع کوبی و حایل سازی و.....
2- رعایت کلیه مقررات ایمنی و مقررات قانونی در خصوص ساختمان و آیین نامه های ایمنی و حفاظتی مربوطه از جمله بیمه ساختمان و... و مقررات مرتبط با شهرداری با پیمانکار می باشد و در اختیار گذاردن کلیه ابزار و آلات موضوع این ماده و رعایت شرایط ایمنی کار با پیمانکار خواهد بود و مقرر گردید وی متعهد است از کارگران متخصص ایرانی و یا کارگران اتباع خارجه دارای کارت معتبر در این راستا استفاده نماید.
3- پیمانکار ضمن همین قراداد متعهد گردید تا نسبت به انجام موضوع قرارداد با رعایت کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه به عمل آورده و هرگاه قسمتی از موضوع قرارداد خارج از ضوابط و توافقات حاصله به انجام برساند، مکلف خواهد بود قبل از هر اقدامی نسبت به اصلاح آن ها اقدام نماید در صورت عدم اصلاح و عدم موافقت کارفرما در این خصوص کارفرما حق خواهد داشت با اخذ خسارت خود این اصلاحات را به انجام رساند و یا از طریق مرجع صالح پیمانکار را مکلف به اصلاح نماید.
4- پیمانکار مکلف خواهد بود چنانچه خساراتی بنا به دلائلی از جمله بی توجهی یا تخلف از وظایف و توافقات موضوع قرارداد یا تأسیسات ساختمانی یا بنا یا مواد و مصالح مصرفی و... بنماید ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود .
5- و....

 ماده 6- حل اختلافات:
اگر به هر دلیل اختلافاتی بین نفر اول قرارداد یعنی«کارفرما» و نفر دوم «پیمانکار» در راستای اجرای عملیات موضوع این قرارداد و یا قرارداد های بعدی مرتبط با این موضوع و یا نحوه اجرا عملیات ساختمانی و یا تعبیر و تفسیر قرادادها و یا هر جا از قرارداد که موضوع اختلاف را به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع داده است و رسیدگی به  اختلافات پیش خود را به داوری آقا / خانم ................ ارجاع نمایند که مدت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود و داور ضمن قبول داوری در خصوص مورد اختلاف به عنوان داور مرضی الطرفین صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید و مطابق با قانون و عرف بصورت قطعی رسیدگی نموده و رأی صادر نماید که رأی داور برای طرفین لازم الاتباع و نهایتاً لازم الاجراء است.

ماده 7- در صورت تأخیر پیمانکار در اجرای هر یک از مفاد این قرارداد یا قراردادهای بعدی مرتبط با این قرارداد در ازاء هر روز تاخیر مبلغ.................. ریال معادل........... تومان از دریافتی پیمانکار کسر نماید و چنانچه تأخیر صورت گرفته به واسطه عدم اجرای تعدات کارفرما باشد در ازاء هر روز تأخیر مبلغ......... ريال معادل.............. تومان به دریافتی پیمانکار اضافه نماید.

این قرارداد با 7 ماده و 4 تبصره در............ نسخه با اعتبار واحد و در مورخ................. در حضور 4 شاهد تنظیم و به امضا‌ء طرفین رسیده و مبادله گردید و ضمناً هر نسخه دارای اعتبار واحد است .
سایر توضیحات:.........................................
امضاء پیمانکار                                                                      امضاء کارفرما                                                                                               امضاء داور
شهود:
1-
2-
3-
4-

قرارداد پیمانکاری خود را به وکلای متخصص  بسپارید و این وکلای متخصص را از گروه وکلای رسمی بخواهید و هم اکنون اقدام نمایید.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.