موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد مشارکت

وکالت امور قراردادها
1233

قرارداد مشارکت
قرارداد مشارکت از جمله قراردادهای منعقده بین اشخاص است و گفتنی است هر قرارداد با عنایت به طرفین دارای آثار متفاوتی است از این رو نوعی قرارداد مشارکت مدنی را برای علاقه مندان در سایت قرار می دهیم.
به یاد داشته باشید هر قرارداد بایستی به صورت جداگانه منعقد گردد و زیاد بودن یا کم بودن ماده آن یا بند های آن با توجه به نوع قرارداد و اشخاص متفاوت خواهد بود.

                                                                                          به نام خدا
                                                                          «قرارداد مشاركت مدنی خصوصي »
قرارداد مشاركت مدنی ذيل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی كه عبارت است از:
«ماده 10 قانون مدنی: قرارداد های خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صريح قانون نباشند نافذ است»
طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ................................................فرزند آقای  ..............دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ............................كه در اين قرارداد به اختصار مالک ناميده می شود و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقای :................................فرزند آقای:......................... داراي شناسنامه شماره .............................صادره از ...................متولد .......................ساكن ............................... كه در اين قرارداد به اختصار عامل ناميده می شود و از طرف ديگر منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجراي تمامی مفاد اين قرارداد گرديده و می باشد .

ماده 1-:موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدنی طرفين بالمناصفه و متساوياً جهت ...................

ماده 2- تابعيت اين مشاركت مدنی ايرانی است.

ماده 3- مركز اصلی اين مشاركت مدنی دراستان تهران و شهر تهران است.
نشانی دقیق : استان البرز- شهر کرج و..........................................................................................................................

ماده 4- مدت اين مشاركت از تاريخ ..................... ماه هزار و سيصد و ............................. شمسی به مدت .............. سال تمام خورشيدی می باشد .

ماده 5- سرمايه اين  مشاركت مدنی مبلغ .......... ريال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است .

ماده 6- مدير داخلی اين مشاركت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد كه اعمال مديريت عامل اعم از مديريت يا اشتغال و غيره رايگان و مجانی می باشد .

ماده 7- مالک تمامي شش دانگ :.......................................................................................ملكی و تصرفی خود واقع در مركز اصلی اين مشاركت مدنی را بدون دريافت هيچ گونه وجه يا مالی تحت عنوان : حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و سر قفلي يا صنفی در اخبار استفاده اين مشاركت مدنی به مدت فوق قرار داده است .

ماده 8-عامل صريحاً اقرار و اظهار نمود بر اينكه تمامی شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالک تحويل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نمايد ونيز عامل اقرار و اعتراف نموده و مينمايد كه هيچگونه وجه يا مالی تحت عناوين : سر قفلی ،‌صنفی ،‌حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملک به مالک پرداخت نكرده است و يد او «يد عامل» در مورد آن ملک يد امانی است .

ماده 9- عامل اقرار و اظهار كرده و می نمايد كه تمامی سرمايه اين مشاركت مدنی مذكور در ماده 5 اين قرارداد را دريافت نموده است .

ماده 10- وظايف عامل عبارت است از :
1-    مديريت مستمر و دايم در اين مشاركت مدنی در مدت مرقوم
2-    افتتاح حساب جاري مشترک نزد يكی از بانک های كشور به نام طرفين
3-    تمركز عمليات ريالی و ارزی اين مشاركت در حساب جاری مزبور
4-    تهيه و خريد و سخت و توزيع و فروش در مركز اصلی اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد
5-    تاديه هزينه ای ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ،‌كارمزد ،‌بهای خريد و ساير هزينه های جانبی و...
6-    تأديه ماليات ،‌عوارض ،‌بيمه ،‌هزينه های سوخت و...
7-    حفاظت از کلیه وسایل تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه عامل براي حفاظت مزبور ضامن است .
8-    جلوگيری از تضييع و تفريط و اسراف و تفريط و همچنين عامل ضامن اموالی كه در رابطه با اين قرارداد تحويل وی از حال لغايت تصفيه گرديده و می گردد ،‌خواهد بود .
9-     بستن حساب هاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسی از مدت ونيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاء تراز نامه عمليات ساليانه در پايان هر سال شمسی و در صورت حساب هاي سود و زيان
10-  موجودی برداری از نقدينگی هاي ريالی و ارزي و جنسی و اعم از مواد اوليه و كالا هاي در حال ساخت و يا ساخته شده به قيمت خريد جهت ضميمه نمودن صورت آن به تراز نامه عمليات سالانه مزبور .
11-    تسليم سهم سود سالانه اين مشاركت مدنی به مالک در ازای دريافت رسيد كتبی در پايان هر سال.
12-    تحويل تمامی سهميه مالک اعم از ريالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضاي مدت يا فسخ اين قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسيد كتبی .
13-    تحويل دادن ملک مركز اصلی اين مشاركت موضوع ماده 7 اين قرارداد با الزام به رعايت مفاد ماده 8 اين قرارداد .
14-    تصفيه حساب كامل اين قرارداد در پايان مدت با مالک با دريافت گواهی كتبی مفاصا حساب از مالک .
15-    انجام ساير امور پيش بينی  نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد .

ماده 11- دارندگان حق امضاء‌ كليه چک های صادره عهده  حساب جاری مشترک موضوع بند « 2 ماده 10 اين قرارداد ،‌طرفين اين قرارداد می باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است» .

ماده 12- كليه عمليات محاسباتی و حسابداری و مالی اين مشاركت مدنی باید در دفاتر روزنامه و كل به طريقه حسابداري دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری كردن به امضاء طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداری يا دفاتر ديگر روزنامه و كل از سوی هر يک از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاء طرفين نرسيده باشد ،‌فاقد اعتبار است .

ماده 13- تراز نامه عمليات تنظيمي موضوع بند 9 ماده 10 اين قرارداد و موضوع بند 10 همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتی ،‌مالی ،‌و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد .

ماده 14- عامل حق هيچ گونه عمل خدشه ،‌تراشيدگی ، الحاق و نظاير اينها را كه از مصاديق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب های موجودی ها و تراز نامه عمليات تنظيمی ندارد .

ماده 15- عامل حق هيچ گونه واگذاري نسبت به ملک مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وی سپرده شده است تحت هيچ عنوانی از عناوين از قبيل : نمايندگی و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگری حتی به اقربای نسبی و يا سببی خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوی از انحاء ندارد .

ماده 16- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عمليات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالياتی عملكرد همان سال ذخيره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادی و دارايی بنا به تشخيص مالک  پرداخت نمايد .

ماده 17- مالک در همه حال و در طول مدت  و تا زمان تصفيه حساب هاي فی مابين حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطای نمايندگی به هر شخص حقيقی يا حقوقی ولو به صورت وكالت و حتی به هر يک  از فرزندان خويش دارد .

ماده 18- چنانچه مالک در طريقه اعمال مديريت عامل بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا ‌آنكه با درايتی كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقی كه عامل آن را اداره می نمايد مقرون به صلاح و صرفه نبايد صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يک جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمی از مراجع ذيصلاح دارد و تشخيص مالک در اين مورد قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده 19- از انقضاي مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 اين قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفيه حساب اين قرارداد بوده و سهميه مالک را به انضمام ملک مرقوم كه بايد تخليه شده باشد طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به مالک تأديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ مالک حق دارد جهت تحويل گرفتن ملک و سهميه خود اعم از سود و نقدينگی ها و موجودی های اعم از مواد اوليه و كالای در حال ساخت و يا ساخته شده از عامل اقدام يا به طرق ديگر قانونی جهت اجرای مفاد اين قرارداد رجوع نمايد .

ماده 20- زيان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی يا فورس ماژور « قوه قهريه» نيز بر مبنای سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد .

ماده 21- آنچه كه موجودی های كالا اعم از مواد اوليه و كالای در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدی الفسخ در مركز اصلی شركت يا در نزد عامل موجود باشد نيز بايد بالامناصفه تقسيم گردد ، همچنين است كليه دارايی های موضوع اين قرارداد به استثناء عين و منافع ملک موضوع مواد  7و8  اين قرارداد كه فقط متعلق به مالک است .

ماده 22- دريافت مفاصا حساب هاي مالياتی ، بيمه ، عوارض ناشی از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف عامل است .

ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يک از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم /آقای :....................كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع نمود و رأی داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا ء است .

ماده 24- طرفين می توانند  در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبی اين قرارداد قيام نمايند .

ماده 25- اين قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و دارای اعتبار يكسان و واحد است تنظيم  و امضاء شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است .

محل امضاء طرف اول «مالک»                                                                         محل امضاء طرف دوم  «عامل»


قبل از انعقاد قرارداد به وکلا مراجعه نمایید چرا که هر بند قرارداد دارای آثاری است که الزام آور است پس قبل از امضاء قرارداد به وکلا مراجعه نمایید نه پس از آن و ما می توانیم بهترین وکلای پایه یک دادگستری در امور قراردادها را به شما معرفی نماییم.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.