موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قراداد ساخت صنایع چوبی

وکالت امور قراردادها
1310

قراداد ساخت صنایع چوبی
قرارداد ها همانگونه که پیش تر نیز در مورد آن مطالبی ارائه گردید دارای آثاری هستند که از جمله مهمترین آن می توان به الزام آور بودن تعهداتی نام برد که در قالب قرارداد مورد توافق و پذیرش طرفین قرار می گیرد و پس از انعقاد دیگر ادعایی در خصوص عدم اطلاع از مفاد قرارداد در محکمه قابل پذیرش نیست و نخواهد بود از این رو توصیه می گردد قبل از تنظیم قرارداد حتماً با متخصصان این حوزه یعنی وکلای دادگستری مشاوره نمایید و چه بسا بهترین پیشنهاد این است که تنظیم قراداد با وکیل دادگستری باشد و یا حداقل در هنگام انعقاد قرارداد وکیل دادگستری حضور داشته باشد.
در ذیل نمونه قراداد مشارکت در ساخت صنایع چوب برای علاقه مندان ارائه می گردد البته به یاد داشته باشید هر قرارداد با توجه به مقتضای زمان و مکان و شرایط طرفین متفاوت خواهد بود.

                                                                                   به نام خدا
                                                                 «قرارداد مشاركت در ساخت صنایع چوبی»
قرارداد ذيل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت ارداده منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم، متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد اين قرارداد می باشند .
طرف اول قرارداد: آقای:..................فرزند:.....................به شماره شناسنامه:  .............. صادره از:............. با شماره تماس:................... و به نشانی: .................................................. كه در اين قرارداد به اختصار طرف اول ناميده می شود و طرف دوم قرارداد: آقای:.............................. فرزند:........... به شماره شناسنامه:........................ صادره از:....................... با شماره تماس:.................... و به نشانی:............................................................ كه در اين قرارداد به اختصار طرف دوم ناميده می شود.

ماده 1- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت طرفين بالمناصفه و متساوياً جهت راه اندازی و اداره کارگاه نجاری و تولید و عرضه صنایع چوبی و کابینت از هر نوع و مدل با شرایط مقرر و مطابق مفاد مندرج در این قرارداد.
تبصره 1- منظور از متساوی و بالمنصفانه، عرضه و خدمات نسبت به مشتریان جدیدی می باشد که به واسطه تبلیغات و... دیگر موارد جذی شده و نسبت به سفارش اقدام می نمایند و مشتریان قدیمی طرف اول را شامل نمی گردد.
تبصره 2- تقسیم سود پس از کسر هزینه ها و در پایان هر ماه و نهایتاً پس از 10 روز خواهد بود.

ماده 2- مركز اصلی اين مشاركت در ..... به نشانی:....................
تبصره- محل وقوع عقد...................است.

ماده 3- مدت اين مشاركت از تاريخ.................  به مدت................  سال تمام خورشيدی می باشد.
تبصره- طرفین در صورت توافق و تراضی و با رضایت می توانند نسبت به تمديد كتبی اين قرارداد قيام نموده و در صورت تمدید امکان گنجاندن شرایط جدید در آن نیز میسر خواهد بود.

ماده 4- سرمايه اين  مشاركت مدنی عبارت است از کارگاه و دستگاه ها و ابزار آلات مربوطه که شامل دستگاه پرس و... که محل کارگاه متعلق به طرف اول می باشد و طرف دوم ادعایی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت، دستگاه های مربوطه که لیستی از آن تهیه و به امضاء طرفین خواهد رسید به پیوست قرارداد می باشد، دستگاه های طرف اول در پیوست شماره 1 و دستگاه های متعلق به طرف دوم به پیوست شماره 2 همین قرارداد می باشد که پیوست های مذکور الزاماً می بایست در یک نسخه و به امضاء طرفین و شهود آنها برسد.
تبصره- در صورت اضافه شدن دستگاه در آینده نیز طرفین مکلف به تبعیت از این ماده می باشند و در صورت عدم رعایت شرایط ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

ماده5- مدير داخلی اين مشاركت طرف اول قرارداد، می باشد كه اعمال مديريت بالمباشره، رايگان و مجانی است و در صورت اختلاف نظر، نظر  مدیر ملاک عمل خواهد بود.

ماده 6- ملک مزبور واقع در مركز اصلی اين مشاركت متعلق به طرف اول قرارداد می باشد و طرف دوم قرارداد مکلف است تا اتمام این قرارداد هر ماه مبلغ............... هزار تومان به طرف اول بابت استیفاء از ملک به طرف اول پرداخت نماید و نیز مبلغ ................ هزار تومان بابت استیفاء از یک دستگاه خودروی وانت مدل.................. به شماره انتظامی......................... که در مالکیت طرف اول می باشد پرداخت نماید و در صورت تخلف مقرر از سوی طرف دوم و یا استفاده غیر متعارف حق رجوع به ملک و خودرو برای طرف اول وجود دارد.
تبصره 1- در صورت ورود خسارت به ملک و خودرو و نیز ابزار مورد استفاده طرفین موضوع این ماده از سوی مقصر مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود.
تبصره 2- کارگران هر طرف که منجر به ورود خسارت گردد، طرفین قرارداد مکلف به جبران خسارت وارده از سوی کارگران خود بوده و پس از آن می توانند به کارگر متخلف جهت دریافت خسارت مراجعه نمایند، به طور کلی هر طرف مکلف به جبران خسارتی می باشد که از سوی افراد تحت اختیار او حاصل می گردد.

ماده 7- طرف دوم صريحاً اقرار و با امضاء ذیل قرارداد اظهار نمود بر اينكه تمامی ملک مرقوم و مندرج در ماده 6 را از مالک تحويل گرفته است که فقط ملک صرفاً جهت امور موضوع قرارداد از آن طی مدت فوق استفاده نمايد ونيز طرف دوم با امضاء ذیل قرارداد اقرار نموده و می نمايد كه هيچگونه وجه يا مالی تحت عناوين: سر قفلی ،‌صنفی ،‌حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملک به طرف اول پرداخت نكرده است و يد او «يد طرف دوم» در مورد آن ملک و ابزار آلات و خودرو، يد امانی است.

ماده 8- وظايف طرف اول عبارت است از :
1- مديريت مستمر و دايم در اين مشاركت در مدت مرقوم.
2- خرید اقلام اولیه و وسایل و ابزار آلات و ارائه فاکتور معتبر.
3- انجام ساير امور پيش بينی  نشده در رابطه با حسن رفتار و جريان اين قرارداد.
4- مقدمات ساخت و سفارشات.
5- بیمه هر یک از کارگران مربوط به طرف اول با شخص ایشان است و مسئول خسارات وارده از سوی کارگران خویش می باشد.
6- و...

ماده 9- وظایف طرف دوم قرارداد عبارت است:
1- استخدام کارگر جهت کلیه امور فعالیتی و نظارت بر اعمال کارگران
2- بیمه هر یک از کارگران مربوط به طرف دوم با شخص ایشان است و مسئول خسارات وارده از سوی کارگران خویش می باشد.
3- تحویل وسایلی که به صورت امانت به وی سپرده شده است، پس از اتمام قرارداد.
4- وظیفه ساخت و نصب و وظیفه حمل بار تا محل که در صورت لزوم می تواند از طریق شرکت های باربری انجام شود.
5- و...

ماده 10- طرف دوم حق هيچ گونه واگذاری نسبت به ملک مركز اصلی اين مشاركت و خودروی موصوف را كه امانتاً به وی سپرده شده است تحت هيچ عنوانی از عناوين از قبيل : نمايندگی و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگری حتی به اقربای نسبی و يا سببی خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوی از انحاء ندارد و نخواهد داشت.

ماده 11- طرف اول در همه حال و در طول مدت  و تا زمان تصفيه حساب های فی مابين حق اعمال نظارت در كار طرف دوم نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطای نمايندگی به هر شخص حقيقی يا حقوقی ولو عادی و یا به صورت وكالت دارد .

ماده 12- چنانچه طرف اول در طريقه اعمال رفتار و نحوه کار و... طرف دوم، بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادی مشاهده نمود و يا ‌آنكه با درايتی كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقی كه عامل آن را اداره می نمايد مقرون به صلاح و صرفه نیابد و یا در صورت تخلف از شرایط مقرر در این قرارداد و یا ماده 6 می تواند با ارسال اظهارنامه ای مبنی بر فسخ و سپس ارجاع موضوع به داوری و با  تشخيص داور، نسبت به فسخ اين قرارداد به وسیله داور اقدام نماید و تشخيص داور در خصوص احراز تخلف قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است ولیکن طرف دوم حق فسخ ندارد.
تبصره- حق فسخ موضوع این ماده به مدت 1 سال از تاریخ وقوع عقد می باشد.

ماده 13- از انقضای مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ، طرف اول متعهد و ملزم به تصفيه حساب اين قرارداد بوده و سهم طرف دوم را پس از تخلیه ملک مرقوم از ابزار و وسایل در مقابل دريافت رسيد به طرف دوم تأديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضای مدت يا از تاريخ وقوع فسخ طرف اول حق دارد جهت تحويل گرفتن ملک و سهم خود اعم از سود و نقدينگی ها و موجودی ها اعم از مواد اوليه و كالای در حال ساخت و يا ساخته شده اقدام يا طرفین از طریق داور جهت اجرای مفاد اين ماده اقدام نمايند .

ماده 14- آنچه كه موجودی كالا اعم از مواد اوليه و كالای در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدی الفسخ در مركز اصلی شركت يا در نزد طرفین موجود باشد نيز بايد بالامناصفه تقسيم گردد، همچنين است كليه دارايی های موضوع اين قرارداد به استثناء عين و منافع ملک و خودروی موضوع ماده 6 اين قرارداد كه فقط متعلق به طرف اول است.
تبصره- در صورت اختلاف حساب نظر داور متبع است.

ماده 15- دريافت مفاصا حساب های مالياتی، عوارض ملک و خودرو ناشی با طرف اول ولی مالیات و عوارض ناشی از انجام اين قرارداد با طرفین خواهد بود.
تبصره- در صورت اختلاف نظر داور لازم الاتباع است.

ماده 16- در صورت بروز تخلف از مفاد و مندرجات این قرارداد، طرف متخلف مکلف به پرداخت 100/000/000 ريال با عنوان وجه التزام به طرف مقابل خواهد بود.

ماده 17- اگر به هر دلیل اختلافاتی فی ما بین طرف اول قرارداد و طرف دوم قرارداد در راستای اجرای عملیات موضوع این قرارداد و یا قرارداد های بعدی مرتبط با این موضوع و یا نحوه اجرا عملیات ساختمانی و یا تعبیر و تفسیر هر یک از بند های این قراداد یا قراردادهای بعدی و یا هر جا نسبت به موضوع مرتبط با قرارداد اختلاف پیش آید طرفین اختلافات خود را به صورت کتبی به آقای بهنام نزادی وکیل پایه دادگستری به عنوان داور ارجاع نمایند که مدت داوری دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید، داور ضمن قبول داوری در خصوص مورد اختلاف به عنوان داور مرضی الطرفین صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید و مطابق با قانون و عرف بصورت قطعی رسیدگی نموده و می تواند در خصوص فسخ و کلیه موارد اختلاف رأی صادر نماید، ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد. تعیین حق الزحمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود. شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده، انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد.

ماده 18- اين قرارداد در 18 ماده و 10 تبصره در مورخ ........ در حضور 3 نفر شاهد و در 3 نسخه متحد المتن و با اعتبار واحد تنظيم، امضاء و مبادله گردید.

امضاء طرف اول                                                                                                            امضاء طرف دوم


شاهد                                                                         شاهد                                                                   شاهد


برای مشاوره و تنظیم قرارداد ما بهترین وکلای دادگستری را از گروه وکلای رسمی به شما معرفی خواهیم نمود پس دیگر جای نگرانی در خصوص قرارداد نباید همراه شما باشد چرا که بهترین متخصصین در امور قرارداد ها را از ما بخواهید.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی


برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.