موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد نگهداری دام

وکالت امور قراردادها
4407

قرارداد نگهداری دام
قبل از انعقاد هر قراداد با وکیل دادگستری مشاوره نمایید چرا که قراردادها دارای آثار حقوقی می باشند و هر شخص با امضاء ذیل قرارداد متعهد و مکلف به انجام و تبعیت از آثار آن قرارداد می شود و پس از امضاء قرارداد ادعا در خصوص عدم اطلاع از مفاد و بندهای قرارداد و دیگر موارد در محاکم پذیرفته نخواهد بود، پس به یاد داشته باشیم قبل از انعقاد هر قرارداد و قبل از هر اقدام حقوقی با متخصصین امور حقوقی یعنی وکلای دادگستری مشورت نماییم.

                                                                                   بنام خدا
                                                                   «قرارداد مشارکت در نگهداری دام»
قرارداد حاضر بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت ارداده منعقد گرديده و با اقرار به اهلیت طرفین و علم و آگاهی آنها از مفاد این قرارداد و مطابق با سایر قوانین مربوطه تنظیم و به امضای طرفین رسید و طرفین ضمن عقد لازم خارج، متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد می باشند.
طرفین قرارداد:
این قرارداد فی مابین آقای.................. فرزند............. ،به شماره ملی ...............  و آدرس......................................................................... و با شماره تلفن......................... که به اختصار در قرارداد با عنوان طرف اول معرفی، و از سوی دیگر آقای....................... فرزند.................... به شماره ملی....................... و آدرس................................ و با شماره تلفن.................................. که به اختصار در قرارداد با عنوان طرف دوم و یا «نگهدارنده» معرفی به شرح و موارد ذیل منعقد گردید.

ماده 1 – موضوع قرار داد
نگهداری و حفاظت از 10 رأس........  متعلق به طرف اول قرارداد توسط طرف دوم با مشخصات قید شده در این قرارداد و طبق شرایط مندرج در این قرارداد و با تقسیم سود در بازده زمانی 3 ماهه
تبصره 1- گوسفندها ها دارای نژاد.......... با شناسنامه...........  واکسینه شده در مورخ........   و با سن........... و رنگ.......... و فاقد هرگونه بیماری می باشند.
تبصره 2- امکان افزایش تعداد دام موضوع این ماده با توافق طرفین و به صورت کتبی وجود خواهد داشت.

ماده 2 ـ مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاريخ............. لغايت............... به مدت.............. می ‌باشد.
تبصره- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی و با رضایت نسبت به تمديد كتبی اين قرارداد قيام نموده و در صورت تمدید امکان گنجاندن شرایط جدید در آن نیز میسر خواهد بود.

ماده 3 ـ مرکز دامپروری
مركز اصلی کارگاه دامپروری در............. به نشانی:..................می باشد.
تبصره- محل وقوع عقد........................است.

ماده 4 ـ مدیریت
مديریت این قرارداد با طرف اول می باشد كه اعمال مديريت بالمباشره، رايگان و مجانی است و در صورت اختلاف نظر، نظر  مدیر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- طرف اول در همه حال و در طول مدت  و تا زمان تصفيه حساب های فی مابين حق اعمال نظارت در كار طرف دوم نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطای نمايندگی به هر شخص حقيقی يا حقوقی ولو به صورت وكالت دارد.

ماده 5 – تعهدات طرف اول قرارداد
1- طرف اول مکلف است پس از پایان هر 3 ماه نسبت به تعیین و تکلیف سود حاصله بنا به توافق و به صورت نصف سود حاصله، نسبت به طرف دوم اقدام نماید، این موضوع می بایست از طریق اخذ رسید کتبی و یا واریز به حساب مشخصی صورت پذیرد.
2- طرف اول مکلف به ، بیمه دام می باشد.
3- طرف اول مکلف به بیمه کارگر و افرادی که طرف دوم به کار می گیرد نمی باشد.
4- طرف اول صريحاً اقرار و با امضاء ذیل قرارداد اظهار نمود بر اينكه تمامی شش دانگ ملک مرقوم متعلق به نگهدارنده می باشد، كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طی مدت فوق استفاده شود و نيز طرف اول با امضاء ذیل قرارداد اقرار نموده و می نمايد كه هيچگونه وجه يا مالی تحت عناوين : سر قفلی ،‌صنفی ،‌حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملک به نگهدارنده پرداخت نكرده است.
5- و...

ماده 6 – تعهدات طرف دوم قرارداد
1- نگهدارنده مکلف است شرایط مناسبی به لحاظ تغذیه، بهداشت، سلامت و رفاه حیوان را فراهم آورد و استانداردهای مربوط به نحوه تغذیه و بهداشت و محیط و... را به نحو مقتضی انجام دهد.
2- حفاظت از موضوع قراداد با نگدارنده می باشد.
3- نگهدارنده اجازه انتقال بخشی از تعهدات این قرارداد را به غیر را ندارد و در این خصوص می تواند از کارگر استفاده نماید و لیکن هزینه و مسئولیت کارگر با وی خواهد بود.
4- نگهدارنده به هیچ عنوان اجازه انتقال حیوان به محل دیگری غیر از آدرس توافق شده را ندارد و در صورت تغییر آدرس موظف است رضایت کتبی طرف اول را جلب نماید.
5- نگهدارنده موظف به انجام چکاپ های پزشکی دوره ای می باشد.
6- نگهدارنده موظف است کلیه واکسیناسیون های حیوان را در زمان های مقرر انجام دهد و در صورت اخذ شناسنامه بهداشتی نام خود را به عنوان نگهدارنده حیوان در شناسنامه قید نماید.
7- نگهدارنده حق هيچ گونه واگذاری نسبت به موضوع قرارداد را كه امانتاً به وی سپرده شده است و با امضاء ذیل قرارداد اقرار به تحویل آن نموده، تحت هيچ عنوانی از عناوين از قبيل : نمايندگی و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا... به ديگری حتی به اقربای نسبی و يا سببی خويش، به هيچ صورت و به هيچ نحوی از انحاء ندارد و نخواهد داشت.
8- تهیه علوفه و کلیه مواد لازم جهت تغذیه با نگهدارنده می باشد.
9- و...

ماده 7 – ضمانت اجرا و خسارت
نگهدارنده تعهد می نماید در صورت نقض تعهدات مندرج در این قرارداد و ورود خسارت، علاوه بر جبران ضرر و زیان مادی و معنوی وارده بر طرف اول، مبلغ 200/000/000  ریال ، بابت نقض قرارداد نقداً به عنوان وجه التزام به طرف اول پرداخت نماید.
تبصره- در صورت ورود خسارت به موارد موضوع این ماده مقصر مکلف به جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود.

ماده 8 – فسخ قرارداد
چنانچه طرف اول در طريقه اعمال رفتار و نحوه کار و نگهداری و تغذیه و به طور کلی هر گونه تخلف و یا ایرادی به تشخیص خود از طرف دوم، مشاهده نمود و يا ‌آنكه عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقی كه طرف دوم آن را اداره می نمايد مقرون به صلاح و صرفه نیابد حق فسخ اين قرارداد را به طور يک جانبه پس از ارجاع به داور و احراز تخلف خواهد داشت.
تبصره- حق فسخ موضوع این ماده به مدت 1 سال از تاریخ وقوع عقد می باشد.

ماده 9 – داوری و حل و فصل اختلافات:
اگر به هر دلیل اختلافاتی فی ما بین طرف اول قرارداد و طرف دوم قرارداد در راستای اجرای عملیات موضوع این قرارداد و یا قرارداد های بعدی مرتبط با این موضوع و یا نحوه اجرا عملیات ساختمانی و یا تعبیر و تفسیر هر یک از بند های این قراداد یا قراردادهای بعدی و یا هر جا نسبت به موضوع مرتبط با قرارداد اختلاف پیش آید طرفین اختلافات خود را به آقای بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان داور ارجاع نمایند که مدت داوری یک ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید و داور ضمن قبول داوری در خصوص مورد اختلاف به عنوان داور مرضی الطرفین صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید و مطابق با قانون و عرف بصورت قطعی رسیدگی نموده و می تواند در خصوص فسخ و کلیه موارد اختلاف رأی صادر نماید، ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس اظهارنامه رسمی به عمل خواهد آمد. تعیین حق الزحمه داور در دعاوی غیر مالی تا سقف 1 میلیون تومان است و در دعاوی مالی طبق تعرفه قانونی و طرفی که باید حق الزحمه داور را پرداخت نماید شخصی است که موجب تخلف شده فلذا شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده، انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد.

ماده 10 – نسخ قرارداد :
اين قرارداد در 9 ماده و 4 تبصره در مورخ …………. و در حضور 3 نفر شاهد و در 3 نسخه متحد المتن و با اعتبار واحد تنظیم، و به امضای طرفين رسيده است که  هر كدام از نسخ دارای ارزش يكسان می باشد.

امضای طرف اول قرارداد                                                                                                                    امضای نگهدارنده
  

امضا شاهد اول                                                                                                                                      امضا شاهد دومبرای انعقاد قراردادهای خود دست نگهدارید، قبل هر کار حقوقی به یاد داشته باشیم به وکیل دادگستری مراجعه نماییم چرا که بعضی از موارد موجود در قرارداد خارج از علم ما خواهد بود و چه بسا موجبات ورود ضرر به خودمان را فراهم آوریم به صورت نا آگاهانه، پس برای داشتن بهترین وکلای دادگستری در امور قراردادها هم اکنون با گروه وکلای رسمی تماس حاصل نمایید ما بهترین وکلای کانون وکلای دادگستری را به شما معرفی خواهیم نمود.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی


برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.