موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد صلح

وکالت امور قراردادها
1129

قرارداد صلح
عقد صلح یکی از عقود لازم است که مطابق قانون می تواند در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود، عقد صلح مورد ارائه در خصوص رفع تنازع قرارداد مشارکت در ساخت ایجاد شده است که پس از صدور رأی داور منجر به درگیری و اقامه دعاوی متعدد اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه گردید که النهایه توسط وکلای گروه وکلای رسمی به صلح پایان یافته و قرارداد صلح نیز فی ما بین طرفین منعقد گردید، البته به یاد داشته باشید هر قرارداد با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود توسط وکلای گروه وکلای رسمی تهیه و تنظیم می گردد.
 

                                                                                                       بنام خدا
« یا ایها الذین آمنو او فوا بالعقود »                                                                                                                                                                الممنون عند الشروطهم »
                                                                                                   «عقد صلح»
ماده 1- طرفین عقد:
مصالحین:
1- آقای........... فرزند.......... به  شماره شناسنامه.......... صادره از......... متولد ............... به  شماره ملی............... و  به نشانی:......................
متصالح:
آقای................ فرزند..........  به شماره  شناسنامه......... صادره از.........  متولد............... به  شماره ملی................ و به نشانی:.....................

ماده 2-مورد صلح:
به طور کلی کلیه عقود صورت گرفته بین طرفین به جزء این صلحنامه از درجه اعتبار ساقط می باشد و با عنایت به قرارداد های شماره های.......... و الحاقات بعدی که متصالح متعهد گردیده بودند مطابق قرارداد های فوق الذکر نسبت به ساخت و تکمیل قرارداد مشارکت اقدامات لازم را انجام نمایند که متأسفانه به تعهدات مندرج در قراردادهای فوق الذکر عمل ننموده و تعهدات مذکور را انجام نداده است و با عنایت به عدم انجام تعهد از سوی متصالح به منظور  رفع تنازع  در خصوص  کلیه حقوق  و تکالیف ایجاد شده برای طرفین  نسبت به شش دانگ ملک به پلاک ثبتی شماره........  اراضی.......... بخش.......به مساحت تقریبی 181 متر واقع در....... قطعه........  طرفین به صورت ذیل توافق و تفاهم «صلح» می نمایند.

ماده 3- شرایط عقد صلح:
متعاقدین برای فعالیت ها و هزینه های صورت گرفته در مورد صلح «ملک مذکور» از سوی متصالح برای ساخت، تا کنون طبق توافقات حاصله  مبلغ......  میلیون تومان را به عنوان هزینه ها  و مخارج ،با علم به همه هزینه ها به صورت قطعی تعیین نمودند که شامل کلیه هزینه های صورت گرفته  و متفرعات آن اعم از عوارض شهرداری، جواز ساخت، بیمه حوادث و..، مصالح ساختمان، دستمزد کارگر و بنا و... می باشد و طرفین نسبت به مبلغ فوق الذکر هیچ گونه ادعایی و اعتراضی نداشته و نخواهند داشت.
تبصره 1- از مبلغ مورد توافق فوق الذکر مبلغ........ میلیون تومان آن به عنوان مال الصلح برای متصالح می باشد و متصالح اقرار می نماید هیچ گونه اعتراضی به مبلغ نفیاً و اثباتاً نداشته و حق طرح هیچ گونه دعوی مبنی بر ازدیاد مال الصلح تحت هیچ عنوان نداشته و ندارد و هیچ گونه حقی نسبت به ملک برای متصالح متصور نیست و کلیه توافقات انجام شده قبلی فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.
تبصره 2- چنانچه شخص ثالثی برای ادامه ساخت و تکمیل مورد صلح مبلغی بیش از توافق طرفین پرداخت نماید مبلغ اضافه شده برای مصالحین خواهد بود و متصالح هیچ گونه ادعایی و اعتراضی نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مورد توافق ندارند و نخواهند داشت.
تبصره 3- مصالحین مکلفند ظرف 3 ماه از تاریخ انعقاد عقد صلح چنانچه شخص ثالثی برای ادامه ساخت و تکمیل  حاضر به همکاری نگردید نسبت به پرداخت مبلغ...... میلیون تومان به متصالح اقدام نمایند و در صورتی که مال موضوع صلح به شخص ثالث نیز منتقل گردید مصالحین متعهد به پرداخت وجه المصالحه می باشند.

ماده 4- سقوط حقوق متصالح:
متصالح هرگونه حقوق متصوره نسبت به مورد صلح «ملک مذکور» را از خود سلب و ساقط نمود و از تاریخ انعقاد این عقد حق هیچ گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی در عین و منفعت  به صورت کلاً یا جزئاً نسبت به موضوع صلح نداشته و نخواهد داشت و نسبت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه با شناسه سند........ که در صفحه..... دفتر جلد...... دفتر اسناد رسمی...... تحت شماره..... مورخ....... به ثبت رسیده است از طرف مصالحین عزل می گردد این موارد به متصالح تفهیم  و با امضاء ذیل این قرارداد «توافقنامه» اقرار به حصول اطلاع از عزل خویش در وکالتنامه فوق الذکر می نماید و مورد قبول ایشان نیز قرار گرفت.

ماده 5- ضمانت اجرای موارد منافی عقد صلح:
در صورت بروز هرگونه رفتاری که نافی حقوق مصالحین و بر خلاف محتوی و مندرجات این قرارداد «توافقنامه» باشد، موجب مسئولیت متصالح بوده و مصالحین یا وکیل قانونی ایشان با مراجعه به مراجع قضایی مبادرت به اقدام بایسته خواهند نمود.

ماده 6- وجه التزام عقد صلح:
متصالح اقرار مینماید هیچ گونه انتقال و تصرف حقوقی «مادی و معنوی» در عین یا منفعت مورد صلح انجام نداده است و چنانچه شخص یا اشخاص ثالثی ادعایی نسبت به  مالکیت و منافع موضوع صلح داشته باشند، متعهد می گردد علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده برای هر انقال مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان وجه التزام به مصالحین پرداخت نماید.

ماده 7- کلیت عقد صلح:
متعاقدین اقرار می نمایند نسبت به موضوع، نحوه واجرای صلح هیچ گونه ادعایی نداشته،ندارند و نخواهند داشت.

ماده 8- عدم اعتبار رأی داور و اعلام رضایت در خصوص پرونده های مطروحه علیه طرفین پس از امضاء عقد صلح:
متعاقدین با توافق و تراضی رأیی که از جانب داور صادر گردیده است فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد و کلیه دعوی مربوط به این قرارداد از جمله پرونده شماره بایگانی.... شعبه هشتم حقوقی..... و شماره ...... و ....... شعبه اول بازپرسی و پرونده شعبه 5 بازپرسی با شماره...... و پرونده شعبه 3 حقوقی به شماره....... را اعلام رضایت می نمایند و نسبت به پرونده مطروحه در تعزیرات با شماره..... و پرونده اتحادیه و بازرگانی با شماره.... ضمن استرداد اعلام رضایت منجز و قطعی و بدون قید و شرط خود را اعلام می نمایند.
تبصره 1- عدم رعایت ماده فوق موجب ایجاد حق برای طرف مقابل می نماید و علاوه بر جبران از طریق محاکم مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان وجه التزام به طرف دعوی پرداخت نماید.

ماده 9- سلب خیارات در عقد صلح:
متعاقدین کافه خیارات وغبون متصوره خصوصاً خیار غبن به اعلا درجه و فاحش ولو افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده 10- اعتبار عقد صلح:
عقد صلح شرعی در کمال صحت عقل و اختیار طرفین و به افعال ماضی منعقد و جاری گردیده است و برای متعاقدین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم الرعایه و لازم الاتباع می باشد.

ماده 11- تعهد متصالح پس از انعقاد عقد صلح:
سند و شناسنامه ساختمان با امضاء این قراداد به مصالحین عودت می گردد و مقرر گردید کلیه اسناد و مدارکی که قانوناً یا عرفاً یا بنا به شرایط به متصالح تحویل شده است را به مصالحین با اخذ رسید تحویل نمایند که شامل نقشه و بنچاق و... می باشد و عدم تحویل موجب ایجاد مسئولیت و پرداخت مبلغ.... میلیون تومان که وجه المصالحه می باشد و مبلغ مذکور به صورت تهاتر از طرف مقابل کسر می گردد.
توضیحات:
این قرارداد صلح در مورخ ........ با عنایت به مواد 10 و 752 الی 770 قانون مدنی در 4 صفحه ، 10 ماده و 3 نسخه با اعتبار واحد فی ما بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله شد.

امضاء مصالحین :                                                                                                                      امضاء متصالح :

شاهد:                                                                       شاهد:                                                               شاهد:

آنچه همیشه از سوی وکلای دادگستری مورد تأکید بوده وجود عدم اطلاع کافی افراد جامعه نسبت به موضوعات حقوقی و تنظیم قراردادها بدون اطلاع از مفاد و آثار حقوقی قراردادها می باشد چرا که هر قرارداد دارای آثاری است و به یاد داشته باشید قبل از انعقاد هر قراداد با وکیل دادگستری مشاوره نمایید چرا که قراردادها دارای آثار حقوقی می باشند و هر شخص با امضاء ذیل قرارداد متعهد و مکلف به انجام و تبعیت از آثار آن قرارداد می شود و پس از امضاء قرارداد ادعا در خصوص عدم اطلاع از مفاد و بندهای قرارداد و دیگر موارد در محاکم پذیرفته نخواهد بود پس عاقلانه است که قبل از هر اقدام حقوقی با متخصصین امور حقوقی یعنی وکلای دادگستری مشورت نماییم.روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.