موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد صلح عمری

وکالت امور قراردادها
1732

قرارداد صلح عمری
قراردا حاضر بنا به درخواست یکی از موکلین جهت اینکه اموالش پس از مرگ به فرزندانش به صورت تساوی تقسیم گردد از سوی وکلای گروه وکلای رسمی پیشنهاد و سپس تهیه و تنظیم شده است.

حالا چرا قرارداد صلح و به صورت عمری و این موضوع در وصیت قید نگردیده است؟
از آنجایی که وصیت مربوط به پس از مرگ می باشد و در صورت عدم پذیرش از سوی ورثه تا میزان 1/3 نافذ است و بقیه به صورت قانونی تقسیم می شود از این رو وصیت پیشنهاد نگردید فلذا بنا به نظر موکل مبنی بر انتقال تمام اموال به صورت سند قطعی نیز از سوی وکلای گروه وکلای رسمی مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که علی رغم احترام این امکان وجود دارد که پس از انتقال سند فرزندان ایشان اقدام به فروش اموال خود نمایند و مادر را با مشکلات عدیده ای مواجه نمایند از این رو قرارداد عقد صلح به صورت عمری قرارداده شد تا تا زمان حیات مال مورد صلح در اختیار موکل باقی بماند و از مزایای عقد صلح بهره مند گردد.
به یاد داشته باشید هر قرارداد با عنایت به موارد و شرایط طرفین تهیه و تنظیم می گردد.

                                                                 بنام خدا        
                                             عقد صلح «به شرط عمری»
ماده 1- طرفین:
مصالح سرکار خانم.........فرزند........ به شماره شناسنامه.......... صادره از............ متولد............  به شماره ملی................  و به نشانی:. ....................... ..............................
متصالحین، آقای.......... فرزند.......... به  شماره شناسنامه..............صادره از............. متولد..........  به شماره ملی............... و به نشانی:.................. ..................................... و سرکار خانم......... فرزند......... به شماره شناسنامه ............ صادره از............. متولد...............  به شماره ملی................... و به نشانی:...................................... و سرکار خانم...................فرزند........... به شماره شناسنامه........... صادره از.......... متولد.......  به شماره ملی....................... و به نشانی:...................................

ماده 2- مورد مصالحه، حدود و محل آن:
1-  ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه دوم  واقع در ............... به شماره قطعه............  تفکیکی به مساحت............  مترمربع دارای پلاک ثبتی و مفروز و مجزی از شماره.............. شماره فرعی.......... از اصلی........... با جمیع توابع عرفی و قانونی آن «به شرح سند مالکیت» مورد ثبت واقع شده به شماره....... در یک جلد سند مالکیت قطعی به  شماره............ در دفترخانه  اسناد رسمی شماره......... واقع در............. به تاریخ........... که به صورت قطعی به نام مصالح انتقال یافته و ملک به نشانی..... می باشد.
2-   ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه اول واقع در.......... به شماره قطعه..........  تفکیکی به مساحت............  مترمربع دارای پلاک ثبتی و مفروز و مجزی از شماره........... شماره فرعی........... از اصلی........... با جمیع توابع عرفی و قانونی آن «به شرح سند مالکیت» مورد ثبت واقع شده به شماره....... در یک جلد سند مالکیت قطعی به  شماره........... در دفترخانه  اسناد رسمی شماره.... واقع در...... به تاریخ..... که به به نام مصالح ثبت و صادر شده است و ملک به نشانی..... می باشد.
تبصره 1- حدود اربعه املاک مورد مصالحه طبق صفحه سند مالکیت فوق‌الذکر می‌باشد.
تبصره 2- جمعاً 12 دانگ که در هر ملک سهم آقای................. 2 دانگ و در هر ملک سهم خانم ها............. و خانم.................. 2 دانگ «جمع کل آقای............. 4 دانگ و خانم ها............... و.................. هر کدام 4 دانگ» به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق‌الامتیاز برق اختصاصی به پرونده شماره... و به قدرالسهم از حق‌الامتیاز برق عمومی شماره... و حق‌الاشتراک آب شهری به شماره پرونده........ و حق‌الاشتراک گاز شهری شماره پرونده........... منصوبه در مورد مصالحه می باشند.

ماده 3- عدم ممنوع المعامله بودن
به اظهارمتصالح و  متصالحین جزء اشخاص ممنوع ‌المعامله نبوده و  نمی‌باشند و هرگونه مسؤلیت ناشی از اظهارات خود را شخصاً بر عهده گرفتند.

ماده 4- رفع اشتباه قلمی
مصالح ضمن این سند متصالحین را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هرگونه اشتباه قلمی در تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره..... حاضر و سند صلح منعقده را، اصلاح و بدون اختیار در تغییر منرجات و مفاد و به طور کلی بدون دخالت در ارکان و ماهیت سند اصلاحی تنظیم و امضاء نماید.

ماده 5- وجه المصالحه
وجه‌ المصالحه 3 شاخه نبات و 3 شاخه رز است که با امضاء ذیل این قرارداد و طبق اظهار مصالح تماماً به وی پرداخت شده و اقرار به دریافت نمود.

ماده 6- خیارات
متصالحین کافه خیارات خصوصاً خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند.
تبصره- متصالحین به مدت 30 سال از تاریخ وقوع عقد برای مصالح خیار فسخ قرار دادند تا در صورت لزوم اقدام به فسخ قرارداد توسط داور نماید.

ماده 7- منافع مورد صلح
حسب ‌الاظهار مصالح منافع مورد مصالحه قبلاً به شخصی واگذار نشده است ولیکن ضمن همین سند متصالحین مورد مصالحه را به مصالح با حق عمری برای انتفاع از منافع دادند تا مادام ‌العمر خود از منافع آن رایگان استفاده نموده و مورد مصالحه کما فی‌السابق در تصرف مصالح باقی ماند و همچنین شرط شد مصالح حق واگذاری منافع متعلقه را در زمان حیات خود به ثالث و به غیر بدون کسب اذن و اجازه دارد و مصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود.

ماده 8- اطلاع متصالحین از شرایط
متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن و همچنین میزان مورد صلح شده به هر نفر به تفکیک مطلع و با رضایت خود و نزد شهود این سند را امضاء نمودند.

ماده 9- هزینه نگهداری
هزینه‌های اساسی مورد مصالحه به عهده متصالح می باشد و هزینه های مصرفی اعم از برق و آب و تلفن و شارژ و نقاشی و..... به عهده مصالح است.

ماده 10 - تعمیرات اساسی
مصالح حق دارد بدون اذن و اجازه متصالحین نسبت به تعمیرات اساسی و حتی تغییر در شکل ظاهری در مورد صلح انجام دهد.

ماده 11- اقرار
 متصالحین اقرار می نمایند در زمان حیات متصالح هیچ گونه ادعایی نسبت به موضوع صلح و حق عمری  نداشته و ندارند و در صورت هر گونه ادعایی موجبات فسخ با عنوان خیار تخلف از شرط محقق از طرف مصالح برای مصالح و نسبت به سهم وی فراهم خواهند نمود.

ماده 12- حل اختلاف
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به آقای بهنام نزادی وکیل دادگستری ارجاع میگردد که مطابق با قانون با و بصورت قطعی رسیدگی و رأی صادر نماید که مدت داوری 3 ماه از تاریخ ارجاع می باشد و نحوه ابلاغ رأی از طریق اظهارنامه بوده و رأی برای طرفین لازم الاتباع بوده و شخصی که موجبات تخطی از شرایط را فراهم آورده است مکلف به پرداخت حق الزحمه داور به میزان 1 میلیون تومان می باشد.
تبصره- شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و فسخ و انفساخ و... تأثیری در آن ندارد و در هر حال لازم الاجراء است.

این قرارداد در مورخ..... در حضور....... و......... و......... به عنوان شاهد در 5 نسخه با 13 ماده و 2 تبصره و 4 بند در ید هر یک از طرفین و یک نسخه نیز در ید داور موجود بوده و هر قرارداد دارای اعتبار واحد است و بین طفین امضا و مبادله گردید.
 محل امضا مصالح                                                                                                                  محل امضا متصالحین

امضا داور                                                                                                                                       امضا شهود


روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.