موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد وکالت و حق الوکاله

وکالت امور قراردادها
1808

قرارداد وکالت و حق الوکاله
قراردادها همیشه مهترین موضوع در خصوص اصل آزادی اراده هستند و دارای آثار حقوقی منحصر به فرد فلذا از این رو نمونه قراداد وکالت و حق الوکاله برای وکلای جوان و علاقه مندان توسط گروه وکلای رسمی ارائه می گردد تا گره گشای مشکلات وکلای جوان در این حوزه باشد .

                                                                       هوالوکیل
                                                             « قرارداد وکالت و حق الوکاله »
 

پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره..... سری.......مورخ.......  تنظیم شده بین آقا/خانم.......... فرزند.......به نشانی...... و تلفن شماره.... به عنوان وکیل و آقا/خانم.....، فرزند......، به نشانی......... و تلفن شماره.....، به عنوان موکل در ساعت..... غروب روز..... مورخ قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند :

ماده 1- موضوع قرارداد عبارت است از: وکالت در مرحله بدوی..... «قید گردد طرح در شورای حل اختلاف.... و یا دادگستری....»

ماده 2- نشانی طرف دعوی: موکل نشانی طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تأکید کرد که عواقب ناشی از عدم شناسایی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد.
نشانی: .............................................................................................

ماده 3- میزان هزینه ایاب و ذهاب وکیل مبلغ..... ریال معادل..... میلیون تومان
الف : مبلغ..... ریال معادل...... تومان با امضاء ذیل این قرارداد که طبق توافق طرفین جهت هزینه ایاب و ذهاب و تمبر مالیاتی و... ،وکیل تعیین گردید.

ماده 4 - میزان حق الوکاله مبلغ...... ريال معادل.....تومان
الف: مبلغ.... ریال معادل..... تومان با امضاء این قرارداد
ب: مبلغ..... ریال معادل......  تومان «پس از جلسه  اول یا در مورخ..... پرداخت خواهد گردید.»
ج: مبلغ.... ریال معادل..... تومان «پس از صدور رأی دادگاه بدوی یا در مورخ.... پرداخت می گردد»
تبصره 1-  حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده 1 قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی، دعوای دیگر علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود «چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث»، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور، مشمول حکم این تبصره خواهد بود. حتی اگر وکالتنامه به صورت کلّی تنظیم شده باشد.
تبصره 2- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد.

ماده 5- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوایی که باید طرح شود، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزایی، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تأیید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده، کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم اصالت و عدم صحّت اسناد داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد.

ماده 6- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادّعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد.

ماده 7- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست، هزینه اوراق، حق الزحمه کارشناس، ابطال تمبر مالیاتی وکیل، هزینه اجرای قرار، نشر آگهی، هزینه های سفر ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضایی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور، بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد. بدیهی است چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه از سوی موکل، پس از اعلام شفاهی وکیل، خسارتی متوجه موکل گردد، موکل شخصاً مسئول خسارات مذکور است.

ماده 8- موکل موافقت نمود که حق الوکاله موافقت شده به شرح این قرارداد، با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است. منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است.
تبصره  1- صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگر چه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هایی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون وکلا و تصدیق اوراق دریافت دارد.
تبصره 2- عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلّفی از طرف وکیل باشد، تأثیری در حق الوکاله وکیل، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد، وکیل می تواند کلیّه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند.
تبصره 3- استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای تعهدات وی باشد، تأثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آن استعفا کرده است می باشد. اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد.
تبصره 4- چنانچه حق الوکاله با اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرّر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت امتناع نماید. در این خصوص و در مواردی که موکل در هر مرحله و به هر علّتی از تعقیب دعوی انصراف حاصل و یا وکیل را عزل نماید، مشارالیه نسبت به مبلغ پرداخت شده تا آن تاریخ حق مراجعه به وکیل نخواهد داشت.

ماده 9- موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب 1385/04/27 قوه قضائیه آگاه است.

ماده 10- صرف نظر از قوّت و ضعف ادلّه ابرازی موکل، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست، بنابراین چنانچه موضوع وکالت، جزئاً یا کلاً، به نفع موکل خاتمه نیابد، در حق الوکاله وکیل تأثیری ندارد. همچنین است سازش موکل با طرف خود به نحوی از انحاء.

ماده 11- به موکل اعلام شد در صورت صدور حکم به نفع او، حق الوکاله مورد نظر دادگاه، طبق تعرفه است و مازاد آن، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز، برای مرحله اجرا، بدون حکم دادگاه، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد.

ماده 12- صدور قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت، منوط به تودیع خسارتی است که توسط مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد. بدیهی است مسئولیت پرداخت خسارت احتمالی به عهده ی موکل می باشد.

ماده 13- تعهد وکیل صرفاً دفاع از حقوق موکل با تمسّک به اصول، قواعد و مبانی حقوقی و نصّ قانون می باشد. به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنایی با مقامات و کادر قضایی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصّص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند. طول مدّت دعوی قابل پیش بینی نبوده و نتیجه رسیدگی قابل تضمین نمی باشد.

ماده 14- معرّفی شهود و مطّلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرّفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرّفی ضامن و تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرّفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است. معرّفی مال قابل توقیف به همراه پلاک ثبتی اموال غیرمنقول طرف دعوی و پیگیری توقیف مال به عهده موکل می باشد و وکیل مسئولیتی در خصوص تعقیب عملیات اجرایی ندارد مگر با توافق کتبی طرفین.
ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود، موکل مکلّف به حضور است.

ماده 15- موکل متعهد است کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد.

ماده 16- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحّت آنها را تأیید می کند. وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیّه نمود و کلیّه اسناد موکل را به وی مسترد نمود.

ماده 17- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد.

ماده 18- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه، انجام تجدیدنظرخواهی توسط وکیل، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است. در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد و مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید. در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.

ماده 19- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است.

ماده 20- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قانون صراحتاً به اظهارنظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود، آقا/خانم..... وکیل پایه یک دادگستری فرزند......به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید. رأی داور برای طرفین لازم الاجرا است. مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید. ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد. تعیین حق الزحمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود. شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده، انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد.

ماده 21- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف 48 ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند. در غیر این صورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف 48 ساعت از تاریخ تحویل به پست، ابلاغ شده تلقّی می شود.

ماده 22- قرارداد حاضر مشتمل بر 22 ماده و 8 تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه از آن به موکل تسلیم گردید. موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است. امضای موکل ذیل این قرارداد مؤید دریافت نسخه ای از آن می باشد ضمناً نسخه ای از وکالتنامه به همراه این قرارداد به موکل تحویل داده شد.


امضاء وکیل                                                                                                                                                                               امضاء موکل                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                 داور مرضی الطرفین:این قراداد به صورت اجمالی به رشته تحریر درآمده و می تواند با عنایت به شرایط و.... دارای تغییراتی باشد.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی


 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.