موسسه حقوقی دادآوران نستوه | ایراد صدمه بدنی غیر عمدی «تصادف»

27 /02 /1397
مدیر سایت
نمونه گزارش پرونده
2012

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی «تصادف»
موضوع دادرسی: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی «تصادف»
شرح شکوائیه و اظهارات شاکی:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب...
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب... در مسیر بازگشت از محل کار در خیابان محل سکونت ما، با یک دستگاه خودرو تصادف کرده و راننده خودرو پس از تصادف به جای ایستادن و کمک، فرار کرده و بعدً خودرو مذکور توسط گشت پلیس پیدا شده و هم اکنون در پارکینگ، توقیف است. بنده از راننده خودرو به نام... شاکی هستم و درخواست مجازات نامبرده را دارم.
ادله:  1- نامه پزشکی قانونی  2- گزارش مرجع انتظامی  3- کپی مصدق شناسنامه
صورت جلسه:
اظهارات شاکی: اینجانب...در مسیر بازگشت از محل کار در خیابان...، با یک دستگاه خودرو  پراید تصادف کرده و راننده خودرو پس از تصادف، فرار کرده و بعدًا توسط گشت پلیس پیدا شده و هم اکنون در پارکینگ، توقیف است. و از راننده به نام... شاکی هستم و درخواست مجازات نامبرده را دارم.
اظهارات مشتکی عنه:
در حال رانندگی بودم که حواسم به موبایلم پرت شد و تصادف کردم، اما ترسیدم، و فرار کردم. در تاریخ... در حال رانندگی بودم که یک لحظه حواسم به موبایلم پرت شد و با یک شخص تصادف کردم، خواستم توقف کنم اما ترسیدم. علت فرار کردنم، ترس از جانم بود زیرا ترسیدم ایشان فوت شده باشد و ساکنان محل به من حمله ور شده و به قصد کتک زدن سمت ماشین دویدند که من ترسیدم و فرار کردم.
آیا نظریه افسر راهور را قبول دارید..؟ بله قبول دارم اشتباه کردم و درخواست گذشت و بخشش دارم
گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی:
کارشناس تصادفات راجع به علت تصادف مبنی بر بی احتیاطی از جانب راننده پراید به علت عدم توجه به جلو به میزان و نسبت 50 درصد و شاکی نیز به میزان 50 درصد مقصر اعلام شد.
نامه پزشکی قانونی: کبودی حارصه- خراشیدگی- کبودی مچ پا- و... و از حیث حارصه زیر چانه و کبودی و نیاز به معاینه مجدد نیست.
قرار تأمین کیفری:
در خصوص متهم قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام مطابق با مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد.
اخذ آخرین دفاع: اعلام میدارد تقاضای بخشش و رفعت اسلامی دارم و سهل انگاری نموده و از قصد مرتکب این تصادف نشدم.
قرار جلب به دادرسی صادر و دادستان موافق می نماید و اقدام به صدور کیفرخواست می نماید.
کیفرخواست:
ریاست محترم دادگاه کیفری...، آقای... فرزند... ساک... متولد 1364 آزاد به قید قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، فاقد سابقه متهم است به بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با توجه به دلایل زیر یعنی شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی و کروکی پلیس به استناد ماده 448 و 458 و 558 و بند الف ماده 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درخواست صدور حکم مجازات وی می شود.
صورت جلسه دادگاه:
به تاریخ... در وقت مقرر جلسه دادگاه کیفری دو... با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر است شاکی و متهم حضور دارند.
خطاب به شاکی شکایت خود را مطرح نمایید..؟ اینجانب... در مسیر بازگشت از محل کار بودم که ناگهان در خیابان، با یک دستگاه خودرو پراید تصادف کرده و راننده خودرو پس از تصادف، بدون آنکه به اینجانب کمک نماید متواری گردید و فرار کرد و سپس توسط گشت پلیس راهور پیدا شده و و از راننده آقای... شاکی هستم و درخواست مجازات نامبرده را دارم.
خطاب به متهم متن کیفر خواست و شکایت شاکی برای شما قرائت شد هر مطلبی دارید عنوان نمایید..؟ از شاکی عذرخواهی می کنم یک لحظه حواسم پرت شد و این اتفاق افتاد.
برای آخرین دفاع هر مطلبی دارید عنوان نمایید..؟ تقاضای بخشش دارم.
دادنامه:
شاکی:...
متهم:...
اتهام : ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی
رأی دادگاه:
به تاریخ... جلسه دادگاه در شعبه... دادگاه کیفری دو به تصد امضاء کنندگان ذیل تشکیل و دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.                                 
رأی دادگاه:
در خصوص اتهام اقای...، آزاد به قید التزام به حضور با تعیین وجه التزام، متهم به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی در تاریخ... به میزان و نسبت 50 درصد تقصیر، موضوع شکایت آقای... و مطالبه دیه صدمات وارده به وی، دادگاه با ملاحظه مفاد و محتویات پرونده امر و با توجه به مفاد صورتجلسه... مامورین مبنی بر وقوع تصادف جرحی بین خودرو  پراید و عابر پیاده و گزارش کلانتری... در این خصوص و عنایت به نظریه پزشکی قانونی راجع به صدمات وارده به عابر پیاده و نظریه کارشناس تصادفات راجع به علت تصادف مبنی بر بی احتیاطی از جانب راننده پراید به علت عدم توجه به جلو به میزان و نسبت 50 درصد و اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر قبول اتهام در دادسرا و با احراز تقصیر متهم به میزان 50 درصد بدین وسیله بنا بر مراتب و دلایل علم آور صدرالذکر، بزهکاری متهم را محرز تشخیص داده و با استناد به ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با اصلاحات و تغییرات ریالی بعدی و با استناد به ماده 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را از جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ 3.000.000 ریال جزای نقدی در حق دولت و از جنبه خصوصی به پرداخت و تادیه 50 درصد از یک درصد دیه کامل از حیث حارصه زیر چانه در حق آقای... محکوم می نماید و مهلت پرداخت دیه توسط محکوم علیه از تاریخ وقوع جرم، دو سال هجری قمری است لکن شرکت بیمه گر بدون لحاظ این زمان طبق مقررات اقدام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.
با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- در خصوص پرونده بايستی بدین موضوع اشاره کرد كه طبيعت اكثر جنايات ناشی از رانندگی با وسايل نقليه موتوری به گونه‌ ای است كه اين صدمات و جنايات به طور غيرعمدی محقق می شوند. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه اساساً جنايات به تعبير قانون مجازات اسلامی بر سه نوع هستند. جنايات عمدی، شبه‌ عمدی و خطای محض.
2- ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی علی ‌رغم ظاهرش، جنايت خطای محض نيست، بلكه شبه ‌عمدی است زيرا معمولاً اين نوع جنايات به سبب تقصير مرتكب و تخلف از مقررات راهنمايی و رانندگی واقع می ‌شود.
3- با توجه به جمیع مطالب فوق به نظر می رسد رأی قاضی محترم در پرونده فوق، صحیح و مطابق مقررات بوده و حداقل مجازات برای متهم با توجه به عدم سابقه کیفری در نظر گرفته شده است.
4- ذکر این نکته در خصوص این دعوای خاص ضروری است که نظریه مشورتی شماره 7053/7 – 1383/09/22 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: «در صورت گذشت شاکی خصوصی در بزه ایراد صدمه غیر‌عمدی در اثر بی ‌احتیاطی در امر رانندگی، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت تعیین مجازات قانونی مرتکب به دادگاه ارسال می‌گردد. بدیهی است با گذشت شاکی محکومیت متهم به دیه منتفی می‌ باشد».
روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین نمونه گزارش پرونده
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.