موسسه حقوقی دادآوران نستوه | وکالت در طلاق

28 /02 /1397
مدیر سایت
نمونه گزارش پرونده
1146

وکالت در طلاق
موضوع دادرسی: طلاق «تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه مبنی بر طلاق توافقی» وکالت در طلاق
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده
احتراماً با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست به استحضار می رساند:
موکل اینجانب به موجب سند ازدواج پیوستی به شماره... با مهریه یکهزار و هفت عدد سکه بهار آزادی در مورخ 23/03/1393 به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و فاقد فرزند می باشند.
لیکن به سبب اختلافات به وجود آمده هیچ گونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته لذا نظر به بذل تمامی حقوق زوجه از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق را داریم.
دلائل و منضمات: 1- وکالتنامه شماره... دفتر اسناد رسمی 2- وکالتنامه شماره.... میزان تمبر مالیاتی...  ریال باطل شد 3- شناسنامه شماره... صادره از... 4- شناسنامه شماره... صادره از... 5- سند ازدواج شماره.... مورخ.... دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره...
وکالتنامه: (تفویض وکالت از سوی زوج به زوجه)
موکل: آقای....
وکیل:خانم...
مورد وکالت: در خصوص مراجعه به کلیه سازمان ها و نهادهای انقلابی و مراجع قضایی و انتظامی عنداللزوم مراجعه به دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب و شوراهای حل اختلاف و دادگاه های خانواده و انجام کلیه امور اداری و قضایی و جاری موکل با داشتن کلیه اختیارات نسبت به مطلقه نمودن همسر دائمی موکل موسوم به... با مشخصات فوق الذکر «وکیل» موضوع سند نکاحیه شماره... سری الف 92 ثبت شده به شماره ترتیب... مورخ... دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... به انواع طلاق اعم از طلاق خلع و غیره به هر نحو که وکیل صلاح و مقتضی بداند با بذل تمامی مهریه و صداق اعم از عین یا معال آن و کلیه حق و حقوق اعم از نفقه و اجرت المثل و غیره و با حق قبول بذل تمامی مهریه و صداق اعم از عین و یا معادل آن با کلیه حق حقوق اعم از نفقه و اجرت المثل و غیره و انجام کلیه تشریفات قانونی و مراجعه به مددکاری و مشاورین دادگاه های خانواده و تنظیم فرم مشاوره و توافق نامه و امضاء ذیل آن و ارائه آن جهت تنظیم و تقدیم دادخواست طلاق و پیگیری آن در کلیه مراحل رسیدگی اعم از بدوی و پژوهشی و غیره و شرکت در جلسات متشکله تا حصول نتیجه نهایی و اعتراض به آراء صادره و اخذ رأی و نتیجه نهایی و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در کلیه مراجع اعم از دیوان عالی کشور و غیره با داشتن کلیه اختیارات و با حق عقد قرارداد با وکلای رسمی دادگستری و عزل و نصب وکلای انتخابی ولو به کرات و تعیین داور و حکم و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق و انجام تشریفات قانونی و جاری نمودن صیغه طلاق و با حق توکیل به غیر و مع الواسطه جهت اجرای صیغه طلاق به هر شخص ولو به خود «وکیل» و مراجعه به دفاتر ثبت طلاق و امضاء ذیل دفتر ثبت مربوطه و طلاق نامه و انجام کلیه تشرفات مربوطه و تأدیه کلیه هزینه های قانونی و دادرسی و ارائه و اخذ هر نوع مدرک و مستند لازم و تمدید و تجدید مدارک و اوراق مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و اجازه و امضاء مجدد موکل نبوده باشد.
تذکاریه: لازم به ذکر است وکیل مرقوم با علم و اطلاع کامل از کم و کیف مورد وکالت به شرح فوق اقدام به قبول انجام مورد وکالت نمود.
حدود اختیارات وکیل: وکیل مرقوم در راستای انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر جزئاً و یا کلاً ولو کراراً و مع الواسطه و عزل و نصب وکلای انتخابی جانشین رسمی و قائم مقام قانونی موکل بوده و کلیه امضاء و اقدام وکیل به منزله امضاء و اقدام شخصی موکل بوده و دارای اثرات قانونی است به نحوی که در هیچ مورد نیازی به امضاء و اجازه و حضور وکیل نباشد و اختیار ضمّ امین را از خود سلب و ساقط نموده و وکالتنامه فوق در نفس وکالت موثر است در ضمن موکل مرقوم ضمن عقد خارج لازم که حسب الاظهاره شفاهاً بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را تا خاتمه و انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.
وکاتنامه: (وکالت دادگستری)
وکیل: بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری
واحد مشاوره خانواده:
با سلام
خانم... و آقای... با وکالت مع الواسطه بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری معرفی می گردد. مقرر است با تشکیل جلسات مشاوره ای به مساعی خود را در اصلاح ذات البین به کار گرفته و نهایتاً در صورت عدم تفاهم آنان و اصرارشان بر طلاق نظر خود را با ذکر موارد و موضوعات مورد توافق زوجین نسبت به امور مالی مربوط به زوجین و نیز حضانت و نفقه فرزندان و پس از انجام مذاکرات اصلاحی با زوجین نتیجه را به این شعبه اعلام نمایید.
حضور وکیل زوج بلامانع می باشد.
نظر مشاور:
بنا بر اظهارات زوجه، زوج بی کار است و دارای اختلافات شدید می باشند و امکان زندگی میسر نمی باشد.
زوجه در قبال طلاق کلیه حق و حقوق خود را بذل می نماید.
زوجه هیچ ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد.
زوجه باردار نمی باشد.
زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.
صورتجلسه دادگاه:
در وقت مقرر جلسه دادرسی در شعبه دوم دادگاه خانواده تشکیل و پرونده تحت نظر است. خواهان حضور ندارد و وکیل ایشان آقای بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری حضور دارند و لایحه ای ندارند، خوانده به نام... در دادگاه حضور دارد. دادگاه خطاب به وکیل خواهان در خصوص خواسته موکلتان هر مطلبی دارید بیان نمایید: اظهار داشت: با سلام، در خصوص موکل اینجانب  که به موجب وکالت رسمی حق طلاق را به همسر خود داده و امکان سازش میسر نمی باشد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد و خوانده نیز قبول دارد. زوجه کلیه حق و حقوق مالی خود را بذل نمود و وکیل زوج قبول بذل نمود. زوجه ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد. زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.
دادنامه:
خواهان :...
خوانده :.... 
خواسته : طلاق توافقی (صدور گواهی عدم امکان سازش)
گردشکار:
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها زوج آقای... فرزند... با وکالت مع الواسطه بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری و زوجه خانم... فرزند... مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش «طلاق توافقی» نظر به اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و ترغیب نامبردگان به احترام متقابل و معاشرت با یکدیگر و انصراف از طلاق، مفید و مؤثر نبوده و به علاوه بر اینکه مرکز مشاوره نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات البین اعلام و چنین اظهار نمودند که زوجین بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق تقابل به شرح ذیل تراضی نموده اند: 1- زوجه کل مهریه خود را در ازای طلاق به زوج بذل می کند و وکیل مع الواسطه زوج با قبول بذل زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید و زوجه نسبت به نفقات گذشته و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی نداشته و نخواهد داشت و زوجین فرزند مشترکی ندارند. حیب گواهی آزمایشگاه زوجه باردار نمی باشد علیهذا دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوستی دادخواست با رعایت ماده 25 و 26 و تبصره ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید. نوع طلاق خلع نوبت اول می باشد.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر و ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
درخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را می‌ توان در نظر گرفت:
مورد اول: ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می ‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌ توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق می‌ دهد. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط‌ های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می‌ تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد. به دلیل درج چنین شرطی ضمن عقد نکاح، شرط مزبور به دلیل درج در ضمن یک عقد لازم، خود نیز لازم می گردد و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند.
مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می ‌دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. در پرونده ی مطروحه، مطابق با وکالتنامه شماره... زوج چنین وکالتی به زوجه تفویض نموده است، که البته  این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح، و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شروط فوق در دادگاه نیست و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن نبوده و به تشخیص و تصمیم او قابل اعمال در دادگاه است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین نمونه گزارش پرونده
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.