گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


دادخواست:
خواهان:....
خوانده: اداره منابع طبیعی کرج
وکیل:....
خواسته:
1-    ابطال رأی شماره 39-6/4/73 کمیسیون قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع
2-    رأی شماره 1830-21/3/76 هیئت 7 نفره واگذاری زمین در هر دو مورد نسبت به قطعات تفکیکی...  پلاک ثبتی... قریه چول قشلاق ساوجبلاغ کرج با کلیه خسارات
دلائل و منضمات:
1- فتوکپی های دو وکالت نامه 2- اسناد مالکیت 3- آراء فوق،تقسیم نامه 3- نقشه ثبتی (ضمائم 1 تا 5) عند اللزوم ارجاع به کارشناس به عکس ها و نقشه های هوایی سوابق امر در اداره ثبت و منابع طبیعی 4- عند اللزوم استعلام جریان ثبتی ملک فوق

شرح دادخواست:
آراء فوق منطبق بر واقعیت و قانون نمی باشد لذا با توجه به مدارک زیر تقاضای رسیدگی دارد.
1- خوانده در جوابیه استعلام محضر.... تهران 9498-7/12/48 اقرار کرده که ملک.... به صورت باغ و زمین های زراعتی بوده...
2- طبق تقسیم نامه 68720-14/7/49 و سند معامله (ضمائم 3 و 4) ملک مزرعه نامیده شده است.... مزرعه چون قشلاق
3- موقعیت کل ملک برابر نقشه ثبتی (ضمائم 4 و 5) دارای استعداد کشاورزی بوده زیرا چهار طرف آن را دهات آباد احاطه کرده است.
4- به لحاظ وجود منابع آبی از سه طرف نزدیک به رودخانه ها بوده و با قنات جیریش تپه 1100 متر فاصله دارد.
5- کل ملک 20 سال جلوتر از قانون جنگل ها و مراتع به ثبت رسیده یعنی قدمت 70 ساله دارد.
6- آقای.... برابر سند... دفتر اسناد رسمی.... کرج زمین های زیادی از ملک فوق را خریداری و با استفاده از منابع آبی بالا و نیز حفر چاه عمیق به کشاورزی پرداخته که هم اکنون درختان آن موجود است، مزرعه موکل از این قطعات آباد خریداری شده و شرقاً هم متصل به ملک آقای.... می باشد.
ریاست محترم دادگاه سابقه احیاء و بهره برداری مسلم بوده و به مزرعه معمول نمی توان موات یا مرتع اطلاق نمود معذالک اگر لازم بدانند ارجاع به کارشناس و سپس صدور حکم به ابطال آراء مارالذکر با کلیه خسارات مورد تقاضاست.

                 ارجاع به شعبه.... حقوقی نظرآباد
وکالتنامه:
موکل.....  به وکالت......        
رونوشت تقسیم نامه.... دفتر.....  تهران
خریدار قطعات.... برابر سند شماره.... این دفتر به نام..... دفتر ..... تهران راجع به شش دانگ هر یک از شصت و چهار قطعه زمین از پلاک..... اصلی واقع در مزرعه چون قشلاق ساوجبلاغ که عبارت از قطعه اول از قطعه.... و قطعه 58 الی 68 صورت تفکیکی....
 ثبت اسناد کرج به مساحت....


ستاد مرکزی هیئت های واگذاری زمین:
برگ تشخیص اراضی موات     شماره.....  
در اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی)
اعضاء هیئت واگذاری استان تهران در تاریخ..... از اراضی واقع در روستای چون قشلاق بخش ساوجبلاغ شهرستان کرج بازدید به عمل آوردند و به دلائل زیر:
1-  عدم مشاهده کشت و زرع و آثار احیای دیگری
2-  کویر بودن و نمکی بودن زمین
3-  عدم وجود منبع مشخص تأمین آب
3616 هکتار از اراضی فوق که موقعیت دقیق آن دارای حدود اربعه شمالاً به ملک قطبه باقرآباد و قسمتی از اراضی شرقاً به ملک قچه حصرک معروف قزلحصار همین پلاک که آثار شخم دارد و جنوباً به ملک خرم آباد و چرش تپه - غرباً به ملک.... می باشد (طبق کروکی ظهر برگ، موات تشخیص داده شده است)
1.    نماینده وزارت کشاورزی
2.    نماینده وزارت جهاد و سازندگی
3.    نماینده وزارت کشور
توضیح:
در قسمت شمالی اراضی که آثار شخم مشاهده شد جزء اراضی موات محسوب نمی شود و طبق کروکی پرونده مجزا شده است.


رأی قاضی عضو کمیسیون:
نظر به اینکه اعضاء کمیسیون مقرر در ماده واحده موضوع تعیین و تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/67 در نظریه کارشناسی خود پلاک.... فرعی از.... اصلی قریه چول قشلاق معروف به فتح آباد قطعه شماره.... تفکیکی را به صورت مرتع غیر مشجر دارای پوشش گیاهی خودرو و فاقد هرگونه آثار و علائم زراعت و آیش دانسته و منابع ملّی اعلام نموده اند لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده و صورت جلسه معاینه محلی و مشاهده وضعیت پلاک فوق و استماع اظهارات معترض، اعتراض وی را مردود دانسته و در خصوص نظریه نماینده محترم هیئت با توجه به نظریه کارشناسی اعضاء محترم کمیسیون سابقه تعلیف و مرتع داری موجود در پرونده و عدم قطعیت رأی هیئت هفت نفره پلاک فوق را مرتع غیر مشجر اعلام و رأی بر بقاء اراضی فوق به صورت منابع ملی صادر و اعلام می گردد رأی صادره در حدود مقررات قابل اعتراض می باشد.   


سند مالکیت:    
شماره ثبت.... صفحه.... دفتر 181 شماره ملک....
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست هزار متر مربع قطعه 26 تفکیکی.... در قریه چول قشلاق جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج که طبق تقسیم نامه 746  14/7/49 دفتر... تهران در سهم اختصاصی فرزندش.....  قرار گرفته بود.

سند مالکیت: 
196 هزار متر مربع طبق تقسیم نامه 746/14/7/49 دفتر.... تهران
برگ اسناد رسمی:
نوع سند: قطعی غیر منقول
فروشنده:......
خریدار:....
مورد معامله: شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 هزار متر مربع و یک قطعه زمین 196 هزار متر مربع
مورد معامله طبق تقسیم نامه 68720
صفحه 125 دفتر خانه..... تهران ثبت در صفحه 68 دفتر رسمی.... تحت شماره..... در تاریخ ....به ثبت رسید.

برگ معاملات نیم برگی:      
موکل:.....
وکیل:....
مورد وکالت: مراجعه به هر یک از سازمانه ها و ادارات اعم از شهرداری و کمیسیون ها و زمین شهری و منابع طبیعی و ..... شرکت و دفاع از حقوق موکل در کمیسیون های مربوطه و پرداخت جرائم و هزینه ها و سپردن تعهد مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی.... فرعی از .... اصلی به شماره های چاپی .... انجام هرنوع معامله اعم از قطعی و رهنی- تعهد- اقرار- معاوضه و صلح با هرشخص یا هر شرط به هر مبلغ حتی با خود وکیل کلاً یا جزئاً مشاعاً یا مفروزاً ابطال اسناد مربوط و دادخواست و طرح دعوا و دفاع از حقوق موکل در کلیه مراحل دعوا با حق اعمال کلیه موارد احصا شده در قانون آیین دادرسی مدنی تا حصول نتیجه نهایی اخذ محکوم به و خسارات و نیز تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مال الاجاره یا تخلیه از دفتر اجرای ثبت تقاضا و اخذ اسناد مالکیت یا هر سند دیگر و صورتمجلس تفکیکی و نیز طرح و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست در کلیه مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت یا دیگر مراجع دادگستری و دفاع از حقوق موکل با اختیارات مندج در مواد 35و36 قانون آیین دادرسی مدنی تا صدور رأی نهایی و اجرای حکم و انعقاد قرارداد  با وکلای دادگستری و عزل و نصب آنها ولو بکرات و حق توکیل به غیر ولو کراراً و عزل وکیل انتخابی برای انجام امور وکالت و....
وکالت کاری(محضری):
حدود اختیارات: وکیل نامبرده با حق توکیل غیر ولو کراراً او عزل وکیل انتخابی برای انجام مورد وکالت در حدود مقررات دارای اختیارات تام و مطلقه بوده و هر اقدام و امضاء و تصدیق به منظور انجام مورد وکالت نافذ و معتبر و به منزله امضاء و اقدام و تصدیق موکل است. مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است.

شعبه... حقوقی.... ساعت 12:00 وقت رسیدگی اعلام و ابلاغ کرد.
روزنامه رسمی:  شماره 7702 رأی وحدت رویه شماره 681 مورخه 26/7/1384 به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 عرصه و اعیانی و......

لایحه دفاعیه: اداره منابع طبیعی و آبخیز داری
شماره
ریاست شعبه.... حقوقی نظرآباد با سلام
عطف به پرونده کلاسه..... در خصوص دعوا.... به طرفیت این اداره دایر بر ابطال رأی ملّی و موات که وقت رسیدگی آن.... ساعت 12:00 تعیین گردیده است مراتب ذیل تقدیم می شود:
1- مستند به م 65 قانون آیین دادرسی مدنی (اگر به موجب.... را به مراجع صالح ارسال می نماید) با توجه به اینکه آراء ملی از طریق کمیسیون ماده واحده و آرای موات از طریق هیئت هفت نفره واگذار صادر می شود دعاوی مذکور از یک منشاء نمی باشد لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
2- اراضی ملی پلاک.... اصلی موسوم به چول قشلاق به موجب برگ تشخیص مورخه.... آگهی منابع طبیعی به شماره.... مندرج در روزنامه کیهان به شماره ....  و رأی کمیسیون ماده واحد به شماره....  ملی تشخیص و اعلام گردید مطابق رأی وحدت رویه 681 مورخ 26/7/84 دیوان عالی کشور (به موجب ماده واحده یکم....نخواهد بود...) نظر به مراتب فوق تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به مدعیان و متجاوزین بر اراضی مذکور می باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید اسناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند و الا مالکیت دولت روشن است. که مورد اخیر تجدید نظر خوانده اراضی ملی را بدون سبق تصرف و سند مالکیت تصرف نموده در حالی که مستند به ماده فوق حتی اخذ سند قبل از قانون یاد شده نیز نمی تواند افراد را از شمول قانون مذکور خارج نماید و دلیلی جهت مالکیت آنان نسبت به اراضی ملی محسوب گردد. چرا که بایست دارای سابقه کشت و کار و احیاء در اراضی متنازع فیه در سال 41 و قبل از آن باشد بنابراین ملک قانونی جهت تصرفات سبق تصرف مقارن قانون ملی شدن جنگل های کشور و قبل از آن است.
3- با استناد ماده یکم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 (از تاریخ این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی.... گرفته باشند) ماده مذکور به صراحت اسنادی که حتی قبل از تاریخ یاد شده توسط اشخاص اخذ گردیده را فاقد اعتبار دانسته و از شمول قانون فوق الاشاره خارج نمی داند لذا سند مالکیت اشخاص در اراضی ملی فاقد وجاهت قانونی است.
4- قاضی محترم کمیسیون ماده واحده در رأی شماره 39 مورخ.... با توجه به نظرات کارشناسی اعضاء هیئت ماده واحده اراضی متنازع فیه را به دلیل دارا بودن پوشش گیاهی خودرو و عدم وجود منبع تأمین آب مانع زراعت در اراضی مذکور می باشد که همین امر سبب عدم مشاهده آثار کشت و زرع و احیاء می گردد.
5- در خصوص اراضی موات با توجه به قاعده (البینه اللمدعی) خواهان می بایست گواهی مبنی بر موات بودن اراضی از مراجع صالح ارائه نماید ایشان به چه استنادی اراضی اختلافی را داخل در محدوده موات شماره....  اعلام می نماید.
6- در اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و اسناد آن مصوب 65 مجلس شورای اسلامی با اعضای هیئت واگذاری زمین در تاریخ... از اراضی واقع در روستای چول قشلاق بازدید به عمل آورده و به دلیل عدم مشاهده آثار کشت و زرع و آثار احیای دیگر- کویری و نمکی بودن زمین و عدم وجود منبع مشخص تأمین آب اراضی مذکور موات تشخیص و اعلام گردید بنابراین با توجه به این که اعضاء هیئت فوق از کارشناسان متعهد وخبره  محسوب می گردند نظر آنان عاری از هرگونه خدشه و ایرادی است.
7- مستند به م 70 قانون ثبت اسناد و املاک مندرجات اسناد رسمی غیر قابل انکار می باشد لذا درج واژه قطعه زمین در اسناد ابرازی خواهان گویای سابقه احیای کشت و زرع در اراضی اختلافی و صحت آرای صادره می باشد.
علی هذا با عنایت به طرح دعاوی ملی و موات در یک دادخواست و عدم تعیین میزان مساحت ملی و موات که از یک منشاء نبوده و نیاز به استناد به قوانین مربوط به خود و شیوه بررسی و رسیدگی متفاوت دارد تقاضای امعان نظر در این خصوص و اتخاذ تصمیم بایسته دارد.
النهاه با توجه به عرایض فوق ضمن معرفی آقای..... به عنوان نماینده این اداره تقاضای رد دعوای مطروحه علیه این اداره و صدور حکم مبنی بر ملی و موات بودن اراضی فوق از محضر مقام محترم قضایی مورد استدعاست.          اداره منابع طبیعی.

لایحه وکیل خواهان:
موضوع کلاسه
1- طبق نامه شماره 9498 مورخ.... خوانده دعوا به محضر.... تهران که در سند معامله به آن اشاره شده صریحاً اقرار به مزروعی بودن ملک شده است.
2- مزرعه برابر تقسیمات کشوری محل زراعت است از طرفی در سند معامله و نیز تقسیم نامه تقدیمی صریحاً ملک فوق مزرعه خطاب شده و میدانیم قوانین ثبتی آمره است و با نظم عمومی مرتبط است.
3- اساساً آراء کمیسیون ماده 56 در مورد جنگل ها و مراتع است در حالی که طبق نظر هیأت واگذاری زمین ملک موات تشخیص داده شده و این خود با نظر کمیسیون در تعارض است/ اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه 3642/7 مورخ 26/6/74 این مطلب را تأیید می کند.
4-    قدمت کشاورزی و مالکیت سال ها جلوتر از قانون جنگل ها و مراتع بوده و یکی از نقل و انتقالات در مورد این ملک در دفتر اسناد رسمی به شماره.... کرج به شماره 1280 مورخ... انجام شده است.
با عنایت به مراتب فوق ملک موکل از مزرعه چول قشلاق خریداری شده از باغ آقای.... (که هم اکنون به کشاورزی مشغول است) بوده و لذا تقاضای ابطال آراء به مشخصات ستون خواسته + ارجاع امر به کارشناس و توجه به عکس های هوایی را خواستارم.


صورت جلسه:    
در مورخه... خواهان و نماینده حقوقی اداره خوانده حضور دارند خطاب به خواهان که خواسته خود را بیان نمایید:
برابر دادخواست تقاضای رسیدگی در مورد لایحه نماینده محترم خوانده منشاء دعوا یکی است لذا رسیدگی توأمان مورد تقاضاست - بقیه عرایضم در لایحه تقدیم می دارد/ چنانچه ریاست محترم در دعوا معتقد باشند دعوی موات بودن را مسترد خواهم داشت و به به عدوی کمیسیون ماده 56 منابع ملی رسیدگی فرمایند.
دادگاه خطاب به وکیل خوانده چنانچه مطلبی دارید بیان نمایید؟
دفاعیات بنده به شرح لایحه است.
لایحه وکیل خواهان:
1- هر دو دعوا در مورد یک ملک است.
2- هر دو دعوا در مورد بررسی  نوعیت زمین یک ملک می باشد.
3- هر دو دعوا اگر جداگانه رسیدگی شود تعارض در احکام پیش می آید زیرا اگر در یک دعوا حکم به موات بودن یا مرتع بودن زمین صادر شود و در دیگری حکم بر بایر بودن تعارض اجتناب ناپذیر می باشد.
4- در هر دو دعوا خوانده اداره منابع طبیعی است و به همین دلیل منابع طبیعی در هر دو دعوا دفاع را پذیرفته است چون کلیه وظایف هیئت واگذاری زمین به اداره منابع طبیعی واگذار شد لذا هر دو دعوا منشاء واحد و ارتباط کامل با هم دارند.


ارجاع امر به کارشناس:
حسب تقاضای خواهان دادگاه به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد بعدی تا کارشناس با مطالعه پرونده و استماع اظهارات طرفین پرونده و معاینه محل نسبت به موضوع خواسته شده به شرح قرار (اظهار عقیده در خصوص سابقه احیاء و کشت و زرع در اراضی مورد نزاع سابقه داشته است یا خیر...؟)
اقدام نموده و نتیجه ارزیابی را کتباً و مستند تقدیم دادگاه شود.
حق الزحمه ده میلیون ريال تعیین و پرداخت به عهده خواهان از 3 کارشناس استقراع به عمل آورده و آقای مهندس.... تعیین گردیده و دفتر مقرر است به خواهان ابلاغ تا ظرف یک هفته پس از رویت نسبت به واریزهزینه کارشناسی اقدام نماید، پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد.
پس از واریز هزینه وقت اجرای قرار کارشناسی تعیین و طرفین پرونده دعوت و در اخطاریه آنان قید گردد جهات رّد کارشناس ظرف یک هفته پس از رویت.

فرم ابلاغ الکترونیک به کارشناس صورت گرفت.

صورت جلسه:   دادگاه شعبه.... حقوقی
مورخ.... در وقت مقرر و اجرای قرار کارشناسی شعبه.... حقوقی نظرآباد با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد.
خواهان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه اجرای قرار کارشناسی حاضر نمی باشد نماینده حقوقی خوانده به نام..... حسب نامه شماره.... در جلسه حاضر می باشند کارشناس نیز در جلسه حاضر و پس از مطالعه پرونده و اخذ اظهارات با وصف ابلاغ تعهد به هماهنگی با خواهان نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام وی مقرر گردید تا ظرف مهلت یک ماه نسبت به ارائه نظر کارشناس اقدام کند./ لازم به ذکر است..... در جلسه حاضر گردیدند.

صورت جلسه ..... در وقت فوق العاده:
نظر کارشناس واصل نگردید/ مقرر است دفتر وقت نظارتی ارسال نظریه کارشناس

نظریه کارشناس شماره 886/ب:
با سلام
احتراماً عطف به قرار کارشناسی پرونده.....  موضوع دعوای.... علیه منابع طبیعی.... بخواسته ابطال آراء شماره 39 4/4/73 کمیسیون قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.... با مطالعه پرونده در معیت..... و ..... (نماینده حقوقی منابع طبیعی) به حمل و اجرای قرار قریه چول قشلاق مراجعه و پس از بررسی اسناد و مدارک ابرازی اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان معاینه محلی با دستگاه ماهواره ای GPS  مختصات جغرافیایی برداشت و جهت اخذ زوج عکس هوایی سنوات گذشته به منظور بررسی سابقه احیاء و عمران و.... در اجرای قرار صادره از ناحیه مقام محترم قضایی انشاء و تقدیم می گردد.
قرار صادره:
اظهار عقیده در خصوص سابقه احیا و کشت و زرع در اراضی مورد نزاع وجود داشته است یا خیر...؟
مدارک ابرازی خواهان:
1- تصویر یک جلد سند مالکیت به شماره سریال.... که به موجب آن 6 دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 هزار متر مربع قطعه 26 تفکیکی تحت پلاک.... فرعی از.... اصلی واقع شده در قریه چول قشلاق انتقالی از طرف..... ذیل صفحه 265 دفتر 289 به شماره ... مورخ..... به نام...... ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شد.
2- تصویر یک جلد سند مالکیت به شماره..... که به موجب آن 196 هزار متر مربع.......
3- تصویر تقسیم نامه محضری به شماره....  مورخ 14/7/49 دفتر.... تهران به موجب سند شماره 71478-4/6/50 دفتر خانه.... تهران قطعات.... تفکیکی به.... واگذار و منتقل شد.
4- تصویر نامه شماره.... صادره از ناحیه اداره منابع طبیعی کرج به دفتر ... تهران مبنی یر لینکه شش دانگ پلاک... اصلی قریه چول قشلاق به صورت باغ و زمین های زراعتی بوده و مشمول مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور نمی باشد.
5-    تصویر شیت نقشه ملک مورد ادعا

مدارک ابرازی خوانده:
1- تصویر برگ تشخیص ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به تاریخ.... که به موجب آن 1030 هکتار از اراضی مزرعه چول قشلاق پلاک.... اصلی به عنوان مرتع غیر مشجر و شوره زار ملی اعلام شد.
2-  تصویر یک برگ رأی کمیسیون ماده 56 به شماره... که به موجب آن 6 دانگ پلاک های 62و63 ملی اعلام شد.
3- تصویر یک برگ تشخیص اراضی موات به شماره.... موات تشخیص شد.
وضعیت ملک مورد دعوی: اراضی متنازع فیه به صورت مسطح با شیب شمالی و جنوبی و حدود یک درصد ودارای پوشش گیاهی یک ساله، بافت خاک رس اومی و قابل نفوذ به آب و املاح.
تفسیر عکس هوایی:
محدوده ملک بر روی عکس های هوایی جا نمایی گردید عکس های متوالی شماره..... پروازی اراضی در پاره ای از نقاط دارای حدود مرزبندی مشخص و معین بوده و در بسیاری نقاط خاک سطحی به هم خورده و از حالت طبیعی و بکر خارج شده - پوشش گیاهی غیر خودرو- آثار و علائم کرت بندی یا شیار کشی به طور نسبی و با فواصل همان و در جهت شرق به غرب و عمود بر شیب غالب اراضی در ملک فوق دیده می شود.
اراضی منطقه غالباً دارای شیب شمالی و جنوبی است و در سینه جنوبی ملک و همجوار با رودخانه شط پوشش گیاهی نسبتاً متراکمی دیده می شود که نشانگر انجام کشت و کار به روش آبی است - لیکن در بالا دست نیمه (شمالی) اکثراً بهره برداری از زمین به شکل دیم – آیش به استثنای بعضی از نقاط که امکان استفاده از منابع آبی فصلی و یا دائمی را داشته و بالتبع کشت آبی نیز تحت شرایطی و در سطح محدود در نقاط شمالی نیز انجام شده.
مشاهدات مربوط به سال 1977(1356) ه.ش نشانگر تداوم و توالی بهره برداری زراعی و انجام عملیات کشاورزی از زمان عکسبرداری است.
توسعه پوشش گیاهی غیر خودرو را نشان می دهد. مطابق مشاهدات در زوج عکس های هوایی شماره 536و537 خط 561 پروازی که مربوط به سال 88 میلادی است اراضی واقع در نیمه جنوبی ملک دارای مرزبندی مشخص و معین واجد شکل هندسی منظم بوده که این امر موید انجام مکانیزاسیون کشاورزی و انجام عملیات تسطیح و قطعه بندی است/ همچنین تراکم پوشش گیاهی بهره گیری از سیستم کشت آبی را نشان می دهد.
نتیجه گیری:
با توجه به شرح مارالذکر و با عنایت به قرار صادره و اسناد و مدارک ابرازی و استماع اظهارات اصحاب دعوا و معاینه و بازدید محلی و تفسیر عکس های هوایی و ...چنین استنتاج می گردد که:
در محل وقوع پلاک های ثبتی.... فرعی از.... اصلی قریه چول قشلاق قطعات.... تفکیکی (اراضی مورد دعوا) سابقه احیا و عمران و عملیات مسبوق به کشاورزی تشخیص داده می شود.  


لایحه دفاعیه اداره منابع طبیعی:   
اعتراض به نظریه کارشناس
1- ایراد این اداره در جلسه اول دادرسی وارد نموده معمول مانده مبنی بر صحیح نبودن رسیدگی توأمان (به رسیدگی همزمان به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده موات صادره از هیئت هفت نفره) طبق م 65 قانون آیین دادرسی مدنی و طبق نظریه مشورتی شماره 3642/7-26/4/74 اداره حقوقی قوه قضاییه اگر زمین پس از طی تشریفات قانونی ملی بودنش مسلم گردید دیگر نمی توان عنوان زمین موات را داشته باشد، بنابراین با توجه به اولویت اجرای مقررات ملی بر موات پلاک موصوف رأی موات مذکور فاقد اعتبار است.
2- به موجب ماده یکم قانون ملی شدن مصوب 27/10/41 اسناد صادره در خصوص اراضی ملی باطل و فاقد اعتبار است و اراضی یاد شده طبق اصل 45 قانون اساسی جزء انفال محسوب می شود.
3- در آراء معترض عنه دلایلی که سبب صدور آن ذکر شده پوشش گیاهی خودرو- فقدان آثار و علائم احیاء و عمران - عدم مشاهده آثار کشت و زرع و کویری و نمکی بودن و عدم وجود منبع آب می باشد. پس با توجه به اینکه اعضاء هیئت هفت نفره از کارشناسان و متخصصان امور اراضی محسوب می شوند نظرات ایشان منطبق با واقعیت عرصه مورد ترافع و عاری از هرگونه خدشه است.
4- همانطور که مستحضرید غیر از عکس های هوایی شفاف و واضح که بتواند مستندی جهت تعیین سابقه احیا قرار گیرد، کارشناس می بایست نسبت به بررسی و تعیین میزان اسیدی یا قلیایی بودن (pH) خاک ونیز حفر پرو فیل خاک و مطالعات خاک شناسی اقدام می کرد/ تقاضای خروج نظریه معترضه از عداد دلایل خواهان و عنداللزوم ارجاع امر به هیئت کارشناسی سه نفره تقاضا دارم.

قرار کارشناسی:
از سوی قاضی شعبه.... حقوقی
با عنایت به این که خوانده به نظریه کارشناسی اعتراض نموده/ به لحاظ جلب نظر هیئت 3 نفره کارشناسان با توجه به م 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به هیئت 3 نفره کارشناسی صادر و اعلام می گردد.
تا کارشناسان منتخب ضمن مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوا / نظریه کتبی و مستدل بر مبنای قرار کارشناسی اولیه در مورد وجود آثار کشت و احیاء و عدم وجود آن در اراضی مورد اختلاف بین اصحاب ظرف 1 ماه و مبلغ هفت میلیون ريال برای هر کارشناس بر عهده معترض است.

در تاریخ....
صورت جلسه: در شعبه مقرر (شعبه.... حقوقی)
پرونده امر تحت نظر است ملاحظه می شود وکیل خواهان و خوانده نماینده حقوقی و کارشناسان منتخب (هیئت 3 نفره) جهت اجرای قرار کارشناسی حضور دارند.
کارشناسان پس از مطالعه پرونده اظهار کردند ظرف 45 روز نظر خود را به صورت کتبی ارائه و طرفین نیز متعهد به همکاری شدند.
گزارش هیئت کارشناسان:    
با عنایت به لایحه اعتراضیه خوانده و با توجه به ضرورت بررسی و تفسیر عکس های هوایی و نقشه هوایی موجود در پرونده دستور فرمایید تا در اختیار ما قرار گیرد.

لایحه دفاعیه وکیل خواهان:       
راجع به ارتباط دو دعوا: هر دو دعوا ناشی از یک زمین و نیز نوعیت همان زمین است/ اما نظریه اداره حقوقی اصلی نظریه به صدور آراء متضاد است حال اگر دو دعوا جداگانه رسیدگی شود احتمال صدور احکام متضاد وجود دارد که خود نقض غرض اصلی اداره حقوقی خواهد بود.
راجع به ماهیت دعوا:
1- ملک موکل مزرعه اطلاق شده (طبق اسناد تقدیمی رسمی) و مزرعه طبق تقسیمات کشوری محل کشت و زرع است و طبق قانون ثبت اسناد رسمی قابل انکار نیست.
2- موقعیت ملک در نزدیکی 2 رودخانه و آب راه به فاصله کمتر از 1 کیلومتر از قنات چرخش تپه در گذشته آب داشته است.
3- سابقه ملک که بیش از 70 سال سابقه ثبتی دارد و در گرو بانک کشاورزی و کارخانه قند کرج بوده است.
4- برابر پاسخ استعلامیه محضر خوانده دعوا رسماً اقرار به کشت و زرع کرده و.... نیز کشاورزی در ملک را تأیید کرده است.

نظریه هیئت کارشناسان:      
با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه صادره در خصوص پرونده کلاسه......موضوع دعوا.... هیئت کارشناسان منتخب ضمن مطالعه پرونده و در صورت اخذ توضیح از طرفین دعوا نظریه کتبی خویش را بر مبنای قرار کارشناس اولیه که مورد وجود آثار گشت....
اینک در بازدید ازملک تعرفه شده و در معیت اصحاب دعوا نماینده اداره و .....  در مرحله نخست جهت کنترل موقعیت قطعات مورد نظر در طبیعت با استفاده از نقشه.... ابرازی و استفاده از دستگاه موقعیت یاب جهانی GPS)) و...
1.سوابق ثبتی:
به موجب تصویر اسنادمالکیت موجود در پرونده
الف:شش دانگ 20 هزار متر
ب:شش دانگ 196 هزار متر
که هر دو قطعه انتقالی ولایتاً از..... طبق تقسیم نامه شماره 764-14/7/49 در سهم اختصاصی فرزندش..... قرار گرفته و پس از صدور گواهی توسط اداره منابع طبیعی وقت کرج به علت این که قطعات موصوف خارج از محدوده منابع طبیعی و جزء مستثنیات مردم محسوب شده و در تاریخ ... به نام.... ثبت و با حدود اربعه مندرج در صفحه 4 سند صادر و تسلیم شد.
2.اجرای مقررات قانونی
استعلام دفتر.... از اداره کل منابع طبیعی ناحیه 1 سال 47 شماره.... شش دانگ قریه چول... پلاک شماره.... اصلی جزء دهستان ساوجبلاغ شهرستان کرج به استناد بازدید مأمورین مربوطه به صورت باغ و زمین های زراعتی بوده و مشمول مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور نمی باشد.

لایحه وکیل خواهان:
ملک موکل مزرعه اطلاق شده..... به لحاظ آمریت قانون ثبت مفاد اسناد رسمی قابل تقدیر و تبدیل نیست.

وضعیت ثبتی:
از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز:  
ریاست محترم شعبه.... حقوقی
احتراماً در خصوص استعلام وضعیت ثبتی پلاک.... سند مالکیت....  به نام .... است.
نظر به اینکه قسمتی از پلاک ثبتی.... اصلی جزء اراضی ملّی می باشد لذا پرسش از اداره منابع طبیعی در خصوص ملّی بودن الزامیست دفتر املاک و پرونده ی ثبتی بیش از این حکایتی ندارد.

دادنامه:
شماره دادنامه:.....
شماره پرونده:.....
شماره بایگانی شعبه:....
تارخ تنظیم:....
خواهان:.... با وکالت...
خوانده: اداره منابع طبیعی
خواسته: اعتراض به رأی قاضی هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع
گردشکار:
پس از ثبت پرونده وجری اصول و تشریفات....
رأی:
در خصوص دادخواست... به طرفیت اداره منابع..... به خواسته 1-ابطال رأی شماره 39...و 2-ابطال رأی شماره 1830.... در هر دو مورد نسبت به قطعات تفکیکی.... پلاک ثبتی.... قریه چول قشلاق ساوجبلاغ کرج از.... اصلی با کلیه خسارات و با دلائل و منضمات دادخواست و دووکالتنامه.....
وکیل خواهان این گونه ادعای خود را مستدل نموده است:
1- اداره منابع طبیعی در جوابیه استعلام محضر اسناد رسمی... تهران مورخ.... اقرار کرده که موکل... به صورت باغ و زمین های زراعتی بوده و...
2- طبق تقسیم نامه 68720 مورخ.... و سند معامله ملک مزرعه نامیده شده است.... مزرعه چون قشلاق
3- موقعیت کل ملک برابر نقشه ثبتی دارای استعداد کشاورزی بوده زیرا چهار طرف آن را دهات آباد احاطه کرده اند....
4-  به لحاظ وجود منابع آبی از سه طرف نزدیک به رودخانه ها بوده و با قنات جبریش تپّه 1100 متر فاصله دارد.
5- کل ملک 20 سال جلوتر از قانون جنگل ها و مراتع به ثبت رسیده یعنی قدمت 70 ساله مالکیت کشاورزی دارد.
6- آقای.... برابر سند... مورخ.... دفتر اسناد شماره.... کرج زمین های زیادی از ملک فوق خریداری و با استفاده از منابع آبی بالا و نیز حفر چاه عمیق به کشاورزی پرداخته که هم اکنون درختان آن موجود است و مزرعه موکل از این قطعات آباد خریداری شده و شرقاً هم متصل به ملک.... می باشد.
بنابراین سابقه ی احیا و بهره برداری مسلم بوده و به مزرعه معمور نمی توان موات یا مرتع اطلاق نمود...) در مقابل اداره خوانده ازحیث شکلی و ماهوی به ادعای خواهان ایراد وارد نموده است. با این توضیح که از حیث شکلی (با توجه به اینکه آراء ملی از طریق کمیسیون ماده واحده و آرای موات از طریق هیئت هفت نفره واگذاری صادر می شود ادعای مذکور از یک منشأ نمی باشند...) به نظر دادگاه این ایراد وارد نیست چون آن چه که در م 65 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره رفته است، ارتباط کامل داشتن دعاوی متعدد است و در پرونده که ما نحن فیه ارتباط برقرار است چون اگر دادگاه نظر به ملّی بودن ملک متنازع فیه داشته باشد قطعاً ملک موات نیست بلکه می تواند دایر یا بایر باشد و نظریه مشورتی 3642/7 مورخ 26/6/74 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اداره خوانده نیز در دفاعیات خود به آن اشاره کرده است موید استدلال دادگاه است.
چون آمده است (اگر زمین پس از طی تشریفات قانونی ملی بودن بودنش مسلم گردد دیگر نمی تواند عنوان زمین موات را داشته باشد بنابراین با توجه به اولویت اجرای مقررات ملی بر موات پلاک موضوع رأی موات مذکور فاقد اعتبار است.
این یعنی ارتباط کامل بین خواسته های مطروحه و از سوی دیگر مبدأ تشخیص ملّی بودن اراضی به سال 1341 و مبدأ موات بودن به سال 1365 بر می گردد.
پس اجرای قانون تشخیص ملّی بودن اراضی دارای اولویت است و از حیث ما هم به لازم و الاجرا بودن تشخیص و تصمیمات کمیسیون های مربوطه اشاره شده و گفته شده که اراضی مورد نظر فاقد هرگونه آثار احیای زراعت کارشناس رسمی دادگستری مرتبط قرار ارجاع امر به  کارشناس صادر که پس از جری تششریفات مربوطه کارشناس منتخب پس از ملاحظه و تغییر عکس های هوایی و معاینه و بازدید محل اظهار عقیده نموده است.
(....در محل وقوع پلاک های ثبتی.... اصلی قریه چول قشلاق قطعات... تفکیکی (اراضی مورد دعوی) سابقه احیا و عمران و عملیات مسبوق به کشاورزی تشخیص داده می شود.)
و متعاقب اعتراض اداره خوانده قرار ارجاع به هیأت 3 نفره کارشناسان رسمی صادر این هیأت نیز نظریه کارشناس منفرد را تأدیه نموده است و تقاضای ارجاع امر به هیأت 5 نفره کارشناسان را مطرح نموده است به عقیده دادگاه این خواسته قابل اجابت نیست و صرفاً باعث اطاله دادرسی می شود چون پرونده امر از سال 89 تشکیل شده است به علاوه این که نظریه کارشناس منفرد و سه نفره با هم مطابقت دارد و لایحه اعتراضیه اداره خوانده متضمن مطلب جدیدی نیست که موجبی باشد برای صدور قرار ارجاع امر به هیأت 5 نفره کارشناسی و از سویی دیگر با عنایت به مستندات ارائه شده که شرح آن گذشت نظریه هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد.
(ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی) مع ذالک دادگاه با عنایت به نظریه هیأت کارشناسی و مستندات و اسناد ارائه شده خواهان خصوصاً پاسخ استعلام دفتر خانه اسناد رسمی شماره.... تهران که به شماره.... مورخ.... مضبوط در صحفه 95 پرونده اداره منابع طبیعی شهرستان کرج که به سابقه ی احیاء اراضی متنازع فیه صحّه گذاشته است ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 61 حکم به ابطال رأی شماره 36-6/4/73 قاضی کمیسیون قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل..... و تبع آن حکم به ابطال رأی شماره 183.....  برابر نظریه هیأت 3 نفره کارشناسی و مبلغ 10 میلیون ريال دستمزد کارشناسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل رأی صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدید نظر.... می باشد.

1. با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد، در تاریخ 27 دی ماه سال 1341 جنگل ها و مراتع ملّی اعلام شدند، و قانون آن در بیست و هشت ماده و سی و دو تبصره توسط مجلس شورای ملی در مورخ 22/4/1338 و مجلس سنا در تاریخ 28/6/1338 به تصویب رسید، و در پی آن در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و قوانین مشابه آن، سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شدو در پی بروز برخی اختلافات، کمیسیون ماده 56 مسئول رسیدگی به این اختلافات گردید و آرای آن نیز قطعی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص برای اعتراض و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه می کردند تا آنکه در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش بینی شد، البته چنانکه از متون قانونی و مفاد ماده واحده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم مستفاد می شود، این اعتراض ها پس از رسیدگی و صدور رأی قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه های بدوی و بالاتر بودند، اما با این وجود همواره شعب محاکم دچار تعارض و تفاوت در صدور آراء می شدند، از این رو در سال 1387 با اصلاح ماده  واحده مذکور، تجدیدنظر  در محاکم از آرای صادر شده از کمیسیون، امری بدیهی عنوان شد. مبانی فقهی و حقوقی ملی شدن اراضی انفال که یکی از مصادیق آن اراضی عمومی است، در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته  است و احادیث و روایات نیز حق بهره وری از این نوع اراضی را  متعلق به عموم مردم دانسته و مالکیت و اداره آن را به امام (حاکم اسلامی) نسبت داده اند. در مواد 24 تا 30 قانون مدنی نیز مالکیت این نوع اراضی به تصویر کشیده شده و مالکیت عمومی و اداره دولتی و حاکمیتی آن توصیف شده است. اگرچه دولت در قوانین به عنوان مالک معرفی شده ولی در عمل می توان دولت را مدیر اموال عمومی دانست.
تاریخچه کمیسیون ماده 56 تشکیل کمیسیون ماده 56 یا همان هیأت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، اولین بار در قاون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 تصویب و پیش بینی گردیده و در سال 1348 با الحاق چند تبصره وظایف و اختیارات کمیسیون مورد اطلاح قرار گرفت. در سال 1354 در این قانون اصلاحاتی جزئی انجام شد، اما در سال 1367 هیأت ماده واحده دچار تغییراتی در اعضاء شد و ساختار آن تغییر کرد و اختیارات آن بیشتر شد.در سال 1387 نیز در قانون ماده واحده  مذکور تغییراتی جزئی به وجود آمدده است.

2. قانونگذار در ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341، وظیفه ی ملی کردن جنگل ها را بر عهده سازمان جنگلبانی گذاشته و در تبصره های الحاقی به آن مواردی از اراضی  مورد اشاره را دارای مالکیت خصوصی اعلام کرده است که تشخیص این اراضی و رسیدگی به آن از وظایف کمیسیون ماده 56 است. بنابراین اساس کار این کمیسیون رسیدگی در مقام تعیین تکلیف اراضی می باشد. صلاحیت کمیسیون ماده 56 رسیدگی به اراضی ای را شامل می شود که خارج از محدوده شهر قرار دارند، و در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نیستند.

3. با استناد به  ماده یک قانون ملّی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 «ازتاریخ این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی....گرفته باشند) ماده مذکور به صراحت اسنادی که حتی قبل از تاریخ یاد شده توسط اشخاص اخذ گردیده را فاقد اعتبار دانسته و از شمول قانون فوق الاشاره خارج نمی داند لذا سند مالکیت اشخاص در اراضی ملی فاقد وجاهت قانونی است.

4. در دعاوی ابطال رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و یا آراء هیأت 7 نفره واگذاری زمین، از جمله ادله ای که می تواند مورد استفاده ی دادرس قرار گرفته و نقش مهمی را در کشف حقیقت ایفا نماید، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری به منظور مطالعه و تفسیر عکس های هوایی مربوط به سال های قبل و بعد از تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، و معاینه محل می باشد.

5. هیأت موضوع قانون قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هیأتی است مرکب از: مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری، بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، و این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی‌لازم‌الاجرا خواهد بود .

6. هیأت عمومی دیوان عاالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 697 مرجع صالح برای اعتراضات موضوع  موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را عنوان نموده، مطابق با رأی شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عاالی کشور: « قطع نظر از اینکه  به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مراتع ـ  فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده وبه موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّراتو آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون  لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 دیوان عالی کشور که  با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

7. در خصوص وجوه افتراق میان تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف، و قطع اشجار، رأی شماره: 685 ـ 23/12/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) اشعار می دارد: « اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست  به منظور تصرف، با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:  هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد.

8. مقصود از بهره برداری، استحصال جنگل برای فروش چوب است و مانع ازاستفاده جنگل به وسیله مالک برای تعلیف عملیات مجاز‌کشاورزی نخواهد بود.

9. مراجع رسیدگی کننده به اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده اگر کمیسیون مرجع اداری باشد، شکایات صورت گرفته از آن باید در دیوان عدالت اداری بررسی شود، حال آنکه با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن، صلاحیت رسیدگی به تمامی اعتراض ها حتی اعتراض هایی که مطرح؛ اما مختومه نشده اند، از دیوان عدالت اداری سلب و دستور ارجاع آنها به هیآت ماده واحده اخیرالتصویب صادر شد.اما اگر کمیسیون را مرجعی قضایی بدانیم، آرای اصدار یافته از سوی آن را باید آرای قضایی دانسته و در حکم رأی بدوی به حساب آوریم. حال آنکه کمیسیون ماده واحده یا همان هیأت ماده واحده مطابق قوانین مرتبط و آرای دیوان عالی کشور، رجعی «شبه قضایی» محسوب می شود.

10. قانونگذار در سال 1387 در اصلاحیه ای، آرای  هیأت مذکور را به صراحت قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم دانست.

 
 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 28