گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: درخواست اصلاح شناسنامه (تغییر نام)

دادخواست:
خواهان:........
خوانده: اداره ثبت احوال کرج
تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام اداره ثبت به  اصلاح شناسنامه و تغییر نام از سکینه به مبینا
دلائل و منضمات: کپی شناسنامه و استشهادیه محلی

شرح دادخواست:
اینجانب خواهان به طرفیت خوانده فوق الذکر می باشم. نظر به اینکه بنده از زمان کودکی خود را به نام مبینا می شناسم و علاقه شدیدی به این نام دارم و تمامی دوستان و آشنایان و اقوام، بنده را با این نام صدا می زنند و اکنون فردی با دو اسم هستم. تقاضای اصلاح شناسنامه و تغییر نام از سکینه به مبینا را خواستارم.

استشهادیه محلی:
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این ورقه گواهی و شهادت می دهیم که:خانم سکینه.... را به نام مبینا صدا می زنیم و ایشان را به این نام می شناسیم و از کودکی ایشان به این نام معروف است.
اسامی شهود: 1.... 2. ..... 3..... 4....

تعیین شعبه و وقت رسیدگی: ریاست دادگستری کرج، دادخواست را به شعبه.... دادگاه حقوقی ارجاع نمود. شعبه مذکور پس از ثبت دادخواست، متعاقب دستور رئیس شعبه مبنی بر و تعیین وقت رسیدگی، تاریخ.... تعیین، و نسخه دوم دادخواست و ضمائم به اداره ثبت احوال کرج (خوانده)، ارسال گردید.

لایحه اداره ثبت احوال کرج:    
عطف به اخطاریه شماره....مورخ..... مربوط به دعوای سکینه.... به طرفیت اداره ثبت احوال کرج که وقت رسیدگی آن..... ساعت 8:30 تعیین شده، به استحضار می رساند که: نام سکینه با انتخاب اعلام کننده وفق ماده 20 قانون ثبت احوال و بدون اشتباه در اعلام یا ثبت توسط مأمور ثبت احوال درج گردیده و از اسامی متداول در جامعه می باشد که فاقد ایراد قانونی است و از طرفی برابر تبصره های 1 و 2 ماده قانونی فوق الذکر، نام هایی قابل تغییر است که: زننده و مستهجن و نامتناسب با جنس و از ممنوعیت نام به تشخیص شورای عالی ثبت احوال باشد و صرف اشتهار به نامی دیگر که دو نامی بودن امری متداول در جامعه می باشد مثبت ادعا و موجب نقض اعتبار سند رسمی نمی گردد. رئیس اداره ثبت

صورتجلسه دادگاه: (اولین جلسه دادرسی مورخ....)
به تاریخ.... در وقت مقرر جلسه شعبه.... دادگاه حقوقی شهرستان کرج تشکیل و پرونده کلاسه.... تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می گردد که خواهان در شعبه حاضر است و خوانده حضور نیافته و لایحه تقدیم نموده است، دادگاه با اعلام شروع به رسیدگی، خطاب به خواهان، خواسته خود را بیان کنید؟ اظهار داشت: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که سکینه اسم قدیمی است و وقتی مرا به این اسم صدا می زنند خجالت می کشم لذا تقاضای تغییر نام از سکینه به مبینا را دارم.

دادنامه:
شماره دادنامه:..... 
شماره پرونده:.....
شماره بایگانی شعبه:..... 
تاریخ تنظیم:.....
خواهان: سکینه....
خوانده: اداره ثبت احوال شهرستان کرج
خواسته: اصلاح شناسنامه (تغییر نام)
گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست خانم سکینه.... ، فرزند.....،  به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان کرج، مبنی بر تقاضای اصلاح شناسنامه و تغییر نام از سکینه به مبینا به شرح دادخواست تقدیمی و صورت جلسه، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان دلیل طرح خواسته را دو اسمی بودن و قدیمی بودن اسم سکینه عنوان نموده است و مفاد اظهارات کتبی شهود نیز دلائلی بیش از این نداشته است و حال اینکه دو اسمی بودن اشخاص در جامعه امری متداول می باشد و ادعای قدیمی بودن اسم سکینه مفهومی ندارد و خوانده نیز با تقدیم لایحه، دعوای خواهان را انکار نموده است لذا وجهی برای تحقق خواسته خواهان که به نحوی موجب تزلزل در سند سجلی می گردد ملاحظه نمی شود و دادگاه به جهت حفظ اعتبار اسناد سجلی، خواسته خواهان را غیر موجه تشخیص داده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ،  قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان البرز می باشد.           

1. نام يكی از  مميزات اشخاص است وعلی الاصول افراد درانتخاب نام كوچک آزادند. اما نبايد  اين اصل آزادی را نامحدود شناخت، بلكه بايد آن را با در نظر گرفتن اصول و معيارهای مسلم پذيرفته شده در فرهنگ جامعه و پاره ای مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت و به موجب  ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 1363 انتخاب  نام هايي كه موجب هتک حرمت مقدسات جمهوری اسلامی می گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نام های زننده و مستهجن و نامتناسب با جنس ممنوع است و در صورت بروز اختلاف بين مأمور اداره ثبت احوال و متقاضی درمورد نام كوچک، مأمور موظف است مراتب را به همراه دلايل  طرفين از طريق اداره كل ثبت احوال استان برای حلّ اختلاف و اتخاذ تصميم مناسب به شورای عالی ثبت احوال ارسال نماید.

2. شورای عالی ثبت احوال، به منظور ساماندهی و اتخاذ رویه ای واحد در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد و اصلاح غلط های املایی مربوط به نام، «دستورالعمل نام» را تصویب، و در بند پ دستورالعمل مذکور، جهات تغییر نام را به شرح ذیل ذکر نموده است: 1. نام هایی که در تعارض با ارزش ها و اعتقادات اسلامی یا ملی است. مانند: نمرود، اهریمن، ضحاک و...2. نام های مرکب نامناسب و مهجور که عرفاَ یک نام محسوب نمی شوند. مانند: شهره مشهور به ثریا، 3. عنوان (عناوین) که عبارتست از واژه یا واژه هایی که مقام یا منصب یا میزان تحصیلات کسی را نشان می دهد. مانند: شهردار، فرماندار، دکتر، وکیل و…،  4. لقب (القاب) عبارتست از اسم یا صفت که معمولا برای بزرگداشت به نام کسی اضافه می کنند یا به جای نام او بکار می برند. مانند:امین الدوله، ملک الدوله، حاجیه سلطان و حاجی آقا.، 5. نام های نامناسب ، 1-5. نامه هایی که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشند. مانند: آفت، عذاب. 2-5. نام هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش های انسانی و منزلت اجتماعی است. مانند: چاکر، افسرده.  3-5. نمونه نام های قابل تغییر عبارتند از اسامی مندرج در دو جلد مجموعه نام های تغییر یافته ( به تفکیک دختر و پسر) که ضمیمه این دستور العمل می باشد.سایر نمونه نام های قابل تغییر توسط معاونت حقوقی و سجلی تهیه و ارسال خواهد شد 6 .نام های مغایر با جنس. مانند: آرش برای دختر و نسرین برای پسر و ...7. نام کسانی که به موجب تبصره 6 ماده 20 ق.ث.ا با تائید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف شده باشند. 8. کسانی که به موجب قانون تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را کسب می نمایند. 9. نام افراد همنام در خانواده، مانند: برادر با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر، مادر با دختر. 10. تغییر نام اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی با رعایت اصول کلی این دستور العمل تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

3. ادارات ثبت احوال موظفند، در خواست های تغییر نام، حذف کلمات زائد از نام و اصلاح غلط های املایی متقاضیان را اخذ نمایند. چناچه محل صدور شناسنامه متقاضی اداره دیگری باشد عین در خواست جهت رسیدگی به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال خواهد شد-، نظر به اینکه درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد، فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .

4.  پس از وصول رای هیات حل اختلاف به شرح ذیل اقدام خواهد شد.
الف : در صورتی که رای صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد. ب : چنانچه رای صادره بر علیه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر (10 روز از تاریخ ابلاغ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.
 

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 24