گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: تقاضای صدور حکم رشد

دادخواست:
خواهان:....
خوانده:....
خواسته: تقاضای صدور حکم رشد
دلائل و منضمات:کپی شناسنامه

شرح دادخواست:
به عرض می رساند حسب مدارک....  فرزند عباس به شماره شناسنامه....  که در حال حاضر دارای سن بیش از 9 سال قمری می باشد و طبق تبصره یک از ماده 1210 قانون مدنی بالغ شرعی و قانونی محسوب می شود. با توجه به رشد و کمال جسمی و روحی و دماغی و کلاً آمادگی در تصدی امور مالی شخصی که عند الاقتضاء به آزمایش شخص ریاست محترم دادگاه و حتی نظریه پزشکی قانونی استناد می نماید.  تقاضای صدور حکم رشد را به استناد مواد فوق الاشعار قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

مشخصات شناسنامه:  صفحه اول: تاریخ تولد....
صفحه دوم: مشخصات زوج....
صورت جلسه دادگاه: (اولین جلسه دادرسی)
به تاریخ.... در وقت فوق العاده جلسه شعبه.... دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل و پرونده کلاسه.... تحت نظر است ملاحظه می شود خواهان و خوانده در شعبه حضور دارند، با بررسی اوراق پرونده و مصاحبه حضوری با خواهان، رشد عقلی و فکری وی احراز می گردد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی، و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.
دادنامه:
شماره دادنامه:....
شماره پرونده:.....
شماره بایگانی شعبه:.....
تاریخ تنظیم:....
خواهان:....
خوانده:....
خواسته: درخواست صدور حکم رشد
گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست خانم.....، فرزند....، به طرفیت آقای.....، فرزند... مبنی بر صدور گواهی رشد به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و انجام مصاحبه حضوری با خواهان، وضعیت وی از لحاظ جسمی و فکری در حد مطلوب و متعارف بوده و با توجه به سند سجلی و تاریخ تولد وی که به حد بلوغ شرعی و قانونی رسیده است و توان تصدی امور خویش را دارا می باشد و می تواند مصالح و خیر وصلاح خود را تشخیص دهد و خوانده نیز مخالفتی با این امر نداشته و رشد خواهان را تأیید نمود، لذا دادگاه با احراز رشد خواهان به استناد به ماده 1210 قانون مدنی، گواهی رشد مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.                   1- طبق ماده 1210 قانون مدنی : «هيچكس  را نمي توان بعد ا ز رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون  يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»  و تبصره يک ماده مذکور، سن بلوغ  در پسر را 15 سال تمام  قمری و دردختر 9 سال  تمام قمری می باشد.  وفق تبصره 2 ماده مذکور: «اموال صغيری را كه بالغ  نشده است درصورتی  مي توان  به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.» بنابراین در خصوص حل تعارض میان صدر و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، در میان نظرات مختلفی که وجود دارد، به نظر می رسد که متن ماده ناظر به اموال غيرمالی شخص، و تبصره 2 آن ناظر به امور مالی وی می باشد.

2- بر اساس صدور ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 در مورد  كليه  معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق، محاكم عدليه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی بايد كسانی را كه به سن 18 سال تمام شمسی نرسيده اند، اعم از ذكور و اناث، غير رشيد بشناسند، مگر آنكه رشد ‌آنها قبل از  اقدام  به انجام معامله  يا عقد و ايقاع به طرفيت  مدعی العموم،  در محاكم  ثابت شده باشد.

3- صغير در لغت به معنی  كوچک و خرد است و در اصطلاح  فقهی و حقوقی به كسی اطلاق می شود كه به سن بلوغ شرعی نرسيده و كبير نشده است. قبل از اصلاح  قانون مدنی، به سال 1361 درحقوق مدنی صغير به كسی گفته می شود كه به سن 18 سال تمام شمسی نرسيده بود ولی با حذف  ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 قانون مذکور و در نتيجه  لغو 18 سال به عنوان سن كبر، امروزه مفهوم صغير در فقه و حقوق مدنی  يكسان است و هر كس به سن  بلوغ  نرسيده باشد صغير به شمار می رود.

4- مقصود از رشد اين است كه شخص توانايی اداره اموالش را به نحو عقلائی داشته باشد و بلوغ  يک امر طبيعی و فيزيولوژيكی است كه درفقه نشانه هايی براي آن ذكر شده است و در صورت  اختلاف می توان  طبق نظر كارشناس به شناسايی  و اثبات بلوغ اقدام كرد و از نشانه های آن برخی به صورت قراردادی و قانونی است.

5- در عمل دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی و بانك ها وديگر موسسات دولتی يا خصوصی  بنا بر عادت و سنت قديم،  سن 18 سال را نشانه رشد به شمار آورده و گواهی يا عدم گواهی يا حكم رشد از چنين اشخاصی مطالبه  نمی كنند.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 24