گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: مطالبه خسارت قراردادی

دادخواست:
خواهان:...
خوانده:...
تعیین خواسته و بهای آن:
•    مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ 300  میلیون ريال
•    مطالبه 70 میلیون ريال وجه واریزی
•    مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی
•    اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
دلایل و منضمات:
•    تصویر توافق نامه مورخ...
•    شهادت شهود

شرح دادخواست:
خوانده مکلف به تحویل یک واحد مسکونی در کرج به اینجانب بوده که در پی عهد شکنی های متعدد به موجب توافق نامه.... مکلف به مراجعه به مراجع ذی ربط حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انعقاد توافق نامه جهت انجام کلیه امور مربوط به تحویل واحد می باشند که نامبرده از انجام این مهم امتناع نموده اند لذا از دادگاه تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300 میلیون ريال وجه التزام قراردادی می باشم و مبلغ 70 میلیون ریال وجه واریز شده به حساب آپارتمان مذکور مورد مطالبه می باشد.

قرارداد مورخ....:
پیرو قرارداد منعقده مبنی بر صلح کلیه حقوق متصوره (عینی/دینی/اصلی و تبعی) در خصوص یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در کرج....... از جانب.... به.... در حضور شهود امضاء کننده ذیل مقرر گردید که آقای .... با مراجعه به مراجع ذی ربط و حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انعقاد این توافق نامه کلیه امور مربوط به تحویل واحد اقدام نمایند.پس از تحویل کامل واحد آقای ... مبلغ 25 میلیون ريال به..... می پردازند در صورت عدم ایفای تعهد مبنی بر تحویل ملک به آقای.... مقرر گردید مبلغ 300 میلیون ريال وجه الضمان قراردادی به انضمام امکان مطالبه اصل تعهد از جانب متعهد له توسط.... پرداخت گردد.

شهادت نامه:
اینجانبان 1.....2..... و 3..... ، شهادت می نماییم که آقای.... کارمند دادگستری با توجه به حقوق کارمندی... هزار تومان و پرداخت اقساط مختلف توانایی پرداخت نقدی هزینه دادرسی را نداشته و گواهی می نماییم که نامبرده توانایی پرداخت 7  میلیون و 600 هزار ريال هزینه دادرسی را ندارد.
خواهان  ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می نماید. دادگاه برای تاریخ.... ساعت 12:30 وقت رسیدگی به ادعای نامبرده را تعیین و ابلاغ می نماید.

صورتجلسه رسیدگی دادگاه به اعسار:
خواهان:.....
موضوع: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
در تاریخ.... در وقت مقرّر جلسه ی شعبه... دادگاه حقوقی کرج تشکیل، و پرونده کلاسه .... تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می گردد که اصحاب دعوا حضور دارند و از دادگاه استمهال کردند، که برای یک بار وقت رسیدگی تجدید می گردد.

لایحه شماره 1 خواهان:
احتراماً در خصوص کلاسه..... علی رغم تلاش در جهت صلح و سازش و توافق فی ما بین متأسفانه نامبرده به انحاء مختلف از تحویل آپارتمان طفره رفته و بنده را سر کار می گذارد لذا ضمن استرداد موضوع اعسار از هزینه دادرسی خواهشمند است با توجه به اینکه وقت زیادی صرف شده، وقت فوق العاده داده شود.
لایحه شماره 2 خواهان:
اینجانب خواهان کلاسه.... خواسته مبلغ 70 میلیون ريال را استرداد نموده و خواهشمندم در این خصوص دستور مقتضی مبذول دارید.

دستور تعیین وقت رسیدگی:
دفتر ثبت اندیکاتور و پیوست سابقه و در صورت پرداخت هزینه دادرسی با تعیین وقت طرفین جهت رسیدگی به اصل خواسته دعوت شوند.   

 تعین وقت رسیدگی  برای تاریخ....
قرار استماع شهادت شهود:    
در این پرونده خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده از نظر دادگاه استماع اضهارات گواهان در تصمیم بعدی دادگاه ممکن التأثیر است لذا دادگاه بنا به تجویز ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد بعدی آن قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ و به خواهان اخطار شود شهود خود را در وقت مقرر حاضر نماید و به خوانده نیز اخطار شود جهت استماع گواهی شهود و جرح احتمالی آن حاضر شود.

صورت جلسه شماره 2 دادگاه:
به تاریخ.... در وقت مقرر جلسه شعبه... دادگاه حقوقی کرج به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است ملاحظه می شود خواهان حضور دارد خوانده علی رغم ابلاغ حضور ندارد. دادگاه با اعلام رسمیت جلسه و شروع رسیدگی خطاب به خواهان دعوای خود را بیان کنید. اظهار داشت: بنده طی صلح نامه منعقد شده با خوانده و حسب تعهد ایشان ه در خصوص تحویل ملک با توجه به آن که نامبرده از تحویل ملک امتناع نموده و در خواست مطالبه وجه التزام منعقده در تعهد نامه و کلیه خسارات و هزینه دادرسی را خواسته ضمناً یاد آور می شود که اینجانب حسب آن که نامبرده همکار می باشد تمام تلاش را کردم که به صلح بینجامد/ ولی نامبرده از توافق سر باز می زند. لذا مبلغ هشت میلیون تومان هم توسط بنده و نیز مبالغی نیز جهت انجام امور اداری به حساب ایشان واریز گردیده که در صورت عدم مانع قانونی متعاقباً مطالبه خواهم نمود. از دادگاه خواستار محکومیت خوانده به وجوه درخواستی و نیز کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و نیز تأخیر تأدیه را تا روز اجرا خواستارم.

تعیین وقت دادرسی: برای.... وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ایلاغ می گردد.

صورتجلسه شماره 3 دادگاه:
به تاریخ.... در وقت مقرر جلسه شعبه....  دادگاه حقوقی کرج به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است ملاحظه می شود. خواهان و خوانده هر دو حضور دارند. دادگاه خطاب به خواهان خواسته را بیان نمایید. اظهار داشت: که طبق دادخواست و صورت جلسه دادگاه است و من ملکی را از خوانده خریداری نمودم و در حال حاضر باید ملک را تحویل دهد و قرار شد که چنانچه تحویل ندهد مبلغ خواسته را به عنوان وجه الضمان بپردازد و تقاضای وجه التزام را نمودم و در حال حاضر آپارتمان که حاضر نیست بپردازد. خطاب به خوانده چه پاسخی دارید؟ اظهار داشت که: چون خواهان به تعهدش عمل عمل نکرده چون مبلغ ششصد هزار تومان دیگر می بایست می پرداخت و دویست هزار تومان داده و طبق صلح نامه که ششصد هزار تومان بایست بپردازد. دادگاه خطاب به خوانده: در صلح نامه آمه که بعد از انتقال مبلغ را بدهد چه توضیحی دارید؟ من نخوانده و امضاء کردم  خطاب به ایشان که متعهد شدید در.... ملک را تحویل دهید اما تحویل ندادید و متعهد شدید اگر تحویل ندادید سیصد میلیون ريال بپردازید چه پاسخی دارید؟ به تعهدش عمل نکرده و قرار بوده که... تومان بپردازد به من که نداد. دادگاه خطاب به وی که در قرارداد ذکر شده بعد از تحویل ملک باید این مبلغ را بپردازد چه پاسخی دارید؟ ظهار داشت من سواد ندارم امضاء کردم و این ملک از طرح مهر است و قابل نقل و انتقال نیست و من نمی توانم تحویل این شخص دهم چون امتیاز من را باطل می کنند.

صورت جلسه شماره 4 دادگاه: مورخ....
به تاریخ.... در وقت فوق العاده جلسه شعبه... دادگاه حقوقی کرج به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است ملاحظه می شود که خوانده حضور دارد و اعلام می دارد که حاضرم خانه را تحویل دهم و مبلغ را تحویل می دهم او نیز پول هایی که من هزینه کردم را عودت دهد. دادگاه ختم جلسه را اعلام می نماید.
دادنامه:
شماره دادنامه:.... 
شماره پرونده:....
شماره بایگانی شعبه:...
تاریخ تنظیم:....
خواهان:....
خوانده:....
خواسته: 1. مطالبه خسارت قراردادی (مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ 300 میلیون ريال) 2. مطالبه 70 میلیون ريال وجه واریزی 3. مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی 4. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست.... به طرفیت.... خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ سیصد میلیون ريال به انضمام هزینه دادرسی به استناد سند عادی مورخ... شرح دادخواست تقدیمی با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان اساس استناد خویش را تصویر برابر با اصل سند فوق الذکر قرار داده که به امضاء خوانده رسیده است و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی ضمن پذیرش امضاء خود در ذیل سند استنادی خواهان دفاع و دلیل موجهی در جهت ردّ دعوای خواهان ارائه ننموده است بنابراین دادگاه خواسته خواهان را صحیح و موجه تشخیص داده و به استناد مواد 10 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. و در خصوص دعوای خواهان مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان دلیل کافی جهت اثبات ادعای خود در این رابطه ارائه ننموده و اقدام به پرداخت هزینه نموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و به استناد م 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای اعسار صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان البرز می باشد.


1. خسارت در حقوق مدنی به طور کلی تحت دو عنوان مورد بررسی قرار می گیرند: 1. خسارات قراردادی و 2. خسارات خارج از قرارداد یا ضمان قهری، بر اساس ماده 230 قانون مدنی، خسارت توافقی، مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد در حین مذاکرات قراردادی خویش، به عنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد، در قرارداد درج می کنند.  و حاکم نمی تواند متعهد را به بیشتر و یا کمتر از آنجه ملزم شده است محکوم کند. ضمن اینکه الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است.

2. فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (بخش مدنی) در ارتباط با شرایط مطالبه خسارات قراردادی، خسارات ناشی از عدم النفع، و خسارت تأخیر تأدیه، مقررات جدیدی را برقرار نموده و شرط تقصیر را به شرایط مطالبه خسارات قراردادی اضافه کرده است. اضافه کردن شرط تقصیر، تفاوت اساسی موجود بین مسوولیت قراردادی و مسوولیت غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) را در ابهام فرو برده است. هم چنین خسارات ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه قلمداد کرده است که به دلیل ناسازگار بودن با تلقی غرفی و اصول حقوقی باید به نحوی توجیه شود. در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز هر چند تصویب این قانون گامی به جلو بوده است، ولی تحدید آن به میزان نرخ تورم و مشروط کردن آن به تمکن مدیون و مطالبه داین از تنگناها و اشکالات این مقررات می باشد.

3. سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، همچنان که ملاحظه می شود استناد خواهان در مطالبه ی خسارت قرارداد مورخ... سندی عادی است، که خوانده می توانسته نسبت به آن اظهار انکار یا تردید نماید و یا مدعی جعلی بودن آن، گردد،  لیکن خوانده خدشه ای به قرارداد مذکور ایراد ننموده است، بنابراین با عنایت به بند 1 ماده 1291 قانون مدنی، خوانده، قرارداد مذکور (سند عادی)،  را که علیه او مورد استناد قرار گرفته  را تصدیق نموده است، در نتیجه قرارداد مذکور به عنوان سندی عادی، اعتبار اسناد رسمی را پیدا نموده و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 17