گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: مطالبه خسارت غیر قراردادی

تقدیم دادخواست و ضمائم:
در تاريخ.... آقای..... دادخواستي به طرفيت آقای.... بخواسته مبلغ....  ريال بابت خسارت وارده به منزل مسكوني خويش به اضافه هزينه دادرسی را به علت نفوذ رطوبت از طريق خانه خوانده تقديم داشته است. دلايل ابزاری خواهان سند مالكيت و تأمين دليل كلاسه.... می باشند كه برگه تامين دليل پيوست دادخواست نمی باشد.

اخطار رفع نقص:
با ارجاع دادخواست به شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی کرج، مدیر دفتر شعبه... حقوقی به خواهان در تاريخ.... اخطار رفع نقص می كند كه خواهان در تاريخ.... نظریه كارشناسی (تامين دليل) را تحويل دفتر دادگاه مي نمايد.

تأمین دلیل:
در تأمين دليل پرونده كلاسه.... آقای.... كارشناس رسمی دادگستری در امور ساختمان به همراه آقای.... عنوان عضو مجری قرار تامين در تاريخ.... به محل سكونت خواهان مراجعه كرده و مشاهده می كنند كه اتاق اندرونی يه مساحت 90 متر مربع دارای 80 % رطوبت است كه نياز فوری به مرمت و تعمير داشته و هزينه آن بالغ بر هشتاد میلیون تومان می شود. سپس از خانه آقای .... بازديد به عمل آمده كه مشاهده می شود نفوذ رطوبت به دليل اشكال اتصالات استخر، سونا و جکوزی وی مي باشد.

تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی:
انتشار آگهی:
آگهي دعوت به جلسه دادرسی از طريق روابط عمومی دادگستری در روزنامه.... بدين مضمون به چاپ می رسد: «آقای... فرزند.... شما به دليل دادخواست آقای.... به علت خسارات وارده به منزل مسكونی وی می بايست در مورخ.... ساعت 9 صبح در شعبه.... دادگاه حقوقی کرج حضور بهم رسانيد و دادخواست و ضمائم را تحويل بگيريد و الّا به علت مجهول المكان بودن شما به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی دادخواست ابلاغ شده محسوب و اقدام قانونی انجام خواهد شد. چنانچه بعداً آگهی لازم شود يک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.»

صورتجلسه رسیدگی دادگاه: (جلسه اول دادرسی)
در وقت تعين شده... طرفين در دادگاه حضور يافته خواهان اظهارات قبلی خود را تكرار می كند و خوانده اعلام می دارد: «خانه را به اجاره داده بودم و خبر نداشتم حالا جبران می كنم و خسارت را می پردازم.» طرفين پس از استماع تصميم دادگاه، کتباً تقاضای اسقاط  حق تجدیدنظر خواهی نمودند. در نتيجه دادگاه نظر و محتويات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نمايد.

دادنامه:
شماره دادنامه:....
شماره پرونده:....
شماره بایگانی شعبه:....
تاریخ تنظیم:....
خواهان:....
خوانده:....
موضوع: مطالبه خسارت غیر قراردادی
گردشکار: پس از ثبت پرونده و جری اصول و تشریفات دادرسی در خصوص دعوای فوق دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند منّان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارات وارده به طرفيت آقای..... داشته كه پس از ثبت و جری تشريفات قانونی دادگاه چنين رای می دهد در خصوص دعوی آقای..... بطرفيت آقای.... خواسته مطالبه به مبلغ.... ريال بابت ضرر و زيان و خسارات وارده به ساختمان مسكونی خواهان به اضافه هزينه دادرسی با توجه به بررسی های انجام شده و ملاحظه مدارک خواهان و رونوشت مصدق تامين دليل انجام شده و نظريه كارشناسی استماع اظهارت طرفين كه نظريه كارشناس نيز مصون از اعتراض خوانده مانده است. دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده، دعوی خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 198 و 502و 515 قانون آئين دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 333 قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده بر پرداخت مبلغ.... ریال بابت خواسته و هزينه دادرسی صادر و اعلام رأی می نمايد. رای صادره حضوری و قطعی است.


1- مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت وارده به غیر می باشد که جهت ایجاد این مسئولیت، گاه نقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطی از تکلیفی عرفی و قانونی، لذا مسئولیت مدنی در معنای عام خود مشتمل بر هر دو مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی است. لیکن مسئولیت مدنی در معنای خاص، مفید الزام به ترمیم و تدارک خسارات غیر معنون به عناوین جزایی حادث در خارج از روابط قراردادی می باشد. و به نظر می رسد که عمده قواعد و اصول ناظر بر این شاخه از مسئولیت، بر مسئولیت قراردادی نیز حاکم است.

2- در پرونده فوق، به واسطه ی فعل زیانبار، یعنی نفوذ رطوبت به دليل اشكال اتصالات حمام خانه خوانده، ضرری ناروا به خواهان وارد شده است، البته لزومی ندارد که فعل موجب ضمان، مورد منع صریح نص قانونی قرار گیرد، بلکه کافی است که عرفاً، فعل، زیان آور باشد.و فعل زیانبار در این خصوص اعم از این است که مشروع یا نامشروع باشد، بنابراین در هر حال ضمان آور است. و از آنجا که فعل زیانبار باید ضرر غیرمشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید، در نتیجه نفوذ رطوبت به یکی از اتاق های خانه خوانده به میزان 80% که نیاز به مرمت و تعمیر دارد، ورود ضرر قابل جبران را تأیید می کند. عل ایّ حال آنچه که مبنای صدور رأی در پرونده مارالذکر گردیده، وجود رابطه سببیّت میان فعل زیانبار و ورود ضرر می باشد، که البته بهتر بود این استدلال و استناد به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 328 قانون مدنی نیز در دادنامه صادره مورد اشاره قرار گیرند. گرچه تلاش دادرس در تطبیق موضوع پرونده با ماده 333 قانون مدنی، که  اشعار می دارد: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود...»، نیز قابل تقدیر است.

3- مهم ترین دلیل مستند ضمان اتلاف، قاعده عدل و انصاف است، چه عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده بر آید.

4- حقوق مسئولیت مدنی که یکی از مهم ترین و پردامنه ترین شاخه های حقوق است، در کشور ما فاقد نظامی به هنجار و مقرراتی سازگار است. در واقع، وجود قوانین متشتّت و گاه متعارض در این خصوص که از آن جمله است: مقررات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و...
حقوق مسئولیت مدنی ما را با ابهامات و اشکالات فراوان مواجه ساخته است. حل مشکل و تمهید مقرراتی متناسب، که متضمن طریقی بایسته در جبران خسارات عارض بر جان، مال و عرض و آیروی افراد باشد، منوط به بازنگری همه قوانین متفرق ناظر به مسأله و بازنویسی مبتنی بر اصول است.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

بازديد : 40