گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: مطالبه خسارات مازاد بر دیه

دادخواست:
خواهان:....
خوانده:....
خواسته: تقاضای مطالبه دیه و خسارت تأخیر تأدیه و کلیه هزینه ها
دلائل و منضمات: پرونده شماره....،  گواهی پزشکی قانونی و کپی دادنامه شماره....

شرح دادخواست:
نظر به اینکه در مورخ..... خوانده فوق الذکر در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با فرزندم به نام.... برخورد نموده است و لذا فرزندم دچار مصدومیت گردیده است و طی پرونده شماره.... اقدام به طرح دعوا نمودم لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای مطالبه دیه را خواستارم.

نظریه پزشکی قانونی:
ریاست کلانتری.... بازگشت به نامه شماره.... مورخه.... در خصوص آقای.... اعلام می دارد: مصدوم مجدداً معاینه گردیده و گرافی های به عمل آمده، مدارک بالینی و اظهار نظر ارتوپد معالج رویت شد. بر این اساس علاوه بر ضایعات اعلامی در گواهی قبلی به علت آسیب شدید عصب مشترک ساق پای چپ که سبب فلج حرکتی و حسّی مچ پای چپ گردیده است دچار نقص عضو به میزان بیست و هشت درصد اندام تحتانی گردیده است که ارش آن چهار ده درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد. بهبودی بیش از این جهت نامبرده متصور نیست.
ارجاع دادخواست: پرونده توسط ریاست دادگستری کرج، به شعبه... دادگاه عمومی حقوقی کرج ارجاع گردید.
تعیین وقت رسیدگی: شعبه... دادگاه حقوقی کرج  برای تاریخ....، ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین شد.

صورتجلسه دادگاه:
در تاریخ.... در وقت مقرّر جلسه شعبه... دادگاه حقوقی کرج به تصدی امضاء کنندگانذیل تشکیل و پرونده کلاسه.... تحت نظر است. ملاحظه می شود خواهان دعوا آقای.... فرزند.... و خوانده دعوا آقای.... در شعبه حضور دارند. دادگاه با اعلام شروع رسیدگی و خطاب به خواهان، دعوای خود را بیان کنید، اظهار داشت:
در تاریخ.... خوانده با پسر 16 ساله اینجانب به نام.... تصادف کرده و در پی تصادف پرونده کیفری به کلاسه....  تشکیل و رأی لازم در خصوص پرداخت دیه صادر شد و بنده آخر سال.... حدود 40 میلیون تومان دیه گرفتم و لیکن پای پسر بنده کامل بهبود نیافته و پزشکان می گویند نیاز به عمل جراحی مجدّد و پیوند رگ دارد و لذا نیاز به هزینه زیادی دارد فلذا تقاضای الزام خوانده به پرداخت خسارت مازاد بر دیه را دارم. دادگاه خطاب به خوانده، دعوای خواهان را شنیدید، چه دفاعی دارید؟ اظهار داشت: خواهان مطابق رأی صادره از شعبه کیفری دیه فرزندش را از شرکت بیمه دریافت نموده است و در حال حاضر نیز اگر از نظر قانونی چیزی به من تعلق میگیرد و پرداخت آن به عهده من باشد حاضرم پرداخت کنم.
دادنامه:
شماره دادنامه:....
شماره پرونده:....
شماره بایگانی شعبه:....
تاریخ تنظیم:...
خواهان:.... به ولایت از فرزندش...
خوانده:....
خواسته: خسارات مازاد بر  دیه
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست.... به طرفیت.... به خواسته مطالبه خسارت مازاد بر دیه فرزندش به نام.... به مبلغ دویست و یک میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی صورت جلسه دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان حسب اظهاراتش دیه مربوط به تصویر گواهی پزشکی قانونی پیوست دادخواست را از طریق محکمه کیفری دریافت نموده است و دلیلی در جهت اثبات دعوای خود مبنی بر ایراد خسارت مازاد بر دیه از سوی خوانده ارائه ننموده است و خوانده با حضور در جلسه رسیدگی دادگاه اظهار داشته خواهان دیه فرزندش را مطابق رأی صادره از دادگاه کیفری از شرکت بیمه دریافت نموده است. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را غیر ثابت و ناموجه تشخیص داده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی  حکم به ردّ دعوای خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشد.

 

1- از جمله مسائل مبتلابه در ميان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت ديه در صدمات بدني يا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی كه در حادثه يا نزاعی، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشكلی به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا كه ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين كند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه های معالجه و درمان را كه به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.

2- درمورد ماهيت ديه بحث های جدی و دامنه داری ميان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراين ديدگاه های مختلفی ارائه شده است.عده ای از صاحبنظران معتقدند: ديه، مجازات است و برای استحكام ديدگاه خود به بعضي از مواد قانونی مانند مواد 12، 259و 299 قانون مجازات اسلامی استناد می كنند. در مقابل عده ای ديگر از صاحبنظران قائل بر اين هستند كه ماهيت ديه، جبران خسارت است و دراين جهت به مواردی چون به ارث رسيدن ديه، پرداخت آن از سوی عاقله و يا بيت المال، پرداخت ديه درصورت درخواست مجنی عليه يا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتين 15 و 294 استناد می كنند.اما ديدگاه سومی نيز وجود دارد: در اين ديدگاه ماهيتی تلفيقی برای ديه قائل است چون معتقد است نمی توان به طور مطلق ديه را مجازات و يا جبران خسارت دانست؛ بنابراين ديه هم مجازات است تا مانع ارتكاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاكی زيان ديده داده می شود.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 40