گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: الزام به تنفیذ فسخ قرارداد

دادخواست:
خواهان:...
خوانده:...
وكيل يا نماينده قانونی:...
تعيين خواسته و بهای آن: تأييد و تنفيذ فسخ قرارداد مورخ... و الزام خوانده به تحويل موضوع دعوي مقوم به 21  میلیون تومان.
دلائل و منضمات دادخواست: 1- وكالت نامه 2- فتوكپي مصدق قرارداد مورخ 3- فتوكپي مصدق اظهارنامه شمارة... مورخ...

شرح دادخواست:
رياست محترم دادگستری کرج:
به استحضار می رساند برابر قرارداد عادی مورخ... تنظيمی بين موكل (آقای.... و آقای.... خصوص يك قطعه زمين واقع در.... قطعه.... مقرر شده در صورتيكه فروشنده در ظرف مهلت مقرر حاضر برای عقد معامله نشود علاوه بر رد مبلغ دريافتی بابت بيعانه مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال مجاناً و بلاعوض به خريدار پرداخت نمايد. در اجرای شرط مذكور كه در بند «ج» قرارداد قيد شده اين جانب به وكالت از موكل مراتب را طی اظهارنامه شماره.... مورخ.... كه از طرف دايره محترم اظهار نامه دادگستری به خوانده ابلاغ شده مراتب فسخ را به خوانده اعلام نمودم تا خوانده محترم مطابق اظهارنامة ابلاغ شده اقدام لازم را معمول نمايد كه متأسفانه اقدامی تاكنون انجام نداده است. نظر به اينكه بنا به شرايط مقرر بين طرفين، قرارداد تنظيمی فسخ شده و همچنين مراتب نيز به خوانده ابلاغ شده و خوانده از عمل به شرط مقرر بين طرفين طفره رفته تقاضاي صدور حكم لازم مطابق ستون خواسته را دارد.

اين دادخواست در تاريخ..... به شعبه دادگاه عمومي حقوقی کرج ارجاع شده است.

دستور دادگاه به تعيين وقت:
 دستور دادگاه به تعيين وقت و دعوت طرفين دعوا در تاريخ تعيين وقت رسيدگي براي روز.... ساعت 9 صبح ابلاغ گردید.

صورتجلسه رسیدگی دادگاه:
بسمه تعالی، به تاريخ.... در وقت مقرر شعبه... دادگاه عمومي حقوقی کرج بتصدی امضاء كننده زير تشكيل است آقای وكيل خواهان و شخص خوانده حضور دارند با شروع رسيدگی وكيل خواهان اظهار می دارد عرايض به شرح دادخواست تقديمی است و عرضی ندارم آقای.... اظهار می دارد: بنام خدا اينجانب زمين از آقای... خريداری كرده چک و پول دارم و چون دوست بوديم و حدود 1 روز بعد از پول و چک قرار بود قرارداد را بياوريم و قولنامه تنظيم شد و برادر خانم ايشان قرارداد را نوشت و ما هم امضاء كرديم و يک چک دارم برای.... كه 40 روز بعد از تنظيم قرارداد وصول كرده است و يكی.... و يكی.... يک دادخواست فرستاده شد و من هم جواب داده‌ ام و من زمينی خريده‌ ام و حالا قيمت بالا رفته نمی دانم و من هم بعد از وصول چک ها به خواهرم فروخته‌ ام و از بانک من چک ها وصول شده است البته چک شماره.... بانک ملی.... در تاريخ..... وصول كرده است ولی چک های ديگر را وصول نكرده و درست 100 روز بعد اظهارنامه فرستاده‌ اند و اينجانب حاضر به فسخ نمی باشم و تقاضای رسيدگی دارم. آقای وکیل اظهار می دارد در بيع نامه اعلام می گردد زمان خاصی برای اعلام فسخ به طرف اعلام شده و از اين جهت اينجانب به وكالت از موكل طی اظهارنامه پيوست پرونده مراتب را در خصوص اعلام فسخ به خوانده اعلام نموده‌ ام با توجه به جميع محتويات پرونده و متن قرارداد نظر به اينكه اعلام فسخ به خوانده اعلام و نامبرده از فسخ قولنامة تنظيمی خودداری نموده و در ارتباط با اظهارات خوانده مبنی بر اينكه قرارداد مذكور مشمول مرور زمان شده اعلام می گردد. اولاً‌ زمان خاصی برای اعمال شرايط مذكور مقرر نشده و ادعای خوانده در اين خصوص قابل رد است و نظر به اينكه علاوه بر پرداخت مبلغ مذكور در مبايعه‌ نامه تعهدی از جانب موكل مبنی بر الزام به انجام تعهد مقرر نشده تقاضای صدور حكم و رسيدگی را دارم. دادگاه ختم رسيدگی را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.

دادنامه:
شماره دادنامه:....
شماره پرونده:....
شماره بایگانی شعبه:.....

گردشکار:
دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست آقای.... به وكالت از آقای..... بطرفيت آقای.... بخواسته تأييد و تنفيذ فسخ قرارداد مورخ.... و تحويل، دعوی مقوم مبلغ دویست و یک میلیون ريال، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با اظهارات خوانده نظر به اينكه خواهان دليل موجهی به اثبات ادعای خود ابراز نداشته است عليهذا دادگاه دعوی مطروحه را غير ثابت تشخيص و حكم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و در مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگی تجديد نظر در دادگاه های استان البرز است.


در پرونده فوق دعوی.... به طرفيت..... به خواسته تأييد و تنفيذ فسخ قرارداد مورخ.... و الزام خوانده به تحويل موضوع دعوی كه دادگاه محترم چون خواهان و وكيل وی دليل موجهی بر اثبات ادعای خود ابراز نداشته است دعوی مطروحه را غير ثابت تشخيص و حكم بر بطلان آن صادر نموده است كه با توجه به استدلال خواهان مبنی بر اينكه چون در قرارداد و در بند ج آن مقرر شده كه در صورتيكه فروشنده در ظرف مهلت مقرر حاضر برای عقد معامله نشود علاوه بر رد مبلغ دريافتی بابت بيعانه، مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال مجاناً و بلاعوض به خريدار پرداخت نمايد.
پس به نظر می رسد كه اين بيع، بيع خياری است كه در آن حق فسخ به فروشنده داده شده است و در حقوق كنونی، بيع خياری يا بيع شرط يا معاملة با حق استرداد مملک نيست و حق عينی تبعی (مانند حق مرتهن) برای خريدار ايجاد می كند و بيع خياری به موجب مواد 33 و 34  قانون ثبت اصلاحی 1351، خريدار، طلبكار با وثيقه محسوب می شود و بنابراين به نظر می رسد كه دادگاه محترم با عنایت به اينكه خوانده شرط ضمن عقد را قبول نموده و با توجه به اينكه فسخ بيع در زمان خاص آن به طريق رسمی (اظهارنامه) اعلام گرديده، بهتر می بود كه بنابر اصل حاكميت اراده شرط مزبور را قبول و حكم به فسخ قرارداد صادر می نمود. عليهذا به نظر می رسد که رأی صادره خالی از اشکال نمی باشد.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 48