گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: مطالبه مهریه

دادخواست:
خواهان:...
خوانده:...
وکیل خواهان:....
تعیین خواسته و بهای آن: 1. صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ.... هزار ریال وجه رایج به عنوان مهریه به انضمام کلیه خسارات دادرسی،  و 2. بدواً صدور قرار تأمین خواسته
دلائل و ضمائم: فتوکپی مصدق نکاحیه، وکالتنامه، کپی مصدق کارت ملی


شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده کرج
با سلام، موکل اینجانب به تاریخ.... به موجب سند نکاحیه تنظیمی در دفتر.... تهران با تعیین مهریه به مبلغ.... تومان به عقد دائم خوانده در آمده حالیه به لحاظ وضعیت معیشتی موکل اینجانب نیاز به اخذ مهریه دارد که خوانده از پرداخت آن امتناع می نماید. لذا با تقویم این دادخواست مستنداً به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارایی خوانده، و در ماهیت مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله و کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

صورتجلسه اول داگاه:
موضوع رسیدگی: صدور قرار تأمین خواسته
 گردشکار: خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تأمین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده که پس از قبولی دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن، کلاسه فوق در وقت فوقع العاده شعبه.... دادگاه خانواده کرج به تصدی امضاء کننده زیر و در حضور خواهان تشکیل است. با بررسی اوراق به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود:
«نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه با استناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت و  شق 3 از  ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی؛ قرار تأمین خواسته به مبلغ.... ريال از اموال بلامعارض خوانده،  با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. و هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه است.» رئیس شعبه....  دادگاه خانواده کرج

دادنامه:
شماره داد نامه:....
شماره پرونده:....
شماره بایگانی شعبه:....
تاریخ تنظیم:....
خواهان:....
خوانده:....
خواسته: صدور قرار تأمین خواسته
رأی دادگاه:
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه با استناد مادتین 202 و 309  قانون تجارت  شق 3 از م 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته به مبلغ.... ريال از اموال خوانده بلامعارض با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد.و هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه است.
سوابق به اجرای احکام، جهت اجرای تأمین خواسته ارسال گردید.

گزارش مدیر دفتر:
به استحضار می رساند در خصوص تأمین خواسته اقدامات لازم از طرف اجرای احکام صورت گرفته لذا عین پرونده در خصوص اصل خواسته (مطالبه مهریه) به حضور ارسال می گردد.
دستور تعیین وقت رسیدگی: وقت رسیدگی برای تاریخ..... تعیین، و به طرفین دعوی ابلاغ و نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن نیز به خوانده ابلاغ گردید.

صورتجلسه رسیدگی دادگاه:....
به تاریخ..... ساعت 10 صبح، در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل و پرونده تحت نظر است، ملاحظه می گردد خواهان حضور ندارد و وکیل ایشان در دادگاه حضور دارد. خوانده به نام.... در دادگاه حضور دارد لایحه نداده اند، خطاب به وکیل خواهان در خصوص خواسته موکلتان هر مطلبی دارید به دادگاه بیان نمایید. اظهار داشت: به استحضار دادگاه می رساند عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که موکل به موجب سند رسمی مورخ..... به موجب سند تنظیمی در دفتر خانه..... تهران با تعیین مهریه به مبلغ..... ریال وجه رایج به عقد دائم خوانده درآمده، حالیه به لحاظ معیشتی نیاز به اخذ مهریه دارد که خوانده از پرداخت آن استنکاف می نماید.علی هذا با تقدیم دادخواست و عرایض فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه معادل.... تومان وجه رایج به انظمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. خطاب به خوانده: با توجه به اظهارات وکیل خواهان هر مطلبی در مقام دفاع دارید به دادگاه بیان نمایید. اظهار می دارد: از بابت مهریه چیزی به همسرم پرداخت نکرده ام و غیر از این مطلبی ندارم.

رأی دادگاه:
به تاریخ..... در وقت فوق العاده جلسه شعبه....  دادگاه خانواده کرج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه..... تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

دادنامه:
شماره داد نامه:....
شماره پرونده:...
شماره بایگانی شعبه:....
تاریخ تنظیم:....
خواهان: خانم..... با وکالت....
خوانده:.....
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی و 2. مطالبه مهریه
گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست......، فرزند..... با وکالت.... به طرفیت.....، فرزند..... به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان به مبلغ...... ريال وجه نقد با محاسبه آن به نرخ روز به انظمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تنظیمی با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت طرفین در مورد خواسته با توجه به نکاح نامه رسمی که حسب آن عقد طرفین در سال 1359 بوده است و نظر به این که خوانده با حضور در جلسه دادرسی اصل اشتغال ذمه خود را نسبت به مهریه خواهان تصدیق نموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را صحیح  و موجه تشخیص داده و با استناد به مواد 1082 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی،  با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده و نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و میزان مهریه به میزان...... ريال خواهان به نرخ روز محاسبه و خوانده را به پرداخت.... میلیون تومان از بابت مهریه و از بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی با احتساب اجرای احکام در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشد.

اجرای احکام: پس از ابلاغ رأی صادره به خوانده و عدم تجدیدنظرخواهی وی نسبت به دادنامه فوق الذکر، رأی صادره قطعی گردیده است.

لایحه وکیل خواهان:
در خصوص پروندئه کلاسه.... مطروحه در شعبه محترم معروض می دارد: نظر به اینکه دادنامه صادره قطعیت یافته است لذا تقاضای صدور دستور مبنی بر تنظیم برگ اجرائیه مورد استدعاست.
برگ اجرائیه:
شماره اجرائیه:.....
شماره پرونده:....
بایگانی شعبه:....
تاریخ تنظیم:....
مشخصات محکوم له:....
مشخصات محکوم علیه:....
نماینده، وکیل محکوم له:
محکوم به:.... میلیون تومان
به موجب درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه.... محکوم علیه محکوم است به:
1.پرداخت مبلغ.... میلیون تومان بابت مهریه
2.پرداخت مبلغ..... میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل (اعلامی در برگ وکالتنامه)
3.پرداخت هزینه دادرسی به میزان...... ريال در حق محکوم له
4. پرداخت مبلغ..... ريال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه: 1. پس از ابلاغ ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و 2. ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3. مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به ازآن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 10 روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند - اگر مالی ندارد صریحأ اعلام نماید - هرگاه ظرف 3 سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خلاف واقع از دارایی بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4. علاوه بر موارد بالا که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی  و قانون آیین دادرسی مدنی همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توجه نمایید.


1- علی الاصول تعیین مهریه با توافق طرفین عقد نکاح دائم صورت می پذیرد، آنان می توانند مهریه را از انواع اموالی که قابلیت تسلیم و یا تسلم داشته باشد، انتخاب نمایند. در برخی موارد اختیار تعیین مهر به زوج یا زوجه و یا حتی به شخص ثالثی واگذار می گردد. و در صورت عدم تعیین مهر توسط زوجین و یا شرط عدم تعیین مهریه، آنان پس انعقاد عقد و تا زمانی که میان آنها نزدیکی واقع نشده، می توانند با تراضی، مهر را تعیین کنند، چرا که پس از وقوع نزدیکی، زوجه مستحق مهرالمثل می شود.

2- در پرونده فوق، مهریه به صورت وجه رایج به مبلغ.... تومان در سال 1359 تعیین شده بوده که وفق مقررات  قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی «در خصوص مهریه» و تبصره ذیل آن: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. ضمناً لازم به ذکر اینکه مطابق با قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌ الاجراء است.

3. به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی بر دیگری موثر نیست ثانیاً موضوع مهریه در ماده مارالذکر دلالت صریح بر دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، نمی باشد. بنابراین در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن آن را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق و تراضی کرده اند، نمی تواند تبدیل به موجل نماید.

4- با عنایت به اینکه به هر حال در اسلام حدّی برای مهریه به نحو لزوم معیّن نشده و اختیار تعیین مقدار مهریه به دست زن و شوهر است. بنابراین قانونگذار با رعایت اصل 4 قانون اساسی در خصوص تعیین مقدار مهریه و مطالبه تمامی مبلغی که به عنوان مهر توافق شده، نمی تواند محدودیتی قرار دهد، لیکن قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی، درباره ضمانت اجرای پرداخت مهریه دو حالت را می توان متصور شد: اگر مهريه 110 سكه يا كمتر از آن باشد: در اين صورت بايد تمامی مهريه پرداخت شود، درغير اين صورت برابر قانون و مطابق قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی با زوج رفتار خواهد شد «در صورت اعسار، تقسیط مهریه و عدم پرداخت جلب». در حالت دوم اگر مهريه بيش از 110 سكه تعيين شده باشد، در ابتدا بايد 110 سكه از سوی مرد به زن مطابق قانون پرداخت شود و درصورت امتناع از پرداخت این 110 و عدم اعسار، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است. اما در صورت پرداخت سپس دادگاه تمكن مالی فرد را بررسی كرده و مطابق وضعيت مالی و تمكن وی تصميم گيری خواهد كرد اما فرد به زندان نخواهد رفت.
 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 60