گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت


دادخواست خواهان به شرح ذیل می باشد:
ریاست محترم دادگاه خانواده با سلام احتراماً به استحضار می رساند به موجب سند ازدواج تقدیمی، اینجانب از تاریخ... به عقد دائم خوانده درآمده ام و در طول مدت زوجیت بدون قصد تبرع، کلیه امور مربوط به زندگی زناشویی را انجام و از این بابت وجه یا مالی دریافت ننموده ام علیهذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه خسارات دادرسی مورد استدعا است.
دلایل و منضمات:
1- سند ازدواج شماره...  2- شناسنامه  3- استشهادیه محلی مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان

نظریه کارشناسی جهت محاسبه میزان اجرت المثل:
ریاست محترم شعبه... دادگاه خانواده، با سلام احتراماً در خصوص دعوی خانم... علیه... که دادگاه محترم مراتب را جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک به کارشناس محول نموده به استحضار می رساند جهت اجرای قرار صادره نامبردگان در تاریخ.... زندگی مشترک را آغاز و دارای 3  فرزند می باشند و زوجه خانه دار و زوج نظامی می باشد و تمام وقت در منزل حضور داشته و با توجه به شغل شوهرش در نبود وی در منزل امورات آنان را انجام داده و سایر عوامل مع الوصف اجرت المثل استحقاقی زوجه از تاریخ....  لغایت... مبلغ....  ریال محاسبه و اعلام نظر می گردد.

رای دادگاه:
شماره دادنامه:....
ملاحظه می شود نسخه ثانی ابلاغ اخطاریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و اعاده شده و هیچ کدام در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض ننموده اند لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته و ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص دعوی... فرزند... به طرفیت... فرزند... به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ.... لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات قانونی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان در داخواست تقدیمی و اظهارات خود در دادگاه بیان نموده: (خواهان در تاریخ... به صورت رسمی و دائم به عقد خوانده درآمده و با توجه به اینکه کارهایی را که عرفاً بر عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و به امر زوج انجام داده و مطالبه اجرت المثل ایام زندگی به مدت حدود 20 سال را نموده) دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت فی ما بین خواهان و خوانده وفق تصویر مصدق سند نکاحیه شماره... نظر به اینکه زوجه کارهایی را که عرفاً بر عهده وی نبوده و بدون قصد تبرع انجام داده و با توجه به اینکه خوانده دلیلی بر رد ادعای خواهان ارائه نکرده و قصد تبرع خواهان را ثابت نکرده و با عنایت به نظریه کارشناسی که به موجب آن اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ.... جمعاً.... ریال تعیین نموده و نظریه کارشناس در مهلت مقرر به طرفین ابلاغ و مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقی مانده است لذا دادخواهی را موجه تشخیص و به استناد تبصره ماده 336 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت جمعاً.... ریال از تاریخ.... لغایت.... مطابق با نظر کارشناسی بابت اجرت المثل و پرداخت.... ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ار ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
 


در خصوص شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد، در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی سد و دیگر اینکه زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می رسد که خود بحثی جداگانه خواهد شد و نکته دیگر اینکه در موارد طلاق، درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. در خصوص تعیین مبلغ اجرت المثل باید گفت، وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود. حق زوجه برای گرفتن اجرت‌ المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: یکی، ماده 336 قانون مدنی که قاضی به درستی به این ماده اشاره داشته است و دیگری، بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌ المثل کارهای انجام‌ شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌ کند».

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 49