گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: درخواست صدور حکم رشد


دادخواست خواهان به شرح ذیل می باشد:
ریاست محترم دادگاه خانواده با سلام، احتراماً به استحضار می رساند حسب مندرجات شناسنامه تقدیمی، اینجانب در تاریخ.... متولد و در حال حاضر به سن بلوغ رسیده ام و نظر به اینکه رشد کافی جهت اداره اموال و امور مالی خویش را داشته و قدرت تشخیص مصلحت خود را دارم لذا رسیدگی و صدور حکم رشد به شرح فوق مورد تقاضا است.
دلایل و منضمات:
1- شناسنامه خواهان 2- کارت ملی

رأی دادگاه:
شماره دادنامه:...
در خصوص دادخواست آقای... فرزند... متولد.... دائر بر صدور حکم رشد، دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه وضع ظاهری خواهان که از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار است و پاسخ به سوالاتی که در دادگاه از وی به عمل آمد قانع کننده به نظر می رسد بنابراین دادگاه درخواست وی را موجه تشخیص لذا به استناد تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، حکم رشد خواهان را صادر و اعلام می گردد.1- درخواست صدور حکم رشد، یکی از دعاوی امور حسبی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود. از جمله حقوق مهمی که برای هر شخص وجود دارد، حق مالی است که به اسباب متفاوتی به اشخاص منتقل می شود و می توانند از آن بهره مند گردند.
شخص برای اعمال حقوق مالی، باید شرایطی را دارا باشد که از جمله آن شرط سن می باشد که در مواد 956 و 957 قانون مدنی مدت معینی برای آن مشخص شده است. ذکر این نکته ضروری است که با رسیدن شخص به سن بلوغ، وجود رشد و عقل برای وی محرز می گردد و در واقع هیچ نیازی به تقدیم دادخواست به دادگاه نمی باشد که اهلیت و رشد او ثابت شود و بر اساس تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف خود در امور مالی باید رشد خود را اثبات کند، چراکه امور غیرمالی به رشد مربوط نمی شود و برای تصرف در امور غیرمالی نیازی به اثبات رشد نخواهد بود و به صرف رسیدن به سن بلوغ، وجود اهلیت او برای امور غیر مالی محرز می شود. همچنین با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 1364/10/03 دیوان عالی کشور، حصول بلوغ در فرد، کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال قمری می باشد، قبل از سن 18 سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد.
(نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 18/6/1387)

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 46