گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: مطالبه دین «تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت.... ريال معادل... تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه لغایت اجرای کامل حکم و همچنین جبران سایر خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله وکیل و...

شرح دادخواست :
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً اینجانب... به وکالت از موکل به استحضار عالی می رساند، موکل به موجب صورت وضعیت تقدیمی مبادرت به انجام کارهای عمرانی و ساختمانی طی 10 آیتم مصرح در صورت وضعیت مذکور را برای خوانده محترم انجام داده که کل مبلغ به صورت وضعیت پیشنهادی به میزان بیست و نه میلیون و نهصدو هشتاد هزار تومان بر آورد گردید. از این مبلغ مزبور، مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و شصت و سه هزار تومان به تأیید کارفرما (خوانده محترم) رسیده است و ایشان از کل مبلغ تأییدی هیچ مبلغی را تودیع ننموده است.
حالیه با وصف مراجعات مکرر موکل و ایفای تعهدات و ارسال اظهارنامه رسمی، خوانده از پرداخت مبلغ مورد توافق استنکاف می ورزد که از محضر عالی، ضمن تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست و هفت میلیون و پانصد و شصت و سه هزار تومان بابت اصل خواسته و همچنین جبران سایر خسارات وارده اعم از خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهار نامه رسمی لغایت اجراء و هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و غیره مورد استدعاست.
دلائل و منضمات : 1- تصویر مصدق صورت وضعیت مورخ... 2- اظهارنامه رسمی 3- عنداللزوم جلب نظر کارشناسی 4- وکالتنامه وکیل


برگ بازجویی و صورت مجلس :
به تاریخ... جلسه دادگاه شعبه... حقوقی... به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است، طرفین در جلسه حاضر می باشند، پرونده کلاسه پیوست تحت نظر ملاحظه می شود وکیل خواهان حضور دارند و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی حاضر است، موجبات رسیدگی فراهم بوده، ضمن اعلام رسمیت جلسه وکیل اظهار می دارند خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی بوده که از محضر عالی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصدو شصت و سه هزار تومان بابت اصل خواسته به انضمام خسارات تأخیر از تاریخ ارسال اظهارنامه رسمی به تاریخ... لغایت اجرای کامل حکم و وصول محکوم به و همچنین جبران خسارات وارده از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی مورد استدعاست.
خطاب به خوانده هر مطلبی دارید برای دفاع بیان فرمایید: اعلام میدارد که ایشان پیمانکار شرکت صدف سازان مسکن... می باشد و خواهان قرارداد داشته است و صورت وضعیت ایشان نیز درست است اما ایشان خودش می داند که شرکت با توجه به شرایط مالی و شرایط اقتصادی توان پرداخت ندارد و فعلاً کارگاه نیز تعطیل شده است و همه پیمانکاران از شرکت طلب دارند. من روز اول به ایشان اعلام کردم هر موقع شرکت پولی پرداخت کند بنده هم بدهی ایشان را که حق اوست و کار کرده است را می دهم. خود ایشان بهتر در جریان هستند که در حال حاضر چون شرکت پولی نداده است بنده نمی توانم به هیچ کدام از پیمانکاران زیر دستم پولی پرداخت کنم و حتی پول کارگرها را پرداخت نکرده ام.
دادگاه خطاب به ایشان، آیا مبلغ بدهی را قبول داری..؟ پاسخ می دهند بله قبول دارم و ما مال مردم خور نیستیم چند سال است کار می کنیم و یک نفر نمی تواند پیدا شود که بگوید معمار اخلاقی پول مرا خورده است. پول آقای... را نیز میدهم اگر ایشان مدتی صبر کنند.
وکیل خواهان اعلام میدارد موکل با شما طرف حساب می باشد و مطالبه شما از شرکت هیچ گونه ارتباطی به ایشان ندارد، مضاف بر اینکه مطابق صورت وضعیت که به امضاء شما رسیده می بایست پول ایشان را پرداخت نمایید که تا کنون هیچ اقدام مؤثری از سوی شما صورت نپذیرفته است.
ختم جلسه رسیدگی اعلام می شود.

دادنامه:
خواهان :...
خوانده :....
خواسته :مطالبه دین
گردشکار:
پس از وصول پرونده با این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده مقرر تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه :
در خصوص دادخواست... به وکالت از آقای... به طرفیت خوانده آقای... به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ... ريال اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مورخ... لغایت اجرای حکم و نیز جبران خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق وکیل لذا دادگاه با توجه به کپی مصدق وضعیت کارکرد ارائه شده از طرف خواهان و نیز کپی مصدق اظهارنامه پیوست پرونده و نیز با توجه به اینکه دفاعی در مقابل دعوی مطروحه صورت نپذیرفته، با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 221و 222 قانون مدنی و مواد 198 و503 و519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ...  ريال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ... لغایت اجراء حکم و نیز و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان می نماید.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- به نظر می رسد با توجه به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی ارسال اظهارنامه برای مطالبه از طرف وکیل نشان دهنده، حرفه ای بودن ایشان در شغل وکالت می باشد و کاری شایسته بوده چرا که مطابق ماده 226 قانون مدنی مدتی برای پرداخت مقرر نبوده و ارسال اظهارنامه قبل از طرح دعوی می توانسته راه گشا باشد و چه بسا خوانده صرف همان اظهارنامه پرداخت داشته باشد و در صورت عدم پرداخت از تاریخ ارسال اظهارنامه خواهان می تواند طلب خسارت تأخیر تأدیه داشته باشد.

2- به نظر می رسد استناد قاضی محترم به ماده 222 قانون مدنی یا به واسطه اشتباه نگارشی بوده است چرا که ماده مورد اشاره مقرر می دارد، در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید حال آنکه خواهان مطالبه وجه داشته است و مقرر نبوده که عملی را انجام دهد که از به نظر این ماده نسبت به موضوع مصداق نداشته است.

3- با توجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی عنوان نموده که بدهی ایشان را قبول دارم و مطابق بند 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی عین اظهارات در صورت جلسه نوشته شده است مشمل بر اقرار است و با توجه به اقرار خوانده دعوی می توانست رأی قطعی صادر نموده و از اطاله دادرسی پرهیز نماید البته به نظر می رسد قضات جانب احتیاط را برای اینکه دچار پرونده انتظامی نشوند رعایت می کنند و گرنه دلیلی به جزء سهو قلم در این موضوع نمی تواند وجود داشته باشد.
 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 24