گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس مطالبه مبلغ... ريال بابت یک فقره چک به شماره... به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده اعم از خسارات تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی، و حق الوکاله وکیل و...

شرح داد خواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی...
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، خوانده ظهرنویس یک فقره چک به شماره... عهده بانک قوامین و به مبلغ... در وجه اینجانب می باشد.
چک صادره به علت نبودن محل منتهی به برگشت و صدور گواهینامه عدم پرداخت چک به شماره... گردیده است که به پیوست تقدیم گردیده است.
فلذا با عنایت به مواد 310-313 و 314 قانون تجارت و تبصره 2 قانون صدور چک و ماده 20 آن قانون تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با کلیه خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مورد استدعاست.
دلائل و منضمات : 1- تصویر مصدق یک فقره چک به شماره... عهده بانک قوامین 2- تصویر مصدق یک فقره گواهینامه عدم پرداخت چک  3- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی


صورت مجلس :
به تاریخ مقرر جلسه دادگاه شعبه... حقوقی... به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است، طرفین در جلسه حاضر می باشند، پرونده کلاسه پیوست تحت نظر ملاحظه می شود، خواهان و خوانده حضور دارند، موجبات رسیدگی فراهم است.
خطاب به خواهان خواسته خود را مطرح نمایید..؟ اعلام میدارد خوانده ظهر نویس یک فقره چک به شماره... عهده بانک قوامین و مبلغ... ريال در وجه اینجانب می باشد. چک صادره به علت نبودن محل منتهی برگشت و صدور گواهینامه عدم پرداخت چک به شماره... گردیده است، فلذا با عنایت به مواد 310و313و314 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و ماده 20 همان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با کلیه خسارات مورد استدعاست.
خطاب به خوانده برای دفاع هر مطلبی دارید بیان نمایید..؟ اعلام میدارد پرداخت چک به اینجانب ارتباطی ندارد و صرفاً به عنوان شاهد معامله طرفین پشت چک را امضا کردم و خلاصه مطالب ایشان بدین شرح بوده که صادر کننده چک برادر زن ایشان می باشد که در قبال خرید خودرو به ایشان چک پرداخت نموده است و متأسفانه به علت سکته مدتی در بیمارستان بستری می باشد و نتوانسته مبلغ چک را پرداخت نماید و ما به آقای... اعلام کردیم بیا خودرو را ببر به جای طلبت و برای بقیه حساب کتاب می کنیم که ایشان نپذیرفت و حتی پیشنهاد دادیم مقداری از پول را بگیرند و برای بقیه فرصت دهند و چک می دهیم ولی با شرایط جسمی برادر زنم در حال حاضر امکان پرداخت کل مبلغ وجود ندارد. ایشان هزینه بیمارستان پرداخت کرده و چند ماهی هم می شود که بیمارستان است. در هر صورت هر جور ایشان صلاح بدانند ما در خدمت ایشان هستیم.
ختم رسیدگی اعلام می شود.

دادنامه:
خواهان :...
خوانده :....
خواسته : مطالبه وجه چک
گردشکار:
پس از وصول پرونده با این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده مقرر تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان آقای... به طرفیت خوانده... به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره... عهده بانک قوامین بانضمام خسارت دادرسی، با توجه به مستندات پیوستی منجمله تصویر مصدق چک صادره و گواهینامه عدم پرداخت چک از بانک محال علیه و وجود اصل چک در ید خواهان که همگی دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده دلیلی بر پرداخت وجه چک یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است و با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 310و311و313 قانون تجارت و مواد 179و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ... ريال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیر از زمان سررسید لغایت وصول چک در ید خواهان محکوم می نماید.
رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.


با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- به نظر می رسد استناد قاضی محترم به ماده 313  از قانون تجارت در رأی صادره، خالی از وجه است چراکه با توجه به تصویب ماده 3 مکرر از قانون صدور چک که اشعار داشته، چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود، عملاً ماده 313  را منتفی  کرده است چراکه ماده 3 مکرر، صدور چک مدت دار را تجویز کرده است.

2- در خصوص استفساریه تبصره ماده 2 قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت، لازم به ذکر است با توجه به ماده 304 از قانون تجارت که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از روز اعتراض در نظر گرفته، اختلاف نظری در رویه مشاهده می شود بدین شرح که عده ای مبدأ محاسبه خسارت را تاریخ سر رسید چک می دانند و عده ای دیگر به استناد ماده 304 مبدأ محاسبه را تاریخ مطالبه وجه چک می دانند. لذا مجمع تشخیص مصلحت طی استفساریه ای بر آن شد در قالب ماده واحده مبدأ محاسبه خسارات را از تاریخ چک تا زمان وصول آن اعلام نماید.

3- اقامه دعوا مطالبه وجه چک علیه خوانده «ظهرنویس» مستلزم رعایت مواعد ذیل می باشد: گواهی عدم پرداخت در ظرف 15  روز از تاریخ صدور چک مستند به ماده 315 اخذ گردد همچنین ظرف یک سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوا گردد «مستندبه ماده 286 قانون تجارت» در غیر این صورت اقامه  دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست که در پرونده مطروحه جملگی این مواعد رعایت گردیده است.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 26