گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: خیانت در امانت


شرح ما وقع :
دادستان عمومی و انقلاب
شکوائیه: شاکی... - موضوع شکایت: خیانت در امانت
نظر به اینکه راکب خودرو (کامیون مسقف فلزی بنز ال پی... مدل... رنگ نارنجی) به شماره شهربانی ایران... اقدام به بارگیری محموله تخم مرغ نموده و قرار بوده که بار را در در مقصد تحویل دهد که به تعهد خود عمل ننموده است لذا تقاضای رسیدگی دارم.
ادله:  1- کپی مصدق بارنامه   2- استشهادیه محلی     3- شهادت شهود


برگ بازجویی:
متهم:... زاده متولد... آدرس...
سوابق کیفری:4فقره سابقه کیفری دارم- به اتهام مواد مخدر و نزاع روانه زندان شده ام.
اعتیاد دارید..؟ بله حدود 8 سال است تریاک مصرف می کنم.
شکایت شاکی مبنی بر خیانت در امانت به شما تفهیم شد، چه  توضیحی دارید..؟
جواب: قبول دارم بنده از مرغداری... واقع در... 360 کارتن تخم مرغ به مقصد... بار زدم و همان روز بعد از ظهر به آنجا رسیدم و قرار بود در خیابان امام  در انباری آقای... بار را خالی کنم که انبار را پیدا نکردم و چند بار با شرکت باربری تماس گرفتم و اعلام داشتم آدرس اعلامی وجود ندارد و اعلام کردند همانجا باش می آیند بار را خالی می کنند. تا ساعت 2 شب آنجا ماندم کسی مراجعه نکرد و به علت اینکه کسی مراجعه نکرد به... مراجعت کردم و تخم مرغ ها را در منزل آقای... خالی نمودم که مقدار 112 کارتن در منزل ایشان بوده و 140 کارتن به آقای... فروخته ام که مبلغی دریافت ننموده ام و حدود 70 کارتن به اشخاص عبوری فروختم و ما بقی خراب شد و شکسته بود که بیرون ریختم و حاضرم کلیه خسارات را بپردازم.

صدور قرار تأمین کیفری:
آقای... به اتهام خیانت در امانت مبلغ هفتصد میلیون ریال در صورت توقیف وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد و الا زندانی باشد مفاد قرار به متهم ابلاغ و اظهار داشت مطلع شدم فعلاً وثیقه ندارم.
به دلیل عجز از تودیع وثیقه: بازداشت در...
نوع و میزان قرار مبلغ هفتصد میلیون ریال وثیقه

اتهام خیانت در امانت به آقای... تفهیم شد و به عنوان آخرین دفاع هر مطلبی دارید، عنوان نمایید..؟
از... 4400 کیلو گرم تخم مرغ به مقصد... بار گیری کردم و وقتی به مقصد رسیدم متوجه شدم که آدرس آقای...موجود نیست و 48 ساعت آنجا ماندم و به من گفتند خود بروم من نیز بار را به... آوردم و در یک زیر زمین خالی کردم و 140 کارتن را به آقای... فروختم و مابقی در انبار است.


قرار جلب به دادرسی:
 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه 2 دادیاری... تشکیل شد.
با اعلام کفالت تحقیقات مقدماتی و ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی به شرح آتی:
در خصوص اتهام آقای... به هویت مندرج در پرونده دایر بر خیانت در امانت با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات و اقاریر متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اوراق مؤید تحویل کالا از سوی شاکی به وی مبنی بر تحویل کالا بر متهم و عدم تحویل آن به محل و شخص معین مستنداً به ماده ی 674 قانون مجازات اسلامی دلایل کافی بر توجه اتهام به ایشان وجود دارد و ضمن احراز وقوع بزه عقیده خود را بر جلب دادرسی اعلام داشته و حسب صراحت مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
دادستان با قرار صادره موافقم.

کیفر خواست:
ریاست محترم دادگاه کیفری دو...
آقای... فرزند...شغل راننده
آزاد به لحاظ تودیع وثیقه و متهم به خیانت در امانت
نظر به دلایل ذیل:
شکایت شاکی- اظهارات و اقایر متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اوراق موید تحویل کالا از سوی شاکی به متهم و عدم تحویل آن به محل تعیین شده از سوی ایشان مرتکب بزه فوق طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی کیفر نامبرده مورد تقاضاست.
عین پرونده به همراه قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست به شعبه... دادگاه کیفری دو...ارجاع شد و پس از تعیین وقت رسیدگی، به شاکی و متهم و دادستان ابلاغ شد.

صورت جلسه:
همان اظهارات قبل از سوی شاکی و متهم و اخذ آخرین دفاع از متهم در دادگاه


دادنامه:
شاکی :...
متهم:...
اتهام: خیانت در امانت
رای دادگاه:
در خصوص اتهام... شغل راننده با سواد شیعه ایرانی متأهل فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن... آزاد با تودیع وثیقه دائر بر خیانت در امانت 360 کارتن تخم مرغ با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین پلیس آگاهی و اقرار متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و دادسرا و در جلسه رسیدگی دادگاه و با توجه به کیفرخواست شماره... دادستان... و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی از نظر دادگاه محرز و مسلّم و ثابت است لذا دادگاه مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.


با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- ان الله یأمرکم ان تودو الامانات الی اهلها (خداوند مردم را به رسانیدن امانات به اهل آن امر نموده است) سوره نساء آیه 58

2- عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت عبارتند از:
الف- عنصر قانونی جرم خیانت در امانت یعنی ماده 674 قانون مجازات اسلامی
ب- عنصر مادی جرم خیانت در امانت متشکل از استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن می باشد
ج- عنصر روانی یا همان سوء نیت جرم خیانت در امانت که مطابق رأی شماره 182 مورخ 1318/01/27 شعبه دوم دیوان عالی کشور که مقرر می دارد «در اتلاف یا مفقود کردن... مال مورد امانت سوء نیت شرط تحقق بزه است» سوء نیت عام فقط می تواند عمد در ارتکاب عمل فیزیکی باشد یعنی این که متهم باید یکی از چهار فعل استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد و اراده و نه از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشد. و سوء نیت خاص آن عبارت است از آنکه مرتکب این اعمال را به قصد و نیل به نتیجه انجام داده باشد یعنی این که قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف باشد.
مطابق رأی شماره 228 مورخ 1316/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره 1231 مورخ 1320/04/31 شعبه دوم که مقرر می دارد: «جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز لازم است»

3- به نظر می رسد با عنایت به اینکه علی الاصول مرجع صالح در رسیدگی های جزایی، محل وقوع جرم، و در صورت معلوم نبودن محل وقوع، محل کشف جرم یا محل دستگیری و یا محل اقامت متهم، مرجعی صالح برای تحقیقات می باشد. همچنانی که رأی وحدت رویه شماره شماره 547  مورخ  1369/12/07 در نظری اشعار می دارد: «بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف است که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56  قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد.»

4- با توجه به اقاریر صریح متهم مبنی بر اینکه مقداری از کارتن ها را در زیرزمینی واقع در... پنهان نموده و مقادیری دیگر را در همان شهر فروخته است، بنابراین و با عنایت به اینکه تحقق بزه خیانت در امانت منوط است به یکی از موارد: استعمال، تلف، تصاحب و یا مفقود نمودن توسط شخصی که اشیاء به او سپرده شده بوده به ضرر مالک یا مالکین، به نظر می رسد محل وقوع جرم شهرستان... می باشد، چرا که شهر... صرفاً محل بارگیری کالا بوده و دلیلی وجود ندارد که این کالا در... مورد تصرف یا استفاده غیرمجاز واقع شده باشد، و تحویل گرفتن کالا به صورت امانی جرم نمی باشد تا شهر... محل وقوع جرم تلقی گردد.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 23