گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: صدور چک بلامحل

 شرح ما وقع :
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراماً اینجانب ( شاکی‌ ) با عرض می رساند از... به دلیل صدور یک‌ فقره‌ چک‌ به‌ شماره‌... به‌ مبلغ‌... ریال‌ از حساب ‌جاری‌ شماره‌...  که بانک‌ صادرات‌ صادر گردیده‌ و در تاریخ‌ سررسید چک‌ به‌ علت‌ عدم‌ موجودی‌ برگشت‌ خورده‌ و منجر به‌ صدور گواهی‌ عدم‌ پرداخت‌ چک گردیده‌ است، طلبکار بوده و شاکی می باشم.
حال‌ با استناد به‌ مادتین‌ 3 و 7 قانون‌ اصلاحی چک‌ با پیوست‌ فتوکپی‌ مصدق‌ پشت‌ و روی‌ چک‌ و فتوکپی‌ مصدق‌ گواهی‌ عدم‌ پرداخت‌ چک، تقاضای ‌تعقیب‌ نام‌ برده‌ و جبران‌ خسارات‌ وارده‌ را دارم.
ادله :   1- کپی مصدق چک   2-کپی گواهی نامه عدم پرداخت چک موصوف 3- کپی مصدق کارت ملی

متهم در شعبه دادیاری حاضر می شود:
برگ اظهارات متهم:
اینجانب... بابت باقیمانده حساب شخصی چکی به مبلغ... ریال‌ به ایشان دادم که متاسفانه در تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت چک صادر شد و چک من برگشت خورد. بدهکار هستم و به ایشان به زودی پرداخت خواهم کرد و مهلت چند روزه از شاکی می خواهم.

قرار تأمین کیفری:
آقای... به اتهام صدور چک بلامحل مقید به معرفی کفیل به مبلغ...  ریال شد.
کفیل متهم: اینجانب... حاضرم  با فیش حقوقی ضمانت آقای... را به عهده بگیرم.
قرار قبولی کفالت برای متهم صادر شد.

قرار جلب به دادرسی صادر و متعاقب آن کیفرخواست:
آقای... آزاد به قید کفالت متهم است به صدور چک بلامحل با توجه دلایل زیر از جمله شکایت شاکی، گواهی عدم پرداخت چک و دفاعیات بلاوجه متهم به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک، درخواست صدور حکم مجازات می شود.

صورت جلسه دادگاه:
شاکی‌ با حضور در شعبه‌  ضمن‌ تکمیل‌ صورت ‌جلسه‌ی ‌اظهارات‌ خود بیان میدارد که‌  در محل کار خود بودم که آقای... به من مراجعه نمود و اظهار داشت مشکلی برایش پیش آمده و نمی تواند به بانک مراجعه نماید و در قبال چک مبلغی پول گرفت و من به بانک مراجعه و متوجه شدم حساب ایشان خالی می باشد و با تماس های مکرر و متوالی و حتی به ایشان مراجعه نمودم ولی جوابگو نمی باشد و من از ایشان طلبکار می‌باشم و در ضمن‌ این‌ که‌ تقاضای‌ توقیف ‌اموال‌ نام‌ برده‌ را به‌ اندازه‌ طلب‌ خود خواستار است‌، آخرین دفاع اخذ و ختم رسیدگی اعلام می گردد.


 دادنامه:
شاکی :...
متهم:...
اتهام : صدور چک بلامحل
رای‌ دادگاه:
در خصوص‌ اتهام‌ آقای... فرزند... مبنی‌ بر صدور چک ‌بلامحل‌ به‌ شماره‌... عهده‌ حساب‌ جاری‌ شماره‌... بانک‌ صادرات‌ به‌ مبلغ‌...  ریال‌ باالتفات‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ و فتوکپی‌ مصدق ‌چک‌ بلامحل‌ و گواهی‌ عدم‌ پرداخت‌ آن‌ و وجود اصل‌ چک‌ مورد شکایت‌ در ید شاکی‌ و با توجه‌ به‌ این‌ که‌ متهم‌ به‌ آدرس‌ بانکی‌ احضار، لیکن‌ در دادگاه‌ حاضر شده‌ و دفاع‌ و تکذیبی ‌نسبت‌ به‌ مستندات‌ شاکی‌ ارایه‌ نکرده‌ و دلیل‌ و بینه‌ شرعی‌ و قانونی‌ دال‌ بر برائت‌ ذمه‌ خود ابراز نداشته‌ است‌، دادگاه‌ بزهکاری‌ متهم‌ موصوف‌ را محرز و مسلم‌ تشخیص‌ داده‌ و به‌استناد مواد 7و22 قانون‌ صدور چک‌ با اصلاحات سال 1382 رای‌ بر محکومیت‌ مشارالیه‌ به‌ تحمل‌ 6 ماه‌ حبس‌ تعزیری‌ و پرداخت‌ مبلغی‌ معادل‌ یک‌ چهارم‌ کسر موجودی‌ چک‌ مورد شکایت‌ تحت ‌عنوان‌ جزای‌ نقدی‌ در حق‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صادر و اعلام‌ می‌نماید رای ‌صادره‌ حضوری‌ و‌ ظرف‌ 20 روز قابل‌‌ تجدیدنظر در دادگاه‌های‌ تجدیدنظر استان‌ است.


با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- شكايت شاكی فی حد ذاته دليل وقوع جرم نيست بلكه صرفاً يكی از جهات شروع به تعقيب است و همچنانكه تقديم دادخواست در دعوی حقوقی دليل بر ذی حقی خواهان نيست در دعوی كيفری نيز طرح شكايت دليل بر صحت ادعای شاكی و همچنین وقوع بزه نيست.

 2- در مورد «ساير اوراق و محتويات پرونده» نيز مقام صادر كننده كيفرخواست بايد به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره كرده و اعلام نمايد كه بر مبنای اين اوراق و محتويات، برای وی علم حاصل گرديده كه متهم مرتكب بزه موضوع كيفرخواست شده است والا اوراق و محتويات پرونده به صورت كلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دليل است بلكه مصداق اماره ظنيه نيز نمی باشد.

3- مستند به ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)، هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد در این پرونده متهم تقاضای مهلت نموده بود و شاید با تفسیر به نفع متهم بتوان موجبات پرداخت دانست.

4- صدور چک بلامحل، از جرائم قابل گدشت بوده و گذشت شاکی در خصوص پرونده کیفری صدور چک بلامحل یکی از دو حالت زیر را دارد :
الف- گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی، یعنی اگر شاکی قبل از صدور حکم قطعی گذشت کند، مرجع رسیدگی کننده قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود.
ب- گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، بدین معنی که اگر شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند و یا اینکه موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف می شود و  قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند.
 

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 21