گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: توهین

شرح ما وقع :
احتراماً اينجانب از آقای... شكايت دارم، زيرا نامبرده از افراد شرور محله است كه به دلايل واهی برای من ايجاد مزاحمت می نمايد. و در خيابان  نسبت به من توهین نمود و در حضور همسايه ها به بنده ناسزا گفت و جهت اثبات و صحت ادعای خويش  شهود دارم و حاضرم  شهود خود را به دادگاه  معرفی نمايم  تا با اداء سوگند  شرعی شهادت دهند.  لذا از دادگاه  محترم  تقاضای تعقيب و مجازات كيفری متهم را طبق  ماده 608  قانون مجازات اسلامی را خواستارم»
ادله:  1- کپی مصدق گزارش مرجع انتظامی  2- استشهادیه محلی  3- شهادت شهود  4- کپی مصدق کارت ملی  5- عنداللزوم تحقیق محلی


اظهارات شهود:
شهود به نام های...  و...  و... اذعان داشتند كه متهم در محل با الفاظی نسبت به شاكی... مطالبی را عنوان نموده و حرف های  زشت بر عليه او زده و ما و همسايه ها مانع درگيری شديم و حاضر هستیم آنچه را دیده ایم در دادگاه عنوان نماییم.

متهم احضار می شود و در اظهارات خود در صورت جلسه عنوان می نماید:
كه من به هيچ عنوان  فحاشی نكرده ام، من خواستگار ایشان بوده ام که جواب رد دادند و ما با شاکی مقداری سر بعضی از مسائل مشاجره لفظی کردیم و من به ایشان حتی توهین هم نکردم و فقط عصبانی بودم و اگر چیزی هم بین ما رد و بدل شده من توی عصبانیت بودم و حضور ذهن ندارم و شهود ایشان از دوستانشان هستند و شهادت کذب و دروغ داده اند و در آخر تقاضای  عفو دارم.

قرار تأمین کیفری:
دادیار محترم مبادرت به صدور قرار كفالت نموده است، «قرار آزادی متهم آقای... به اتهام  توهین مقيد است به معرفی كفيل به وجه الكفاله  به مبلغ... از حال  تا ختم رسيدگی  و صدور  و اجرای  كامل حكم  و در صورت  معرفی كفيل متهم  آزاد و الا  در بازداشت  باشد»
قرار صادره به متهم تفهيم شده و وی اظهار داشته كفيل دارم  و با معرفی  كفيل  و تشخيص  ملائت كفيل و صدور قرار قبولی كفالت  متهم آزاد شده است.

کیفر خواست:
در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه... دادیاری تشکیل و با اعلام کفایت تحقیقات مقدماتی و ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی به شرح آتی در خصوص اتهام... دایر بر توهین با توجه به 1- اظهارات شاکی 2- شکایت وی 3- اظهارات شهود و جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفين،  تحقيقات به عمل آمده  ازشهود و مطلعين اتهام نامبرده محرز می باشد لذا به استناد ماده 608  قانون مجازات اسلامی تقاضای  اعمال  مجازات  برای متهم  را دارم.

صورت جلسه:
پس از احضار متهم درخصوص شكايت خانم... و حضور وی در جلسه و عليه آقای... هر دو در جلسه در وقت مقرر حضور دارند و از شاکی سئوال می شود اظهارات خود را عنوان نمایید که اعلام می دارد مطابق شکواییه و به متهم اعلام می گردد اظهارات خود را عنوان نمایید اظهار می دارد:  بنده به واسطه یک سوء تفاهم  به وجود آمده از خانم... ناراحتی و كدورت داشتم  با وی قصد درگيری  نداشتم  و به علت عصبانيت متوجه نبودم كه چه كلامی به زبان می آورم و تقاضای  عفو و بخشش دارم.
به عنوان آخرین دفاع هر مطلبی دارید عنوان نمایید..؟ تقاضای عفو و بخشش دارم.

دادنامه:
شاکی:...
متهم:...
اتهام: توهین
به تاریخ... جلسه دادگاه در شعبه... دادگاه کیفری دو به تصد امضاء کنندگان ذیل تشکیل و دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.                                 
رای دادگاه:
در خصوص اتهام آقای... فرزند... شغل آزاد با سواد و فاقد سابقه کیفری آزاد با قرار کفالت دائر بر توهین با توجه به شکایت شاکی و گزارش شماره... و مأمورین کلانتری مرکزی و شهادت  شهود، کیفر خواست اصداری از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب... و دفاعیات بلاوجه متهم و اقرار ضمنی در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی از نظر دادگاه محرز و مسلم و ثابت است لذا دادگاه مستنداً به ماده 608  قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سی و پنج ضربه شلاق تعزيری محكوم می نمايد حكم صادره  حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ  قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر استان می باشد.


با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- مستفاد  از ماده 608  قانون مجازات اسلامی: «توهين به افراد از قبيل فحاشی و استعمال  الفاظ ركيک چنانچه موجب قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنج هزار تا يک ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود. و به نظر می رسد ماده مزبور حتی يک توهين ساده را نيز در بر می گيرد و اين ماده  درخصوص  توهين  به افراد  عادی می باشد».

2- توهين  و فحاشی  از جمله  جرايم عمومی است،  هرچند كه  ذكری از عمد در ماده  608 قانون مجازات اسلامی نشده است، لكن صرف فحاشی برای تعقيب كافی است و نيازی به اثبات سوء نيت ندارد، مگر آنكه خود مرتكب ادعای عدم قصد توهين و فحاشی كند و نسبت به اثبات آن اقدام كند و چنين جرايمی را جرايم مادی صرف می نامند. البته  موجبات  تخفيف  اين جرم جنبه  خصوصی داشته  و تعقيب ‎آن  منوط به اعلام  شكايت  ازسوی شاكی خصوصی و موقوفی تعقيب و مجازات  از مجرم  منوط به گذشت شاكی خصوصی است .

3- برابر نظريه  مشورتی شماره  3472/7  مورخ  1377/08/16 اداره حقوقی قوه قضاييه «اهانت  امری فرعی، و تشخيص آن با قاضی رسيدگی كننده به پرونده است مضافاً در اهانت،  قصد هم لازم است. يعنی اهانت كننده بايد قصد اهانت داشته باشد اگر قصد اهانت نداشته باشد،  سخن يا عمل او اهانت  نخواهد بود».

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 20