گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: ضرب و جرح عمدی

شرح ما وقع :
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراماً به استحضار عالی می رساند مشتکی عنه در مورخ... به بهانه های واهی به سوی اینجانب حمله ور شده و اینجانب را با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار داده که آثار کتک کاری نامبرده بر روی بدنم می باشد و نامبرده علاوه بر کتک کاری توهین و فحاشی نسبت به خانواده ام نموده. لذا با تقدیم این شکوایه مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر متهم موصوف را دارم.
ادله : 1- نامه پزشکی قانونی   2- شهادت شهود  3- گزارش مرجع انتظامی  4- کپی مصدق کارت ملی

نامه پزشکی قانونی :
از شخص مورد نظر بازدید به عمل آورده و نتیجه را جهت بهره برداری قضایی ارسال نمایید.
نتیجه :
1-    کبودی خلف مچ چپ، پشت دست راست، خلف تنه، پلک فوقانی چشم چپ
2-    خراشیدگی (حارصه)
3-    چهار عدد کبودی ران و باسن سمت راست
4-    سائیدگی (حارصه)
5-    مخاط داخلی لب فوقانی
صدمات فوق بر اثر اصابت جسم سخت طی 2 روز اخیر حادث گردیده اند که لازم به توضیح می باشد ارش بند 2 معادل نیم درصد و همچنین بند 4 نیم درصد و بند 5 معادل نیم درصد دیه کامل آن تعیین می گردد و نیاز به معاینه مجدد نیست.

برگه اظهارات گواه :
1- اینجانب... شرح ما وقع را دیده ام و  به این ترتیب بود که ما مهمان در منزل برادرم بودیم که آقای... زنگ در خانه ایشان را زد و در حال خود نبود و شروع به فحاشی کرده که برادرم درصدد جلوگیری از تخریب در و لوازم زندگی خویش بود که با چتر به او حمله ور شد و شروع به زدن او نمود که همسایگان نیز همگی شاهد بودند.

2- اینجانب... شرح ماوقع را دیدم و خانه برادرم بودیم که متهم در زدند و پس از باز کردن در با ایشان در گیر شدند و شروع به فحاشی نمودند و...

3- اینجانب... از همسایگان هستم و آقای... نماینده ساختمان است و به دلیل رفتار بد این آقای... بارها تذکر به ایشان داده که در آن شب صدای سر و صدا آمد وقتی در را باز کردم دیدم آقای... دارند با یک وسیله او را می زنند.

صورت جلسه دادسرا:
آقای... به در منزل ما آمد و  به بهانه های بی خودی  به سوی اینجانب حمله ور شده و مرا با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار داده که آثار کتک کاری نامبرده بر روی بدنم می باشد که گواهی پزشکی قانونی آن نیز در پرونده موجود است و همچنین علاوه بر کتک کاری توهین و فحاشی نسبت به خودم و خانواده ام نموده و... و تهدید به مرگ نیز نموده است و معتاد می باشد لذا از شما تقاضای امنیت جانی و خواستار دیه می باشم.
آقای... اظهارات شاکی ه را قبول دارید..؟ خیر او و تعادل روانی ندارد و فردی دروغگوست.

قرار کفالت صادر گردید.

قرار جلب به دادرسی و متعاقباً کیفرخواست صادر شد.
کیفر خواست :
ریاست محترم دادگاه کیفری دو شهرستان...
احتراماً حسب محتویات پرونده کلاسه... آقای... فرزند... شغل آزاد ساکن... با توجه به دلایل ذیل
1-    شکایت شاکی
2-    گواهی گواهان
3-    نظریه پزشکی قانونی
4-    اظهارات متهم
5-    سایر قرائن پرونده
اتهام نامبرده محرز است و مستنداً به مواد 289 به بعد از قانون مجازات اسلامی و 608 قانون تعزیرات تعقیب و کیفر نامبرده مورد تقاضاست.

پرونده دائر بر ضرب و جرح عمدی به شعبه... دادگاه کیفری دو ارجاع گردید.

برگ صورت مجلس دادگاه:
نام شهود : 1- و...
س : حقایق را بیان نمایید..؟
شب شام ما مهمان برادرم بودیم که ناگهان آقای... در زد و در حالی که سر پا نبود شروع به فحاشی به ایشان و خانواده ام کرده و شروع به لگد زدن به در نمود و با چتری که به همراه داشت به او حمله ور شد و شروع به زدن او کرد و داد و بی داد می کرد در حدی که همه همسایگان نیز شاهد بودند و حاضر می باشند در دادگاه حاضر شوند و قسم یاد نمایند بر همه موضوعاتی که اتفاق افتاده و تقاضا دارم از طریق کلانتری حداقل یک تحقیق انجام دهید.
دیگر شهود نیز شهادت خود را تکرار نمودند.

صورت مجلس :
 به تاریخ... در وقت مقرر دادگاه کیفری دو با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر است و شاکی و متهم حضور دارند.
خطاب به طرفین اظهارات خود را بیان نمایید..؟
دادگاه خطاب به شاکی، شکایت خود را مطرح نمایید:
آقای... به در منزل آمد و بی دلیل شروع به فحاشی و ابرو ریزی کرده و  به سوی من حمله ور شده ومرا با مشت و لگد و چتری که همراه داشت مورد ضرب و شتم قرار داده که آثار کتک کاری طبق نظر پزشکی قانونی موجود است و همچنین علاوه بر کتک زدن فحاشی نسبت به خودم و خانواده ام نموده و همچنین مرا تهدید به مرگ کرده و معتاد می باشد لذا از شما  خواستار دیه و امنیت جانی می باشم.
خطاب به متهم در مقام دفاع اظهارات خود را بیان نمایید: قبول ندارم و ایشان دروغ می گوید من آن شب نبودم.
آقای... در مقام آخرین دفاع اظهارات خود را بیان نمایید..؟ طبق لایحه تقدیمی است بدین شرح که:
1- اینجانب در هیچ یک از موارد در طی دادرسی اقرار به چنین کاری ننموده ام در حالی که در کیفر خواست آمده طبق اظهارات متهم که جای این سئوال است که کدام اظهارات..؟
2- در تمام طول زندگی تا کنون هیچ سوء رفتار و یا معاشرتی در قبال دیگران نداشته ام و الان هم بعد از 2 ماه به منزل مراجعت نموده هستم با توجه به این که کارگر فصلی هستم و در شهر دیگر مشغول به کار می باشم.
3- در طول تمام مراحل رسیدگی شاکی از همسایگان به عنوان شهود و مطلعان نام برده است که نه شهادتی داده اند و نه استشهادیه ای از آنها ارائه ننموده است و آقای... با اینجانب مشکل دارد.
و با توجه به شهادت شهود که خانواده می باشند به نظر میرسد شهادت شهود از روی خصومت و جانب دارانه باشد تا جنبه قانونی داشته باشد.
علی هذا با توجه به مراتب مشروحه معنونه فوق الذکر و محتویات پرونده تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته، حالاً صدور حکم برائت از محضر محترم مقام قضایی مورد استدعاست.

دادنامه:
شاکی:...
متهم:...
اتهام : ضرب و جرح عمدی
رأی دادگاه :
در خصوص اتهام آقای... فرزند... اهل و ساکن... آزاد به علت معرفی کفیل، دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت شاکی آقای... موضوع کیفرخواست شماره... مورخ... صادره از... با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین تحقیقات، معمول اظهارات گواه، نظریه پزشکی قانونی اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاعیات بلاوجه ایشان در این مرحله و سایر قرائن و امارات و مستفاد از اوضاع و احوال موجود در پرونده بزهکاری ایشان مسلم دانسته و فلذا مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 709و710و714 قانون اخیر الذکر و بلحاظ وضعیت خاص وی حکم به محکومیت یاد شده به تحمل هفت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جمعاً هفت هزار و پانصدم دیه کامل بابت کبودی خلف دست کبودی خلف مچ چپ، پشت دست راست، خلف تنه، پلک فوقانی چشم چپ و خراشیدگی (حارصه) و چهار عدد کبودی ران و باسن سمت راست و سائیدگی (حارصه) و مخاط داخلی لب فوقانی ظرف یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی خصوصی آقای... صادر و اعلام می دارد.
رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان است.


با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- مقصود از به کار بردن کلمات، انتقال معنا و مفهوم به غیر است، و این امر به هر وجهی که صورت پذیرد مراد برآمده است، ولی با عنایت به ضرورت استفاده از واژه ها و اصلاحات دقیق در متون حقوقی و آراء، مسامحه و سوء استعمال در این کار، روا نیست و چنانچه در انتخاب واژه ها و اصلاحات دقیق در متون حقوقی و آراء، مسامحه و سوء استعمال در این کار روا نیست. چنانکه در بعضی آراء ملاحظه می شود که ترکیب  «ضرب و شتم»، معادل ضرب و جرح به کار می رود و گاه هم ترکیب «ضرب و شتم و فحاشی» آورده می شود.
حال آنکه «ضرب» به معنای زدن و «شتم» به معنای فحش دادن است.

2- به نظرمی رسد ایراد شاکی نسبت به شهادت اقوام غیر قابل پذیرش می باشد چرا که در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا در قوانین به شمار می رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسببی و سببی هیچ گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی ما بین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار  گرفته است وانگهی برابر قانون، تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می باشد و همچنین تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده رابطه خادم و مخدومی و قرابت سببی یا نسبی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

3- به نظر می رسد دادسرا می بایست نسبت به جنبه عمومی جرم نیز تعیین تکلیف می نمود با عنایت به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا... چنانچه اقدام موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 15