گروه وکلای رسمی | دفاع از تاجر ورشکسته چگونه است..؟ | سوالات حقوقی متداول
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

يكی از موضوعاتی كه ممكن است در طول دوره وكالت خويش با آن برخورد نمايند آن است كه تاجر ورشكسته ای كه دادخواست توقف و صدور حكم ورشكستگی به مراجع قضايی تسليم كرده است، قبل از اعلام توقف توسط دادگاه به واسطه بدهی مالياتی و اعتراض به برگ تشخيص صادره از اداره دارايی يا ساير دعاوی مالی مطروحه از ناحيه اشخاص ثالث؛ جهت دفاع به كميسيون های حل اختلاف مالياتی يا مراجع قضايی دعوت شده و از شما بخواهد كه در كميسيون يا دادگاه ذی ربط، عهده دار وكالت وی باشيد.
در چنين مواردی ممكن است از ناحيه اعضای كميسيون يا دادگاه با ايراد عدم اهليت تاجر، بواسطه درخواست اعلام توقف و صدور حكم ورشكستگی مواجه شده و كميسيون يا دادگاه به دنبال آن باشد كه وكالت شما را در دفاع از تاجر(موكل) نپذيرد.
در اين موارد دفاع مؤثری كه می توان در قبال چنين ايرادی ارائه نمود آن است كه: مستفاد از مقررات مادتين ٤١٨ و ٤١٥ قانون تجارت، آثار مترتب بر حجر و توقف از تاريخی شروع می شود كه دادگاه با اعلام توقف، تاريخ آن را در حكم ورشكستگی تعيين كرده باشد؛ از اين رو  صرف تقديم دادخواست ورشكستگی و درخواست اعلام توقف، باعث عدم اهليت تاجر در دفاع از خويش در دادگاه يا كميسيون  های مالياتی نبوده و تاجر می تواند مادامی كه تاريخ توقف وی در حكم ورشكستگی اعلام نشده باشد؛ در مراجع قضايی و كميسيون های حل اختلاف مالياتی حاضر و از حقوق خويش دفاع كند و تبعاً وكيل منتخب وی نيز از چنين حقی برخوردار خواهد بود. كما اينكه دفاع تاجر ورشكسته از حقوق مالی خويش، نه تنها معامله به ضرر طلبكاران نيست بلكه ممنوعيت قانونی نيز ندارد.      

 

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 357