گروه وکلای رسمی | مواردی که بایستی در وکالت در طلاق قید گردد..؟ | سوالات حقوقی متداول
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

نمونه وکالت در طلاق به صورت کامل بدین شرح است:

وکالتنامه: (تفویض وکالت از سوی زوج به زوجه)

موکل:...
وکیل:....
مورد وکالت: در خصوص مراجعه به کلیه سازمان ها و نهادهای انقلابی و مراجع قضایی و انتظامی عنداللزوم مراجعه به دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب و شوراهای حل اختلاف و دادگاه های خانواده و انجام کلیه امور اداری و قضایی و جاری موکل با داشتن کلیه اختیارات نسبت به مطلقه نمودن همسر دائمی موکل موسوم به.... با مشخصات فوق الذکر «وکیل» موضوع سند نکاحیه.... سری الف 92 ثبت شده به شماره ترتیب.... مورخ..... دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره...  به انواع طلاق اعم از طلاق خلع و غیره به هر نحو که وکیل صلاح و مقتضی بداند با بذل تمامی مهریه و صداق اعم از عین یا معال آن و کلیه حق و حقوق اعم از نفقه و اجرت المثل و غیره و با حق قبول بذل تمامی مهریه و صداق اعم از عین و یا معادل آن با کلیه حق حقوق اعم از نفقه و اجرت المثل و غیره و انجام کلیه تشریفات قانونی و مراجعه به مددکاری و مشاورین دادگاه های خانواده و تنظیم فرم مشاوره و توافق نامه و امضاء ذیل آن و ارائه آن جهت تنظیم و تقدیم دادخواست طلاق و پیگیری آن در کلیه مراحل رسیدگی اعم از بدوی و پژوهشی و غیره و شرکت در جلسات متشکله تا حصول نتیجه نهایی و اعتراض به آراء صادره و اخذ رأی و نتیجه نهایی و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در کلیه مراجع اعم از دیوان عالی و غیره با داشتن کلیه اختیارات و با حق عقد قرارداد با وکلای رسمی دادگستری و عزل و نصب وکلای انتخاب ولو به کرات و تعیین داور و حکم و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق و انجام تشریفات قانونی و جاری نمودن صیغه طلاق و با حق توکیل به غیر و مع الواسطه جهت اجرای صیغه طلاق به هر شخص ولو به خود «وکیل» و مراجعه به دفاتر ثبت طلاق و امضاء ذیل دفتر ثبت مربوطه و طلاق نامه و انجام کلیه تشرفات مربوطه و تأدیه کلیه هزینه های قانونی و دادرسی و ارائه و اخذ هر نوع مدرک و مستند لازم و تمدید و تجدید مدارک و اوراق مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و اجازه و امضاء مجدد موکل نبوده باشد.

تذکاریه: لازم به ذکر است وکیل مرقوم با علم و اطلاع کامل از کم و کیف مورد وکالت به شرح فوق اقدام به قبول انجام مورد وکالت نمود.

حدود اختیارات وکیل: وکیل مرقوم در راستای انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر جزئاً و یا کلاً ولو کراراً و مع الواسطه و عزل و نصب وکلای انتخابی جانشین رسمی و قائم مقام قانونی موکل بوده و کلیه امضاء و اقدام وکیل به منزله امضاء و اقدام شخصی موکل بوده و دارای اثرات قانونی است به نحوی که در هیچ مورد نیازی به امضاء و اجازه و حضور وکیل نباشد و اختیار ضمّ امین را از خود سلب و ساقط نموده و وکالتنامه فوق در نفس وکالت موثر است در ضمن موکل مرقوم ضمن عقد خارج لازم که حسب الاظهاره شفاهاً بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را تا خاتمه و انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 24